Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana (kiku mon) [tanba-no-kami yoshimichi]   (kyouto tanba-no-kami yoshimichi 4 generation) Name of Japan
katana (kiku mon) [tanba-no-kami yoshimichi]   (kyouto tanba-no-kami yoshimichi 4 generation) Picture of certificate katana (kiku mon) [tanba-no-kami yoshimichi]   (kyouto tanba-no-kami yoshimichi 4 generation) Picture of SAYA katana (kiku mon) [tanba-no-kami yoshimichi]   (kyouto tanba-no-kami yoshimichi 4 generation) Picture of blade
katana (kiku mon) [tanba-no-kami yoshimichi]
(kyouto tanba-no-kami yoshimichi 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1051
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.6cm ( 2 Syaku 2 Sun)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12m
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hizen koku yasunori SHOWA 59] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Name of Japan
katana [hizen koku yasunori SHOWA 59] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Picture of SAYA katana [hizen koku yasunori SHOWA 59] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Picture of blade
katana [hizen koku yasunori SHOWA 59] (Descendants of hizenkoku tadayoshi)
in koshirae No. 2410-1056
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.3cm ( 2 Syaku 3 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
EngravingHead Bar Gutter Tail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga hizen : (Modern product) SHOWA 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [norihisa SHOWA 52] Name of Japan
katana [norihisa SHOWA 52] Picture of SAYA katana [norihisa SHOWA 52] Picture of blade
katana [norihisa SHOWA 52]
in koshirae No. 2410-1057
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : (Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [masahira HEISEI 13] (fujiyasu masahira) Name of Japan
tantou [masahira HEISEI 13] (fujiyasu masahira) Picture of SAYA tantou [masahira HEISEI 13] (fujiyasu masahira) Picture of blade
tantou [masahira HEISEI 13] (fujiyasu masahira)
No. 2410-3040
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.5cm ( 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukushima : Modern product HEISEI 13 (2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Name of Japan
kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Picture of certificate kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Picture of SAYA kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Picture of blade
kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)
(Saijo oh Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1041
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 1 Syaku 9 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The nanbokucho era. OUAN (1368-1375)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Name of Japan
katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Picture of certificate katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Picture of SAYA katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Picture of blade
katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)
(Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1042
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.3cm ( 2 Syaku 3 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. TENNA (1681-1684)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47] Name of Japan
katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47] Picture of SAYA katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47] Picture of blade
katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47]
in koshirae No. 2410-1043
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)865g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)akita : (Modern product) SHOWA 47 (1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [iyo matsuyama-ju yasutake horidou SHOWA 55] Name of Japan
katana [iyo matsuyama-ju yasutake horidou SHOWA 55] Picture of SAYA katana [iyo matsuyama-ju yasutake horidou SHOWA 55] Picture of blade
katana [iyo matsuyama-ju yasutake horidou SHOWA 55]
in shirasaya No. 2410-1044
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8cm ( 2 Syaku 3 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
EngravingHead Tail
Sword blade weight(Only blade)890g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo matsuyama ehime : (Modern product) SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Name of Japan
katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of certificate katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of SAYA katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada GENKI 4]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1030
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. GENKI 4 (1573)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)
shou wakizashi [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation)
in koshirae No. 2410-1032
NBTHK Hozon (Katana) NBTHK Hozon (Wakizashi)
Sold
dai katana (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)
Blade length(HA-CHOU)63.6cm ( 2 Syaku 1 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHead  tail 
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Bizen Kunichofune: Late Muromachi Period
bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
shou wakizashi [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation)
Blade length(HA-CHOU)51.4cm ( 1 Syaku 7 Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead  Tail 
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era. BUNMEI 3 (1471)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1033
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 Bu 8 Ri Han)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 5 (2023)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
katana [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation)
in koshirae No. 2410-1035
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Name of Japan
katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Picture of SAYA katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Picture of blade
katana [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu)
in koshirae No. 2410-1037
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)78.4cm ( 2 Syaku 5 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1135g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou)
in koshirae No. 2410-1038
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 48 (1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa) Name of Japan
katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa) Picture of SAYA katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa) Picture of blade
katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa)
in shirasaya No. 2410-1039
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8cm ( 2 Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHead  Tail 
Sword blade weight(Only blade)820g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mikawa gamagori(aich gamagori) : (Modern product) SHOWA 49 (1974)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa) 		(Aoe school copy) Name of Japan
wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa) 		(Aoe school copy) Picture of SAYA wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa) 		(Aoe school copy) Picture of blade
wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa)
(Aoe school copy)
in shirasaya No. 2410-2010
Sold
Blade length(HA-CHOU)52.1cm ( 1 Syaku 7 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : (Modern product) HEISEI 22(2010)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Name of Japan
wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Picture of SAYA wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Picture of blade
wakizashi [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2011
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.4cm ( 1 SyakuHanJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
EngravingHeadTail bar gutter to gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : (Modern product) SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou  [gyogen] (taguchi gyogen) Name of Japan
tantou  [gyogen] (taguchi gyogen) Picture of SAYA tantou  [gyogen] (taguchi gyogen) Picture of blade
tantou [gyogen] (taguchi gyogen)
in shirasaya No. 2410-3025
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.2cm ( 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
EngravingHead  tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma kiryu : (Modern product) SHOWA 61(1986)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]
(akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2410-1018
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)80.4cm ( 2 Syaku 6 SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 18 (2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [keiten aijin shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 48]  (miyairi kiyomune) Name of Japan
tachi [keiten aijin shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 48]  (miyairi kiyomune) Picture of SAYA tachi [keiten aijin shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 48]  (miyairi kiyomune) Picture of blade
tachi [keiten aijin shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 48]
(miyairi kiyomune)
in shirasaya in box No. 2410-1019
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.8m ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)845g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product SHOWA 48 (1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country