Japanese Sword Tokubetsu-hozon-paper

 

 

Extraction of tokubetsu-hozon-paper

Group
Age Price
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Name of Japan
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of certificate katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of SAYA katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of blade
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2Syaku 3Sun 3BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Name of Japan
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of certificate katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of SAYA katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of blade
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1082 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3Sun)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwami : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kanezane] (sue tegai) Name of Japan
tantou [kanezane] (sue tegai) Picture of certificate tantou [kanezane] (sue tegai) Picture of SAYA tantou [kanezane] (sue tegai) Picture of blade
tantou [kanezane] (sue tegai)
in shirasaya No. 2210-3032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.9cm ( 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
NakagoUbu
EngravingHead Gutter Tail Gutter Attached Gutter to Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Yamato : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

ohmi yari [kyushu higo doutanuki hyoubu]  (kiritsukemei)28 Name of Japan
ohmi yari [kyushu higo doutanuki hyoubu]  (kiritsukemei)28 Picture of certificate ohmi yari [kyushu higo doutanuki hyoubu]  (kiritsukemei)28 Picture of SAYA ohmi yari [kyushu higo doutanuki hyoubu]  (kiritsukemei)28 Picture of blade
ohmi yari [kyushu higo doutanuki hyoubu]
(kiritsukemei)28
in shirasaya No. 2210-4040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.4cm (2 Syaku 4 Sun 3 Bu)
Nakago length45.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono) Name of Japan
yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono) Picture of certificate yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono) Picture of SAYA yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono) Picture of blade
yari [kozuke_no_suke minamoto yoshimasa KANBUN 11] (musashi) (Wazamono)
白鞘入り No. 2210-4042 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.0cm (1 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Nakago length36.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01m
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN 11 (1671)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
2,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2Syaku 4Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Brahman on soken, Tail, Koshihi, Bon
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Name of Japan
katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of certificate katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of SAYA katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of blade
katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro~ise : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)
(wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1062 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku 3Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Name of Japan
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of certificate katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of SAYA katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of blade
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1063 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)
(tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.1cm (1Syaku7Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MANJI (1658~1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Name of Japan
wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Picture of certificate wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Picture of SAYA wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Picture of blade
wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)37.3cm (1Syaku2Sun 2Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar Gutter Tail 2-muscle gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya No. 2210-2012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)50.8cm (1Syaku6Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in koshirae No. 2210-2013 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1Syaku7Sun 5Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2014 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)50.7cm (1Syaku6Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu Diameter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba tottori : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Name of Japan
katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Picture of certificate katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Picture of SAYA katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Picture of blade
katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.0cm (2Syaku5Sun 1Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)80cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi-tokyo : The Edo era latter period. BUNKYU 2 (1862)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Name of Japan
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of certificate katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of SAYA katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of blade
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2Syaku2Sun 8BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa~yamashiro~ise : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Name of Japan
katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Picture of certificate katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Picture of SAYA katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Picture of blade
katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.1cm (2Syaku2Sun 4BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu (send some wards)
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The middle of Edo era. GENROKU (1688 -1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Name of Japan
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of certificate katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of SAYA katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of blade
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)
[hona] (kaou) (kouson) (honami kouson)
in shirasaya No. 2210-1040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun SanBuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Kamakura era latter period - Early Nanbokucho period SHOWA(1312)-BUNWA(1352)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Name of Japan
tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of certificate tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of SAYA tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of blade
tantou [seirinshi katsunao BUNSEI 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3005
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.9cm (HachiSun5BuKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter and gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period. BUNSEI 8 (1825)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3 (1870)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1005
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2Syaku 3Sun 1BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era.
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Name of Japan
wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of certificate wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of SAYA wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of blade
wakizashi [tashiro genichi kanemoto] 
[noshu_ju kanemoto 7 dai mago]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2065
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.7cm (1Syaku6Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.36cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHead Goma hi Tail Lumbar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Name of Japan
wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of certificate wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of SAYA wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of blade
wakizashi [kanesuke sukechika] (collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2066
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1Syaku6Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Name of Japan
katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of certificate katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of SAYA katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of blade
katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1091
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2Syaku 2 Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2110-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)41.2cm (1Syaku Sansun6Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.71cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Naginata Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe:The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Name of Japan
wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Picture of certificate wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Picture of SAYA wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO) Picture of blade
wakizashi [shinrinshi kagekazu] (musashi・ KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)35.8cm (One Syyaku One Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Name of Japan
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of certificate tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of SAYA tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of blade
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country