Japanese Sword Sinsintou

 

 

Extraction of sinsintou

Group
Certificate Price
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Name of Japan
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of certificate katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of SAYA katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of blade
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu)
in koshirae No. 2310-1014 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. BUNSEI 10 (1827)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya No. 2310-2001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.6cm ( 1 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead Tail Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 7 (1836)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yokoyama kaganosuke fujiwara sukenaga] (Sukenari alternative signature)     [(kikumon)1 bizen osafuneshi] Name of Japan
wakizashi [yokoyama kaganosuke fujiwara sukenaga] (Sukenari alternative signature)     [(kikumon)1 bizen osafuneshi] Picture of certificate wakizashi [yokoyama kaganosuke fujiwara sukenaga] (Sukenari alternative signature)     [(kikumon)1 bizen osafuneshi] Picture of SAYA wakizashi [yokoyama kaganosuke fujiwara sukenaga] (Sukenari alternative signature)     [(kikumon)1 bizen osafuneshi] Picture of blade
wakizashi [yokoyama kaganosuke fujiwara sukenaga] (Sukenari alternative signature)
[(kikumon)1 bizen osafuneshi]
in shirasaya No. 2310-3002 New
NBTHK Tokubetsu Hozon (With scabbard by Dr. Kanzan Sato)
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.9cm ( 6 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune-ju yokoyama sukekane MEIJI 3] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bishu osafune-ju yokoyama sukekane MEIJI 3] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bishu osafune-ju yokoyama sukekane MEIJI 3] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bishu osafune-ju yokoyama sukekane MEIJI 3] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bishu osafune-ju yokoyama sukekane MEIJI 3] (1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2310-3003 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.2cm ( 6 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Meiji era. MEIJI 3 (1870)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshihisa] (sinsintou) Name of Japan
tantou [yoshihisa] (sinsintou) Picture of certificate tantou [yoshihisa] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [yoshihisa] (sinsintou) Picture of blade
tantou [yoshihisa] (sinsintou)
in shirasaya No. 2310-3004 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0cm ( 6 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
EngravingHeadTail Gomahi
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI) izumo : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Name of Japan
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of certificate katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of SAYA katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of blade
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen)
in koshirae No. 2210-1172
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0cm (二shaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen suruga : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo)
in koshirae No. 2210-1152
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1233g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Name of Japan
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of certificate tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of SAYA tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of blade
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)
[kimibanzai]
in koshirae No. 2210-3060
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.8cm ( 9 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2210-2039
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.87cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 13 (1816)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Name of Japan
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of certificate wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of blade
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)
[bi]
in koshirae No. 2210-2044
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.0cm ( 1 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [arai masatora] (sinsintou) Name of Japan
tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of certificate tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of blade
tantou [arai masatora] (sinsintou)
in shirasaya No. 2210-3050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.2cm ( 9 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.87cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO(1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_suke fujiwara munetsugu ANSEI 4] (koyama munetsugu 1 generation) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1099
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
2,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ANSEI 4 (1857)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. MEIWA (1764-1772)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Name of Japan
katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of certificate katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of SAYA katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu) Picture of blade
katana [isshinsai fujiwara munehira KEIO 2] (Nephew of koyama munetsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1101
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwashiro : The Edo era latter period. KEIO 2 (1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Name of Japan
katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Picture of certificate katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Picture of SAYA katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Picture of blade
katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1106
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.9cm ( 2 Syaku 1 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sanuki : The Edo era latter period. KOKA 3 (1846)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Name of Japan
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of certificate tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of SAYA tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide) Picture of blade
tantou [iwai nobutsura BUNKYU 3] (Disciple of Kurihara Nobuhide)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.4cm ( 1 Syaku 6 Sun)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-2032
Public interest NBTHK Tokubetsu Hozon August 15, 2013
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide
tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide
tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide's disciple)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3033
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.2cm (5 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Name of Japan
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of certificate tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of SAYA tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of blade
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3016
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.0cm (4Sun 6Bu)
Curvature(SORI):inner curve0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail gutter with stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mimasaka tsuyama : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Name of Japan
yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Picture of certificate yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Picture of SAYA yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Picture of blade
yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]
[KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru]
in koshirae No. 2210-4036
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)9.0cm (3 SunJyaku)
Nakago length54.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.90cm
Full length of the koshirae102.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba :The Edo era latter period. KAEI 6 (1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Name of Japan
tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of certificate tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of SAYA tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of blade
tantou [seirinshi katsunao BUNSEI 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3005
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.9cm (HachiSun5BuKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter and gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period. BUNSEI 8 (1825)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3 (1870)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Name of Japan
tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Picture of certificate tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Picture of SAYA tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Picture of blade
tantou [sa mitsuhisa MEIJI 4]
in shirasaya with koshirae No. 2110-3042
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.2cm (GoSunrokuBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.40cm
Thickness at the Moto Kasane1.30cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI) tosa : The Meiji era MEIJI 4 (1871)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou)
in koshirae No. 2110-3010
Price
120,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.0cm (GoSunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Name of Japan
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of certificate tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of SAYA tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of blade
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Name of Japan
tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of certificate tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of SAYA tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of blade
tantou [hidetoshi saku KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1910-3001
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.2 cm (7 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : the Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Name of Japan
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of certificate tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of SAYA tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of blade
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu)
in shirasaya No. 1810-3022
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.4 cm (5 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)inner curve
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU?(1861-1864)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Name of Japan
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of certificate tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of SAYA tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of blade
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3056
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Name of Japan
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of certificate tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of SAYA tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of blade
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3032
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.9 cm (5 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : Around the Meiji era. (1868-1912)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Name of Japan
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of certificate yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of SAYA yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of blade
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)
in koshirae No. 1610-4002
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2 cm (5 Sun)
Nakago length25.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.95cm
Full length of the koshirae111.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO 10 (1893)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [akita_han minamoto masatsugu] Name of Japan
tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of certificate tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of SAYA tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of blade
tantou [akita_han minamoto masatsugu]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3041
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.6cm(5Sun5Bu Kyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Engraving表裏腰樋に添え樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : MEIJI 2(1869)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Name of Japan
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of certificate fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of SAYA fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of blade
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]
in koshirae No. 1410-4002
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.5 cm (3 Sun 5 BuKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae105.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. bunkyu3 (1863)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sinsintou) Name of Japan
yari [masatsune] (sinsintou) Picture of certificate yari [masatsune] (sinsintou) Picture of SAYA yari [masatsune] (sinsintou) Picture of blade
yari [masatsune] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1210-4003
NBTHK Hozon
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.5cm(4Sun2Bu)
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Full length of the koshirae111cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of certificate tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
in koshirae No. 1110-3036
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0 cm (9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country