Japanese Sword Sold_hold

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [gassan] (old gassan) Name of Japan
katana [gassan] (old gassan) Picture of certificate katana [gassan] (old gassan) Picture of SAYA katana [gassan] (old gassan) Picture of blade
katana [gassan] (old gassan)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.3cm (2 Syaku Three Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Muromachi era. 15 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Name of Japan
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of certificate katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of SAYA katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of blade
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.7cm (2 Syaku One Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoOh suriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The nanbokucho era.14 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.7cm (2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Name of Japan
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of certificate katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of SAYA katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of blade
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation)
(sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige)
in koshirae No. 2010-1014 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.6cm (2 Syaku one Sun three bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima hineji : The Edo era latter period. MEIWA (1764-1772)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1015 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.9cm (2 Syaku Three SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1016 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHead:Dragon Tail:Bonji
Sword blade weight(Only blade)680g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2 Syaku San Sun Roku Bu 3 tsubo Jyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru)
in koshirae No. 2010-1018 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (2 Syaku 4SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1005g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 27(2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of certificate katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)
in koshirae No. 2010-1019 New
for iai and tameshigiri
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3cm (2 Syaku Three SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5]
in koshirae No. 2010-1020 New
for iai and tameshigiri
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syaku San Sun One Bu)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. HEISEI 5(1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Name of Japan
katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of certificate katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of SAYA katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of blade
katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)
[noshu seki junin]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1021 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm (2 Syaku NiSun 4Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2010 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)58.6cm (1 Syaku 9 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Name of Japan
wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of certificate wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of SAYA wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of blade
wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6]
in shirasaya with koshirae No. 2010-2011 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)42.0cm (One Syaku San Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.45cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae57.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2012 New
Price
130,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)41.1cm (One Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae88.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) (Carved turtle,bamboo,crane,pine,) Name of Japan
tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) (Carved turtle,bamboo,crane,pine,) Picture of certificate tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) (Carved turtle,bamboo,crane,pine,) Picture of SAYA tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) (Carved turtle,bamboo,crane,pine,) Picture of blade
tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) (Carved turtle,bamboo,crane,pine,)
in shirasaya No. 2010-3000 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.7cm (7Sun Hachi BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHead Kametake Tail Tsurumatsu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. SHOWA 61(1986)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Name of Japan
tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Picture of certificate tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Picture of SAYA tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Picture of blade
tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58]
in koshirae No. 2010-3001 New
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.0cm (9Sun Kubu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
EngravingHead: Umeki Tail: Bare Sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Name of Japan
wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Picture of certificate wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Picture of SAYA wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Picture of blade
wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri)
in koshirae No. 2010-2000 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.8cm (One SunKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoHead Lumbar Tail Goma-an
EngravingUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaidou : Modern product. HEISEI 4(1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Name of Japan
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of certificate katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of SAYA katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of blade
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki)
in koshirae No. 1910-1146 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku Shisun NiBuHan)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingCharacter to HeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Name of Japan
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of certificate katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of SAYA katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae) Picture of blade
katana [ki_no_kuni arita hachiman_ju Kiyota jiro kunietsu HEISEI 15] (Yosozaemon_no_Jo Sukesada copy) (Maru_ni_katabamimon Koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1147 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syaku one Sun RokuBuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1035g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Name of Japan
wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of certificate wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of SAYA wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of blade
wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8]
in koshirae No. 1910-2091 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.6cm (one Syaku six Sun 0Han)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 8(1837)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country