Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Name of Japan
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of certificate katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of SAYA katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of blade
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)
[daihoshi hokkyo rai eisen]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Name of Japan
katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Picture of certificate katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Picture of SAYA katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou) Picture of blade
katana (Kinzoganmei gold inlay mei) [kanemoto] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1002
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyomune saku HEISEI 1] (miyairi kiyohira) Name of Japan
tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyomune saku HEISEI 1] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyomune saku HEISEI 1] (miyairi kiyohira) Picture of blade
tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyomune saku HEISEI 1] (miyairi kiyohira)
in shirasaya with box No. 2310-1003
Sold
Blade length(HA-CHOU)82.9m ( 2 Syaku 7 Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)10065g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product HEISEI 1 (1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1006
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.7cm ( 2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)     (kiku mon) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)     (kiku mon) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)     (kiku mon) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)     (kiku mon) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
(kiku mon)
in shirasaya No. 2310-2000
NBTHK Tokubetsu Hozon (Dr. Tanobe's scabbard)
Sold
Blade length(HA-CHOU)39.1cm ( 1 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.66cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MEIREKI (1655-1658)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [kashu-ju kiyomitsu] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [kashu-ju kiyomitsu] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [kashu-ju kiyomitsu] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [kashu-ju kiyomitsu] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [kashu-ju kiyomitsu] (sintou) (Wazamono)
in koshirae No. 2310-2003
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.1cm ( 1 Syaku 7 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
EngravingHead Tail Waist Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [kanesada] Name of Japan
tantou [kanesada] Picture of certificate tantou [kanesada] Picture of SAYA tantou [kanesada] Picture of blade
tantou [kanesada]
in shirasaya with koshirae No. 2310-3001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.3cm ( 9 Sun)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.45cm
EngravingHead Stick Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [ka SHOWA 12] (shibata ka) Name of Japan
tantou [ka SHOWA 12] (shibata ka) Picture of certificate tantou [ka SHOWA 12] (shibata ka) Picture of SAYA tantou [ka SHOWA 12] (shibata ka) Picture of blade
tantou [ka SHOWA 12] (shibata ka)
in shirasaya No. 2310-3005
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.4cm ( 7 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : SHOWA 12(1937)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

ohm-yari [soshu kamakura-ju sukehiro] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
ohm-yari [soshu kamakura-ju sukehiro] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate ohm-yari [soshu kamakura-ju sukehiro] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA ohm-yari [soshu kamakura-ju sukehiro] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
ohm-yari [soshu kamakura-ju sukehiro] (The Muromachi era latter period)
with box No. 2310-4001
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Nakago length60.25cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Box length134.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kamakura : The Muromachi era latter period. BUNMEI (1469-1487)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Name of Japan
kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of certificate kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of SAYA kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi][kouson] (honami kouson) (kaou) Picture of blade
kotachi (kinpunmei) [enju kuniyoshi]
[kouson] (honami kouson) (kaou)
in shirasaya No. 2210-1171
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.8cm ( 2 Syaku〇 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.75cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo : Late the Kamakura period - Early period of the nanbokucho. GENTOKU (1329-1331)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Name of Japan
katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Picture of SAYA katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Picture of blade
katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53]
(nakao sanjirou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1174
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)86.3cm ( 2 Syaku 8 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
Sword blade weight(Only blade)1120g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1445g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1175
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)980g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyogo : (Modern product) SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)49.2cm ( 1 Syaku 6 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.4m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.MAN_EN 1(1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)
(sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-3065
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.5cm ( 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.41cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.79cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kazusa namihana : The Edo era latter period. KAEI (1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1150
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Name of Japan
katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Picture of certificate katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Picture of SAYA katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil) Picture of blade
katana [yakiba seiryuken moritoshi choshu hagi_ju senryushi morihide kore o kitae BUNKYU 2] (Collaboration of master and pupil)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1151
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.94cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suou iwakuni : The Edo era latter period. BUNKYU 2 (1862)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Name of Japan
katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Picture of certificate katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Picture of SAYA katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke] Picture of blade
katana [bizen-koku-ju osafune sukesada suke]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1153
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Name of Japan
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of certificate katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of SAYA katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of blade
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1154
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1230g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : Modern product. The Showa era(Before 1966).
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince
katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince
katana [kasama ikkansai shigetsugu kinsaku TAISHO 13] (Made from surplus iron from the Prince's military sword)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1155
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.2cm ( 2 Syaku 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. TAISHO 13 (1924)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1158
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 Bu Roku HanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product. SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country