Japanese Sword Sintou

 

 

Extraction of sintou

Group
Certificate Price
katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono) Name of Japan
katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono)鑑定書 katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono) Picture of SAYA katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono) Picture of blade
katana [mutsu daijo miyoshi nagamichi] (1 generation miyoshi nagamichi) (sintou jou-saku) (Saijo O Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1071 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.76cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. 17 century.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)鑑定書 katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)    (Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [hizen-no-kuni-ju musashi KAN_EI 8] (musashi-no-daijo tadahiro) (1 generation hizen tadayoshi)
(Copy of Yosazaemonnojo Sukesada) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1059 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen:The Edo era first half year.KAN_EI 8(1631)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Name of Japan
katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono)鑑定書 katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Picture of SAYA katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono) Picture of blade
katana [bushu-ju hata morihisa] (ishido morihisa) (hata touren) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo:The Edo era first half year.KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono)鑑定書 wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [bungo-no-kami minamoto-no masayasu] (shozen) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)56.2cm ( 1 Syaku 8 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari:The Edo era first half year.Kanbun (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Name of Japan
katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono)鑑定書 katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Picture of SAYA katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]  (first signature of bokuden) (Yoki wazamono) Picture of blade
katana [noshu seki zenjoke musashi-no-kami fujiwara yoshikado KANBUN 6]
(first signature of bokuden) (Yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4cm ( 2 Syaku 2 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage (slightly Nakago butt plucking)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN 6 (1666)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)鑑定書 katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1052 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUBU (Ward Feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai's substitute work and signature) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7cm ( 1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.94cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Name of Japan
katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono)鑑定書 katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Picture of SAYA katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono) Picture of blade
katana [awataguchi omi-no-kami tadatsuna] (2 generation tadatsuna) (ikkanshi tadatsuna) (sintou saijou-saku) (Ryo Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)鑑定書 wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (2 generation kunisada) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya No. 2310-2030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)33.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 0 5 Ri )
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)鑑定書 katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1032
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm ( 2 Syaku 9 Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku]鑑定書 wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in shirasaya with koshirae No. 2310-2023
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.4cm ( 1 Syaku 7 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku)鑑定書 wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2024
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.3cm ( 1 Syaku 4 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Name of Japan
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN)鑑定書 katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of SAYA katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of blade
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN)
in koshirae No. 2310-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]鑑定書 katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Name of Japan
wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation)鑑定書 wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of SAYA wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation) Picture of blade
wakizashi (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (yasutsugu echizen 3 generation)
in koshirae No. 2210-2001
NBTHK Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)46.1cm (1Syaku5Sun 2BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)鑑定書 yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country