Japanese Sword Gendaitou

 

 

Extraction of gendaitou

Group
Certificate Price
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Name of Japan
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of SAYA katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of blade
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)
(mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1084 New
for iai and tameshigiri
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.6cm (2 Syaku 6 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata-tokyo : (Modern product). SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]
(tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1085 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.3cm (2 Syaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) REIWA 3 (2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1086 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm (2 Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1088 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.7cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 6 HanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1025g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : (Modern product) SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Name of Japan
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of SAYA tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of blade
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]
(akamatsu tarou kanemitsu)
in koshirae No. 2210-1089 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 21 (2008)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)
(Founder of Akamatsu taro family)
in koshirae No. 2210-1090 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.9cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Name of Japan
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of SAYA katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of blade
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9]
in koshirae No. 2210-1092 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2 Syaku 3 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)595g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi (shiga) : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu
kiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1093 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.6cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.30cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) March REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kiyotoshi kore_o_saku HEISEI 13] (Miyairi school) Name of Japan
tantou [kiyotoshi kore_o_saku HEISEI 13] (Miyairi school) Picture of SAYA tantou [kiyotoshi kore_o_saku HEISEI 13] (Miyairi school) Picture of blade
tantou [kiyotoshi kore_o_saku HEISEI 13] (Miyairi school)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3034 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.9cm (7 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : (Modern product) HEISEI 13 (2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [heianjo okishiba minamoto nobushige kore_o_saku SHOWA 54]  (osoraku zukuri) Name of Japan
tantou [heianjo okishiba minamoto nobushige kore_o_saku SHOWA 54]  (osoraku zukuri) Picture of SAYA tantou [heianjo okishiba minamoto nobushige kore_o_saku SHOWA 54]  (osoraku zukuri) Picture of blade
tantou [heianjo okishiba minamoto nobushige kore_o_saku SHOWA 54]
(osoraku zukuri)
in shirasaya No. 2210-3035 New
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.6cm (8 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.91cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bimuscular Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 54 (1979).
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)   (yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)   (yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)   (yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)
(yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property)
in shirasaya No. 2210-1067 New
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2Syaku4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)850g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : (Modern product) HEISEI 12 (2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [enju nobutsugu saku] Name of Japan
katana [enju nobutsugu saku] Picture of SAYA katana [enju nobutsugu saku] Picture of blade
katana [enju nobutsugu saku]
in koshirae No. 2210-1068 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm (2Syaku 3Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1175g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto : (Modern product) SHOWA 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Name of Japan
katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Picture of SAYA katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Picture of blade
katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1070 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)645g
Sword blade weight(Took off a SAYA)913g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikushu fukuoka : (Modern product) HEISEI 10 (1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation) Name of Japan
katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation) Picture of SAYA katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation) Picture of blade
katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation)
in koshirae No. 2210-1071 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.5m (2Syaku5Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sasshu kagoshima : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Name of Japan
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of SAYA katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of blade
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu)
in koshirae No. 2210-1072 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2 Syaku4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada)
in koshirae No. 2210-1073 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2cm (2Syaku ShiSunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo miike (fukuoka) : (Modern product) HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [shouji saku] (yoshihara shouji) (yoshihara kuniie 3 generation)  (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Name of Japan
tantou [shouji saku] (yoshihara shouji) (yoshihara kuniie 3 generation)  (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Picture of SAYA tantou [shouji saku] (yoshihara shouji) (yoshihara kuniie 3 generation)  (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Picture of blade
tantou [shouji saku] (yoshihara shouji) (yoshihara kuniie 3 generation)
(mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property)
in shirasaya No. 2210-3020 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.9cm (HachiSunHanKyou)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : (Modern product) Late Showa period. Around SHOWA 57(Around 1982)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1055 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2Syaku4Sun 1BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 4 January (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Name of Japan
katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Picture of SAYA katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Picture of blade
katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.3cm (2Syaku 3Sun Ni BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Name of Japan
katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Picture of SAYA katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Picture of blade
katana [horii nobuhide SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1043
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2Syaku4Sun 4BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1044
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.3cm (2 Syaku 4Sun8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)835g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Name of Japan
katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Picture of SAYA katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Picture of blade
katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou)
in koshirae No. 2210-1013
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.6cm (2Syaku5SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.93cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1130g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1445g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) SHOWA 45 (1970)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Name of Japan
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of SAYA katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of blade
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao)
in koshirae No. 2210-1014
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku 3Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)795g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) HEISEI 17(2005)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide) Name of Japan
katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide) Picture of SAYA katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide) Picture of blade
katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide)
in koshirae No. 2210-1018
for iai and tameshigiri
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2 Syaku 4Sun 6BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyogo : Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana  [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana  [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1164
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2Syaku Sansun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)815g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 5 (1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou  [soshu_ju tsunahiro HEISEI 19] (masamune 24 generation) Name of Japan
tantou  [soshu_ju tsunahiro HEISEI 19] (masamune 24 generation) Picture of SAYA tantou  [soshu_ju tsunahiro HEISEI 19] (masamune 24 generation) Picture of blade
tantou [soshu_ju tsunahiro HEISEI 19] (masamune 24 generation)
in shirasaya No. 2110-3043
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.9cm (Yasun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : (Modern product) HEISEI 19 (2007)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)  (mukansa) Name of Japan
katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)  (mukansa) Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)  (mukansa) Picture of blade
katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)
(mukansa)
in koshirae No. 2110-1128
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku Sansun 4BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1910-3041
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.7 cm (six Sun v BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHead Sanskrit to Hasadai Tail Daikokuten
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 26(1893)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Name of Japan
katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Picture of certificate katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Picture of blade
katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword)
in shirasaya No. 1910-1063
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8 cm (2 Syaku 3 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga : Modern product. HEISEI 21(2009)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6cm (HachiSun8BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm (5SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product. Showa 53(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country