Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1066 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku 4 Sun5BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:Modern product REIWA 2 (2020)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1067 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2Syaku 4 Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)920g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Name of Japan
katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Picture of SAYA katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Picture of blade
katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1069 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2Syaku Sansun 1Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.89cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead Bonji
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto:SHOWA 58 (1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tsuba Family crest  No signature [satsuma] Name of Japan
tsuba Family crest  No signature [satsuma] Picture of certificate tsuba Family crest  No signature [satsuma] Picture
tsuba Family crest No signature [satsuma]
in box No. 2110-6000 New
NBTHK Hozon
Sold
Vertical round type 4 Bu 1 stone stone ground re-crested inlay color picture small sheer angle ear small meat
Length6.50cm
Width5.90cm
Thickness of setsupadai0.42cm
Weight70g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma:The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

katana [kashu_ju kanewaka] (2 generation matasuke) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kashu_ju kanewaka] (2 generation matasuke) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kashu_ju kanewaka] (2 generation matasuke) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kashu_ju kanewaka] (2 generation matasuke) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kashu_ju kanewaka] (2 generation matasuke) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.7cm (2Syaku2SunJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga:The Edo era first half year. MEIREKI (1655-1658)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

kotachi [bishu osafune morimoto] (kozori) Name of Japan
kotachi [bishu osafune morimoto] (kozori) Picture of certificate kotachi [bishu osafune morimoto] (kozori) Picture of SAYA kotachi [bishu osafune morimoto] (kozori) Picture of blade
kotachi [bishu osafune morimoto] (kozori)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1054 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.7cm (1Syaku9Sun4Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.61cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.64cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune:The Nanbokuchou era JYOUJI-The Muromachi Period OHEI. (1362-1428)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada HEISEI 9] (komiya kunitada)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1058 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku 4 Sun5BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka):Modern product HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
katana [kawabe gihachirou fujiwara masahide BUNKA 12] (suishinshi Masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2110-1030 New
NBTHK Hozon (Mr,Kouson Hon'ami wrote the Sayagaki)
Sold
Blade length(HA-CHOU)79.0cm (2Syaku6Sun 1Bu)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 12 (1815)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon (Mr.Tanobe wrote the Sayagaki)
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.9cm (2Syaku 4Sun3BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.88cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Name of Japan
katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Picture of certificate katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Picture of SAYA katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide) Picture of blade
katana [hyoshinshi hideyo TENPO 13] (Son in law of suishinshi masahide)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1033
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.2cm (2Syaku Sansun 1 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 13 (1842)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Name of Japan
katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Picture of certificate katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Picture of SAYA katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama) Picture of blade
katana [azuma tamonbe masamori KANBUN 7] (bizen okayama)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1034
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4Sun6Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen okayama : The Edo era first half year. KANBUN 7 (1667)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Name of Japan
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of SAYA katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of blade
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1036
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4 Sun6 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1230g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14] Name of Japan
katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14] Picture of SAYA katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14] Picture of blade
katana [sasanotsuyu chikushu_ju muneshige saku HEISEI 14]
in koshirae No. 2110-1037
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.6cm (2Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.72cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1165g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product. HEISEI 14 (2002)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa) Name of Japan
katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of SAYA katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa) Picture of blade
katana [soshu_ju kazuhira saku SHOWA 47] (okubo kazuhira) (mukansa)
in koshirae No. 2110-1038
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74 .8cm (2Syaku 4 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1130g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58] Name of Japan
katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58] Picture of SAYA katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58] Picture of blade
katana [chikushu_ju yamaguchi yasumune saku SHOWA 58]
in koshirae No. 2110-1039
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2Syaku Sansun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)565g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka chikuzen : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kashu_ju fujiwara iehira] Name of Japan
katana [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of certificate katana [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of SAYA katana [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of blade
katana [kashu_ju fujiwara iehira]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1021
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm (2Syaku Sansun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2110-1022
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.0m (2Syaku Sansun GoBuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.68cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55] Name of Japan
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55] Picture of SAYA katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55] Picture of blade
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55]
in koshirae No. 2110-1023
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm (2Syaku Sansun 1Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami] (Cut) (yamato_no_kami yasusada) (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 2110-2003
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)49.0cm (1Syaku6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.75cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : KEIAN(1648-1652) The Edo era first half year.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [bishu osafune sukesada HEISEI 23] (ueda sukesada) Name of Japan
tantou [bishu osafune sukesada HEISEI 23] (ueda sukesada) Picture of SAYA tantou [bishu osafune sukesada HEISEI 23] (ueda sukesada) Picture of blade
tantou [bishu osafune sukesada HEISEI 23] (ueda sukesada)
in shirasaya No. 2110-3002
Sold
Blade length(HA-CHOU)20.6cm (Yasunkyu BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama bizen osafune : Modern product HEISEI 23 (2011)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country