Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [yamato_no_kami yasusada KANBUN 8] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1079 New
NBTHK Hozon
Price
1,500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6cm (2Syakuji SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN 8 (1668)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Name of Japan
katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Picture of certificate katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Picture of SAYA katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4] Picture of blade
katana [soushu sakura_shin hosokawa yoshinori zou KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1080 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.1cm (2Syaku GoSun 4BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Shimosa sakura : The Edo era latter period KEIO 4 (1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Name of Japan
katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of certificate katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of SAYA katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono) Picture of blade
katana [heianjo fujiwara morikuni] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2Syaku Sansun9BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN 12 (1672)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56] Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56] Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56] Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 56]
in koshirae No. 2110-1082 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.1cm (2Syaku Sansun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.55cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)590g
Sword blade weight(Took off a SAYA)880g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : (Modern product) SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Name of Japan
wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Picture of certificate wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Picture of SAYA wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6] Picture of blade
wakizashi [ishikawa kokusai minamoto takamasa BUNSE 6]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)46.3cm (1Syaku GoSunsanBuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.64cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. BUNSE 6 (1823)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [shinano koku_ju fujiware tadatsugu] Name of Japan
wakizashi [shinano koku_ju fujiware tadatsugu] Picture of certificate wakizashi [shinano koku_ju fujiware tadatsugu] Picture of SAYA wakizashi [shinano koku_ju fujiware tadatsugu] Picture of blade
wakizashi [shinano koku_ju fujiware tadatsugu]
白鞘入り No. 2110-2031 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.7cm (1Syaku GoSun 1Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.66cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of certificate wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)  [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2032 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.4cm (1Syaku7Sun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kazusa_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.7cm (2Syaku 1 Sun9Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Name of Japan
katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of certificate katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of SAYA katana [kiyomitsu] (echu・sintou) Picture of blade
katana [kiyomitsu] (echu・sintou) 
in shirasaya with koshirae No. 2110-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.9cm (2Syaku 2 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (send ward)
EngravingHeadTail Bisuji gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echu:The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Name of Japan
katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of certificate katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of SAYA katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji) Picture of blade
katana [kibi_no_kuni masamori] (hosokawa masamori) (The Edo era latter period- The Meiji)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1062 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2Syaku 2 Sun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kibi:The Edo era latter period. The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1063 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2Syaku Sansun Sanbu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi:The Edo era latter period. KAEI 5 (1852)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Name of Japan
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Picture of blade
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira)
in shirasaya No. 2110-1064 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0cm (2Syaku Go SunKyou)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product SHOWA 44 (1969)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Name of Japan
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Picture of SAYA katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41] Picture of blade
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41]
in koshirae No. 2110-1065 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.7cm (2Syaku Sansun)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno:Modern product SHOWA 41 (1966)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1066 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku 4 Sun5BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:Modern product REIWA 2 (2020)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1067 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2Syaku 4 Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)920g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in koshirae No. 2110-1068 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm (2Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka):Modern product HEISEI 16(2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Name of Japan
katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Picture of SAYA katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Picture of blade
katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1069 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2Syaku Sansun 1Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.89cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead Bonji
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto:SHOWA 58 (1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Name of Japan
katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Picture of SAYA katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Picture of blade
katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru)
in koshirae No. 2110-1070 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1235g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa tokushima:Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.6cm (1SyakuHachisun)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [senju_in izumi_no_kami minamoto morimasa saku] (The former name of Senjuin Morikuni) (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 2110-2021 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.2cm (1Syaku6BukyuSun)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country