Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 July] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 July] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 July] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 July] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1021
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.3cm (2 Syaku 4Sun8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.19cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3 (2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono) Name of Japan
wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono) Picture of certificate wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono) Picture of blade
wakizashi [hoshu takada_ju fujiwara yukinag] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2067
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)55.5cm (1SyakuHachisunsanBu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi  [sanjyou munechika] (yamato・sinsintou) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi  [sanjyou munechika] (yamato・sinsintou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi  [sanjyou munechika] (yamato・sinsintou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi  [sanjyou munechika] (yamato・sinsintou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・sinsintou) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya No. 2110-2069
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)42.5cm (1Syaku 4Sun0Han)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.761cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.25cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae90.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : The Edo era latter period BUNKA (1804-1818)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [toshimasa] (yamaura masao former name) (Kiyomaru
tantou [toshimasa] (yamaura masao former name) (Kiyomaru tantou [toshimasa] (yamaura masao former name) (Kiyomaru tantou [toshimasa] (yamaura masao former name) (Kiyomaru
tantou [toshimasa] (yamaura masao former name) (Kiyomaru's older brother) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya No. 2110-3040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr. Sato Samzan with sheath (Dr,Satou Kanzan written the Sayagaki)
Masterpieces by Mao Yamaura and Kazutaka Hoshiro
Sold
Blade length(HA-CHOU)14.5cm (4 Sun 8Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.61cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period) Name of Japan
tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period) Picture of certificate tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period) Picture of blade
tantou (nioumotokiyo) (The Muromachi era latter period)
in koshirae No. 2110-3041
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.4cm (Kusun)
Curvature(SORI)Internal Curve (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
EngravingHead bare sword, claws, waist gutter Tail Goma hi
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suo : The Muromachi era latter period. BUNKI (1501-1504)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・ sintou) Name of Japan
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・ sintou) Picture of certificate fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・ sintou) Picture of SAYA fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・ sintou) Picture of blade
fukuroyari [nobukuni] (chikuzen・ sintou)
in koshirae No. 2110-4021
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)13.6cm (4 Sun5Bu)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.01cm
Full length of the koshirae26.7cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era .18 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Picture of certificate katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Picture of SAYA katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu] Picture of blade
katana [suifu shirahata_yama ju sukemitsu MAN_EN 1] [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1140
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.9cm (2Syaku GoSun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoPolishing
Sword blade weight(Only blade)970g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune norimitsu KANSHO 3] (kansho norimitsu) Name of Japan
katana [bishu osafune norimitsu KANSHO 3] (kansho norimitsu) Picture of certificate katana [bishu osafune norimitsu KANSHO 3] (kansho norimitsu) Picture of SAYA katana [bishu osafune norimitsu KANSHO 3] (kansho norimitsu) Picture of blade
katana [bishu osafune norimitsu KANSHO 3] (kansho norimitsu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1141
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.7cm (2Syaku07Bu)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.73cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era. KANSHO 3 (1462)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 May] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 May] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 May] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 3 May] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2110-1142
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm (2Syaku 4Sun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.15cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 3 (2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanetsugu saku HEISEI 9] (kimura kanesada) Name of Japan
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanetsugu saku HEISEI 9] (kimura kanesada) Picture of SAYA katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanetsugu saku HEISEI 9] (kimura kanesada) Picture of blade
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanetsugu saku HEISEI 9] (kimura kanesada)
in koshirae No. 2110-1143
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.6cm (2Syaku Go SunJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)960g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1240g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bizen_no_kuni osafune takamitsu saku HEISEI 5] Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune takamitsu saku HEISEI 5] Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune takamitsu saku HEISEI 5] Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune takamitsu saku HEISEI 5]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1144
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4cm (2Syaku 4 Sun 5BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama osafune : Modern product HEISEI 5 (1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou) Name of Japan
katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou) Picture of SAYA katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou) Picture of blade
katana (yasuoki SHOWA 53) (shimazaki yasuoki) (yasukuni_toshou)
in koshirae No. 2110-1145
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2SyakuSun 2Bu 3 Kyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi tokyo fuchu : Modern product SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu_ju kamei shohei saku HEISEI 4] Name of Japan
katana [noshu_ju kamei shohei saku HEISEI 4] Picture of SAYA katana [noshu_ju kamei shohei saku HEISEI 4] Picture of blade
katana [noshu_ju kamei shohei saku HEISEI 4]
in koshirae No. 2110-1147
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1145g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 april ] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 april ] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 april ] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 3 april ] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1148
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6cm (2Syaku 4Sun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 3 april (2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy) Name of Japan
katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy) Picture of SAYA katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy) Picture of blade
katana [takaba makoto SHOWA 52) (takaba hidetada) (shizu copy)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1149
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.4cm (2Syaku Sansun9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoThey are
EngravingHeadTail Bisuji gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [(Kikumon) iga_nokami fujiwara kinmichi] (2 generation) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2060
NBTHK Tokubetsu Hozon / Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.9cm (1Syaku9Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashir : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [taira shigenori] (taira takada) Name of Japan
wakizashi [taira shigenori] (taira takada) Picture of certificate wakizashi [taira shigenori] (taira takada) Picture of SAYA wakizashi [taira shigenori] (taira takada) Picture of blade
wakizashi [taira shigenori] (taira takada)
in koshirae No. 2110-2061
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)30.7cm (1Syaku01Bu)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingHead 2-muscle gutter Tail bar gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period. EIROKU (1558-1570)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [SHOWA 58 yoshimitsu hori dou saku] (The carving is the same author) (ohno yoshimitsu) (mukansa) Name of Japan
tantou [SHOWA 58 yoshimitsu hori dou saku] (The carving is the same author) (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of SAYA tantou [SHOWA 58 yoshimitsu hori dou saku] (The carving is the same author) (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of blade
tantou [SHOWA 58 yoshimitsu hori dou saku] (The carving is the same author) (ohno yoshimitsu) (mukansa)
in shirasaya with box No. 2110-3034
Sold
Blade length(HA-CHOU)25.0cm (Yasun 2BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.50cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHead Bonji and Waist Hi Tail Bonji goma hi
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata okayama-tokyo : Modern product SHOWA 58 (1983)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Name of Japan
naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Picture of certificate naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Picture of SAYA naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae) Picture of blade
naginata [chikuzen_no_kuni fuku(Cut below)TENNA 4] (fukuoka_ju moritsugu) (mitsuba aoimon koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 2110-4010
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)37.8cm (1Syaku 2 Sun5Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)18.7cm
Thickness at the Saki kasane102cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Naginata Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Chikuzen : The Edo era first half year. TENNA 4 (1684)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]  (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bishu osafune_ju yokoyama sukekane saku EIJI 2]
(1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1121
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.0cm (2SyakuJi Sun5BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Meiji era. MEIJI 2 (1869)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country