Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [gassan] (old gassan) Name of Japan
katana [gassan] (old gassan) Picture of certificate katana [gassan] (old gassan) Picture of SAYA katana [gassan] (old gassan) Picture of blade
katana [gassan] (old gassan)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.3cm (2 Syaku Three Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Muromachi era. 15 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fujiwara kunisada ] (1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.7cm (2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Name of Japan
katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of certificate katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of SAYA katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono) Picture of blade
katana [echigo] (Cut below) (echigo_no_kami kanesada 1 generation) (sintou jou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1015
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.9cm (2 Syaku Three SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 27] (kimura kaoru)
in koshirae No. 2010-1018
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (2 Syaku 4SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1005g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 27(2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of certificate katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 55] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)
in koshirae No. 2010-1019
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3cm (2 Syaku Three SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku HEISEI 5]
in koshirae No. 2010-1020
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syaku San Sun One Bu)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. HEISEI 5(1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Name of Japan
katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of certificate katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of SAYA katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)    [noshu seki junin] Picture of blade
katana [kozuke_no_kami fujiwara kunitsune] (sintou) (wazamono)
[noshu seki junin]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1021
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm (2 Syaku NiSun 4Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Name of Japan
tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Picture of certificate tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Picture of SAYA tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58] Picture of blade
tantou [buzen_ju kouno sadamitsu hori dousaku SHOWA 58]
in koshirae No. 2010-3001
Sold
Blade length(HA-CHOU)30.0cm (9Sun Kubu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
EngravingHead: Umeki Tail: Bare Sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 58(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [settsu_ju fujiwara nagatsuna] (tsunbo nagatsuna) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm (2 Syaku 4Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Name of Japan
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of certificate katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of SAYA katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of blade
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)
[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old]
in shirasaya No. 2010-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.6cm (2 Syaku one Sun six Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The middle of Edo era. ENPO(1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [doutanuki] Name of Japan
katana Mumei No signature [doutanuki] Picture of certificate katana Mumei No signature [doutanuki] Picture of SAYA katana Mumei No signature [doutanuki] Picture of blade
katana Mumei No signature [doutanuki]
in koshirae No. 2010-1002
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2 Syaku Three Sun Seven BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of certificate katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro_ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2010-1003
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm (2 Syaku 4Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Lumbar
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1155g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo) Name of Japan
kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo) Picture of certificate kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo) Picture
kozuka Gourd figure [ki tsunechika] (kaou) (nakamura ickkow) (Apprentice of goto ichigo)
in box No. 2010-6000
NBTHK Hozon
Sold
Copper change stone joint high-meat carving
Length9.81cm
Width1.51cm
Weight43g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kii wakayama : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama] Name of Japan
tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama] Picture of certificate tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama] Picture
tsuba 4 crosses figure Mumei No signature [den kanayama]
in box No. 2010-6001
NBTHK Hozon
Sold
Length6.78cm
Width6.76cm
Thickness of setsupadai0.52cm
Weight75g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari kanayama : The Edo era first half year. 17 century.

Detail >>

 

katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (toppei-koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1140
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku NiSun V BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.9cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fujiwara kaneshige] (used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1141
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku NiSun IBu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizenkoku osafune_ju kozuke_daijo fujiwara sukesada GENROKU 8] (sintou jou-saku)
in koshirae No. 1910-1142
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU 8(1696)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Name of Japan
katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of certificate katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of SAYA katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18] Picture of blade
katana [chikushu_ju sou kaneyoshi saku HEISEI 18]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1143
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.9cm (2 Syaku Shisun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1000g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1360g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikushu fukuoka : Modern product. HEISEI 18(2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Name of Japan
katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of certificate katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of SAYA katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of blade
katana [chikuzen_no_kuni_ju yoshihiro saku SHOWA 54] (seto yoshihiro) (mukansa)
in koshirae No. 1910-1144
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm (2 Syaku SanSun YabuJyaku)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Hip Gutter
Sword blade weight(Only blade)860g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1170g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka : Modern product. SHOWA 54(1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Name of Japan
wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of certificate wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of SAYA wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI] Picture of blade
wakizashi The name is unknown [naminohira・around OHEI]
in koshirae No. 1910-2090
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)56.9cm (One Syaku Eight Sun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.66cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.42cm
Thickness at the Saki kasane0.23cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Muromachi Period initial. OHEI(1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country