Japanese Sword Gendaitou

 

 

Extraction of gendaitou

Group
Certificate Price
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1057 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 5 (2023)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir) Name of Japan
katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir) Picture of SAYA katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir) Picture of blade
katana [higo-no-kuni-ju akamatsu tarou kanehiro saku HEISEI 10 September] (kimura kaoru) (For Battodo Tameshigir)
in koshirae No. 2310-1058 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.07cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)970g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 10 September (1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2310-1059 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product HEISEI 2 May (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in shirasaya No. 2310-1060 New
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro
katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro
katana [chikushu-ju sou tsutomu fujiwara munehiro saku] (sou tsutomu) (Copy by Tsuda Sukehiro's Tornaba) (mukansa)
[by Osaka Den SHOWA 56]
in shirasaya No. 2310-1061 New
Price
820,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)910g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 56 (1981)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken (Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1065 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 shaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.66cm
Thickness at the Shinogi0.91cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product REIWA 4 (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Name of Japan
tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of certificate tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of SAYA tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of blade
tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka)
in shirasaya No. 2310-3030 New
NBTHK Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.9m ( 6 shaku 9 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : Modern product SHOWA 5(1930)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
tantou [28 generation kanenari SHOWA 51] (noushu-ju kanenari ) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya No. 2310-3031 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.0cm ( 7 shaku 2 bu HanKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
EngravingHeadTail Openwork of nail transom on gutter.
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 51(1976)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Name of Japan
katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Picture of SAYA katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Picture of blade
katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 63 (1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Name of Japan
katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of SAYA katana [horii tanetada saku HEISEI 3] Picture of blade
katana [horii tanetada saku HEISEI 3]
in koshirae No. 2310-1037 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido muroran : Modern product HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike-ju yasumitsu HEISEI 4] (son of komiya kunimitsu) Name of Japan
katana [miike-ju yasumitsu HEISEI 4] (son of komiya kunimitsu) Picture of SAYA katana [miike-ju yasumitsu HEISEI 4] (son of komiya kunimitsu) Picture of blade
katana [miike-ju yasumitsu HEISEI 4] (son of komiya kunimitsu)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1039 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2m ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 4(1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki-ju kanenmichi saku HEISEI 13] Name of Japan
katana [seki-ju kanenmichi saku HEISEI 13] Picture of SAYA katana [seki-ju kanenmichi saku HEISEI 13] Picture of blade
katana [seki-ju kanenmichi saku HEISEI 13]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1040 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike-ju shiro kuniyasu saku] (komiya kuniyasu) Name of Japan
katana [miike-ju shiro kuniyasu saku] (komiya kuniyasu) Picture of SAYA katana [miike-ju shiro kuniyasu saku] (komiya kuniyasu) Picture of blade
katana [miike-ju shiro kuniyasu saku] (komiya kuniyasu)
in koshirae No. 2310-1042 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.7cm ( 2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka(chikugo) : Modern product SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [tsugaru-ju kuniyoshi SHOWA 52] Name of Japan
katana [tsugaru-ju kuniyoshi SHOWA 52] Picture of SAYA katana [tsugaru-ju kuniyoshi SHOWA 52] Picture of blade
katana [tsugaru-ju kuniyoshi SHOWA 52]
in koshirae No. 2310-1043 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.7cm ( 2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)990g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tsugaru aomori : Modern product SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1044 New
NBTHK Hozon・for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm ( 2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)680g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
EngravingHead Dragon Tail Sanskrit characters
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product SHOWA 18 (1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sanyo-mayumi-sanroku-ju fujiwara kazunori SHOWA 4] Name of Japan
tantou [sanyo-mayumi-sanroku-ju fujiwara kazunori SHOWA 4] Picture of certificate tantou [sanyo-mayumi-sanroku-ju fujiwara kazunori SHOWA 4] Picture of SAYA tantou [sanyo-mayumi-sanroku-ju fujiwara kazunori SHOWA 4] Picture of blade
tantou [sanyo-mayumi-sanroku-ju fujiwara kazunori SHOWA 4]
in shirasaya No. 2310-3021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.9cm ( 9 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
EngravingHead iris gutter Tail Goma gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi : The Showa era. SHOWA 4 (1929)
Options:  gendaitou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in koshirae No. 2310-1018
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)890g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 8 (1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2310-1022
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.3m ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. SHOWA 50 (1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1023
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 Bu 6 Ri Kyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.674cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)975g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki kasama : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Name of Japan
katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Picture of SAYA katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52]
in koshirae No. 2310-1024
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 2310-1026
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Name of Japan
tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of blade
tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 2310-3010
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.2cm ( 8 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa) Name of Japan
tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa) Picture of SAYA tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa) Picture of blade
tantou [masaaki HEISEI 14] (yoshida tsurugi naoe kanehisa)
with koshirae No. 2310-3011
NBTHK Hozon
Price
200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.5cm ( 8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. HEISEI 14 (2002)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in shirasaya No. 2310-1008
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)81.5cm ( 2 Syaku 6 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.78cm
Thickness at the Saki kasane0.62cm
Sword blade weight(Only blade)1350g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 46 (1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Name of Japan
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of SAYA wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of blade
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro)
in shirasaya No. 2210-2054
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)     (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)     (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)     (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku  SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku  SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku  SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1910-3041
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.7 cm (six Sun v BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHead Sanskrit to Hasadai Tail Daikokuten
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 26(1893)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6cm (HachiSun8BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm (5SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product.  Showa 53(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country