Top >wakisashi

Japanese Sword Wakisashi list

 

 

Extraction of wakisashi

Age Certificate Price
wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in koshirae No. 2010-2019 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.7cm (1 Syaku 5SunKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MEIREKI 1(1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm (One Syaku Seven Sun One BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Name of Japan
wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Picture of certificate wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Picture of SAYA wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Picture of blade
wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro)
in koshirae No. 2010-2021 New
for iai and tameshigiri
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.1cm (One Syaku 4Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.5cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)480g
Sword blade weight(Took off a SAYA)700g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. SHOWA 39(1964)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2010 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.6cm (1 Syaku 9 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Name of Japan
wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of certificate wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of SAYA wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of blade
wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6]
in shirasaya with koshirae No. 2010-2011 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)42.0cm (One Syaku San Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.45cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae57.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature (Sword cane) (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2012 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)41.1cm (One Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae88.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe  korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Name of Japan
wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe  korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Picture of certificate wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe  korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Picture of SAYA wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe  korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri) Picture of blade
wakizashi [Korehira HEISEI 4] (watanabe korehira) (Apprentice of Miyairi Yukihei) (osoraku tsukuri)
in koshirae No. 2010-2000 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.8cm (One SunKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.56cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoHead Lumbar Tail Goma-an
EngravingUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaidou : Modern product. HEISEI 4(1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Name of Japan
wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of certificate wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of SAYA wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8] Picture of blade
wakizashi [hyoshinshi hideyo TENPO 8]
in koshirae No. 1910-2091
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.6cm (one Syaku six Sun 0Han)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 8(1837)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [tegarayama masashige] (toran_ba) (sinsintou joujou-saku)
in koshirae No. 1910-2092
NBTHK Hozon
Price
230,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)37.8cm (1 Syaku 2Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. KANSEI(1789-1801)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hankei] (sintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [hankei] (sintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [hankei] (sintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hankei] (sintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [hankei] (sintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2080
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr.Tanobe wrote the Sayagaki
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.5cm (One Sun Seven Sun San BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.55cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.92cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. GENNA(1615-1624)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation) Name of Japan
wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation) Picture of certificate wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation) Picture of SAYA wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation) Picture of blade
wakizashi [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira HOREKI 11] (3 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2081
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)55.6cm (One Syaku YaSun SanBuKyou)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The middle of Edo era. HOREKI 11(1761)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi_no_kami kunisada osaka ni oite koreo tukuru] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kunisada osaka ni oite koreo tukuru] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kunisada osaka ni oite koreo tukuru] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kunisada osaka ni oite koreo tukuru] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kunisada osaka ni oite koreo tukuru] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2070
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.7cm (1 Syaku Seven Sun Four Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Name of Japan
wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Picture of certificate wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Picture of SAYA wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3] Picture of blade
wakizashi [seishu kuwana_ju gimeisai mishina hirofusa saku KEIO 3]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)55.3 cm (one Syaku eight Sun two Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana : The Edo era latter period. KEIO 3(1867)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Name of Japan
wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Picture of certificate wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Picture of SAYA wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period) Picture of blade
wakizashi [kunihiro] (Country unknown : late Muromachi period)
in koshirae No. 1910-2053
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.0 cm (one Syaku Sun nine BuJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Name of Japan
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Picture of certificate wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Picture of SAYA wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou) Picture of blade
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato : sinsintou)
in koshirae No. 1910-2055
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.1 cm (one Syaku Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Name of Japan
wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of certificate wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of SAYA wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of blade
wakizashi [kashu_ju fujiwara iehira]
in koshirae No. 1820-2032
NBTHK Hozon
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.7 cm (1 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU(1688-1704)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Name of Japan
wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of certificate wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of SAYA wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu) Picture of blade
wakizashi [for national guardian tadatsugu shouwa46] (shimuzu tadatsugu)
in shirasaya No. 1810-2010
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4 cm (1 Sau ○ Sun 4 Bujau)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo katsushika : shouwa46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.1 cm (1 Syaku 7 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI(1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Name of Japan
wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of certificate wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of SAYA wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou) Picture of blade
wakizashi (Sword blade signature)[unryuken shogyoku] (sinsintou)
in shirasaya No. 1710-2008
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.7 cm (1 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country