Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1140 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku NiSun V BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.9cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1141 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku NiSun IBu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku)
in koshirae No. 1910-1142 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU 8(1696)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Name of Japan
katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of certificate katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of SAYA katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of blade
katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1143 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.9cm (2 Syaku Shisun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1000g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1360g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikushu fukuoka : Modern product. HEISEI 18(2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Name of Japan
katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of certificate katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of SAYA katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of blade
katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa)
in koshirae No. 1910-1144 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2 Syaku SanSun YabuJyaku)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Hip Gutter
Sword blade weight(Only blade)860g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1170g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka : Modern product. SHOWA 54(1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Name of Japan
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of certificate katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of blade
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1145 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8cm (2 Syaku SanSun NanaBuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Hip Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Name of Japan
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of certificate katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of SAYA katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of blade
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki)
in koshirae No. 1910-1146 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku Shisun NiBuHan)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingCharacter to HeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Name of Japan
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of certificate katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of SAYA katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of blade
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1147 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syaku one Sun RokuBuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1035g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Name of Japan
wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of certificate wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of SAYA wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of blade
wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI]
in koshirae No. 1910-2090 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)56.9cm (One Syaku Eight Sun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.66cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.42cm
Thickness at the Saki kasane0.23cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Name of Japan
wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of certificate wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of SAYA wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of blade
wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8]
in koshirae No. 1910-2091 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.6cm (one Syaku six Sun 0Han)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 8(1837)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku)
in koshirae No. 1910-2092 New
NBTHK Hozon
Price
230,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)37.8cm (1 Syaku 2Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. KANSEI(1789-1801)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae (zato-ichi stick) No. 1910-2093 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1 Syaku Seven SunHan)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae91.7cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17-19 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [oshu sendai_ju kunikane] (Hosho_den) (sinsintou) Name of Japan
tantou [oshu sendai_ju kunikane] (Hosho_den) (sinsintou) Picture of certificate tantou [oshu sendai_ju kunikane] (Hosho_den) (sinsintou) Picture of SAYA tantou [oshu sendai_ju kunikane] (Hosho_den) (sinsintou) Picture of blade
tantou [oshu sendai_ju kunikane] (Hosho_den) (sinsintou)
in shirasaya No. 1910-3070 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm (V SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. KOKA(1844-1848)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Name of Japan
tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of certificate tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of SAYA tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures) Picture of blade
tantou [toshihira joshy_ju] (osumi toshihira) (Ningen kokuhou Living national treasures)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3071 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)17.5cm (Five Sun Nana BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma ota : Modern product.(1932-2009)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Name of Japan
tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of certificate tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of SAYA tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa) Picture of blade
tantou [sagami_no_kuni hirokuni SHOWA 63] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-3072 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.0cm (Seven Sun YaBuHan)
Curvature(SORI)Within Curvature (SORI)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Name of Japan
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of certificate fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of SAYA fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou) Picture of blade
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen : sintou)
in koshirae No. 1910-4011 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.9cm (Seven Sun Roku BuHan)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Full length of the koshirae174.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era.18 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [sakuyo bakka_shi hosokawa masayoshi ANSEI 5] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1130 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.4cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. ANSEI 5(1858)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Name of Japan
katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of certificate katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of SAYA katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]    [nanban_tetsu o motte kore o saku] Picture of blade
katana [omi_daijo fujiwara yukimitsu]
[nanban_tetsu o motte kore o saku]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1132 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.0cm (2 Syaku 08Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ecchu toyama : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune sukesada] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada]
in koshirae No. 1910-1134 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.1cm (2 Syaku08 BuHan)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1135 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syaku Shi SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)905g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country