Japanese Sword New

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Name of Japan
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of certificate katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of SAYA katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of blade
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1130 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2 Syoku San Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu, (send some wards)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year.ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Name of Japan
katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of certificate katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of SAYA katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of blade
katana [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1131 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm (2 Syaku 2 Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHead Tsujiji, Rendai Tail, Tsujiji, Tori Mandala
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Name of Japan
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of certificate katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of SAYA katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of blade
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1132 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2 Syoku San Sun)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto yonjo ayakouji : The Kamakura era latter period.13 century. EININ(1293-1299)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1133 New
NBTHK Hozon
Price
1,500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2cm (2 Syyaku 4 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year.MANJI (1658~1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 2010-1134 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syoku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period.MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Name of Japan
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of certificate katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of SAYA katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of blade
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1135 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2 Syyaku One Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.EISHO (1504-1521)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]
shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1136 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]
Blade length(HA-CHOU)74.1cm (2 Syakku 4 Sun 4 BuHanYou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)Period (JIDAI)ego nigata : Modern product SHOWA 60 (1985)
shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]
Blade length(HA-CHOU)59.3cm (One Syakku Ku SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)510g
Sword blade weight(Took off a SAYA)780g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : Modern product SHOWA 63
Options:With koshirae  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Name of Japan
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of SAYA katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of blade
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara)
in koshirae No. 2010-1137 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2 Syyaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.54cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Mandala Tail, Goma-an
Sword blade weight(Only blade)1015g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWAI 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54]
in koshirae No. 2010-1138 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Name of Japan
katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Picture of SAYA katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Picture of blade
katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara)
in koshirae No. 2010-1139 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2 Syakku 4 Sun One BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Lotus Stand, Mandala Tail Bar
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2010-1140 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0m (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59]
in koshirae No. 2010-1141 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syoku San Sun One Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [yasutomo] (sendai) Name of Japan
wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of certificate wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of SAYA wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of blade
wakizashi [yasutomo] (sendai)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2070 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.3cm (One Syyaku 4 Sun Ku BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The middle of Edo era .17-18 century. JOKYO-SHOTOKU (1684-1716)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku) (Saijo ohwazamono) Name of Japan
wakizashi [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku) (Saijo ohwazamono) Picture of certificate wakizashi [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku) (Saijo ohwazamono) Picture of SAYA wakizashi [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku) (Saijo ohwazamono) Picture of blade
wakizashi [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku) (Saijo ohwazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2071 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.2cm (One Syyaku 7 Sun6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. 17 century.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [teruyoshi saku] (fujieda tarou teruyoshi) (bosom sword)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [teruyoshi saku] (fujieda tarou teruyoshi) (bosom sword)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [teruyoshi saku] (fujieda tarou teruyoshi) (bosom sword)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [teruyoshi saku] (fujieda tarou teruyoshi) (bosom sword)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [teruyoshi saku] (fujieda tarou teruyoshi) (bosom sword)(sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-3032 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.6cm (4 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period.GENJI(1864-1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

naginata [yukiharu saku] (joshy kunisada yukiharu) (Descendants of Kunisada chuuji) Name of Japan
naginata [yukiharu saku] (joshy kunisada yukiharu) (Descendants of Kunisada chuuji) Picture of SAYA naginata [yukiharu saku] (joshy kunisada yukiharu) (Descendants of Kunisada chuuji) Picture of blade
naginata [yukiharu saku] (joshy kunisada yukiharu) (Descendants of Kunisada chuuji)
in kurosaya No. 2010-4024 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.4cm (One Syoku Ni Sun 7 BuJyaku)
Nakago length55.2cm
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma kunisada : Modern product SHOWA 64(HEISEI 1)(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Name of Japan
katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Picture of certificate katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Picture of SAYA katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Picture of blade
katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.0cm (2 Syaku One Sun Go Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year.KANBUN 10(1670)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1121 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.0cm (2 Syaku09 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Azuchi momoyama era-The Edo era first half year. KEICHO (1596-1615)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1122 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku2 Sun 8 BuKiyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1123 New
NBTHK Hozon (KOSHIRAE) NBTHK Hozon
Sold
Black 椈-colored sword 拵 the edge
The edge of the earth paper drawing 78 years old in the row of soothering
Catalogue Autumn grass
Toru Tsuji
Pattern Hakuhoi Generation Yarn Various Photography Scrolls
Blade length(HA-CHOU): 68.8cm (2 Syaku2 Sun Seven Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country