Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)
shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1103
NBTHK Hozon (Katana) NBTHK Hozon (Wakizashi)
Sold
dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country (KUNI) / Period (JIDAI)Kikuchi, Higo Province: Late Muromachi period
higo kikichi : The Muromachi era latter period. 16 century.
shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)
Blade length(HA-CHOU)52.0cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.562cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Name of Japan
katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Picture of certificate katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Picture of SAYA katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Picture of blade
katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou)
in koshirae No. 2310-1104
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7cm ( 2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima himeji : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori] Name of Japan
katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori] Picture of certificate katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori] Picture of SAYA katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori] Picture of blade
katana [nanban-tetsu-o-mote echizen-no-Kuni-ju kanenori]
with koshirae No. 2310-2053
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.8cm ( 1 Syaku 5 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHead Umeki Tail Waist Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen simosaka : 1661
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)
(sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-3046
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)16.9cm ( 5 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Name of Japan
katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of certificate katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada)
in koshirae No. 2310-1090
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.67cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU (1558-1570)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in koshirae No. 2310-1091
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Name of Japan
katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of certificate katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of SAYA katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of blade
katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9]
(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1092
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.7cm ( 2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.45cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 9 (1826)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature (higo-no-kuni munekage・sinsintou) (dotanuki munekage) (Same person as Muneyoshi) (kumamoto hanshi) Name of Japan
katana Mumei No signature (higo-no-kuni munekage・sinsintou) (dotanuki munekage) (Same person as Muneyoshi) (kumamoto hanshi) Picture of certificate katana Mumei No signature (higo-no-kuni munekage・sinsintou) (dotanuki munekage) (Same person as Muneyoshi) (kumamoto hanshi) Picture of SAYA katana Mumei No signature (higo-no-kuni munekage・sinsintou) (dotanuki munekage) (Same person as Muneyoshi) (kumamoto hanshi) Picture of blade
katana Mumei No signature (higo-no-kuni munekage・sinsintou)
(dotanuki munekage) (Same person as Muneyoshi) (kumamoto hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1094
for iai and tameshigiri / NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
刀身 Weight770g
刀身 Weight1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kanenari HEISEI 12] (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [kanenari HEISEI 12] (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [kanenari HEISEI 12] (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [kanenari HEISEI 12] (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2310-1095
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
刀身 Weight625g
刀身 Weight900g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 12(2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou) Name of Japan
katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou) Picture of SAYA katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou) Picture of blade
katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou)
in koshirae No. 2310-1096
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3cm ( 2 Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
刀身 Weight585g
刀身 Weight840g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : HEISEI 1 (1989)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.0cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [bishu osafune sukemitsu OHNIN 2] Name of Japan
wakizashi [bishu osafune sukemitsu OHNIN 2] Picture of certificate wakizashi [bishu osafune sukemitsu OHNIN 2] Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune sukemitsu OHNIN 2] Picture of blade
wakizashi [bishu osafune sukemitsu OHNIN 2]
in koshirae No. 2310-2041
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)51.0cm (2 shaku 7 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.61cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.57cm
Thickness at the Saki kasane0.28cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era.15 century. OHNIN 2 (1468)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

ken [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 22] Name of Japan
ken [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 22] Picture of SAYA ken [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 22] Picture of blade
ken [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 22]
in shirasaya No. 2310-3040
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.5cm ( 8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.0m
Thickness at the Shinogi0.72cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : (Modern product) HEISEI 22 (2010)
Options:  no-appraisal

Detail >>

 

oh- kogatan  [musashi-ju kuniie] (yoshihara kuniie]) (yoshihara shoji) (mukansa) Name of Japan
oh- kogatan  [musashi-ju kuniie] (yoshihara kuniie]) (yoshihara shoji) (mukansa) Picture of SAYA oh- kogatan  [musashi-ju kuniie] (yoshihara kuniie]) (yoshihara shoji) (mukansa) Picture of blade
oh- kogatan [musashi-ju kuniie] (yoshihara kuniie]) (yoshihara shoji) (mukansa)
in shirasaya No. 2310-6068
Sold
Full length25.0cm
Blade length(HA-CHOU)15.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.45cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Name of Japan
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of certificate katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of SAYA katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)        [daihoshi hokkyo rai eisen] Picture of blade
katan (kikumon) [izuminokami rai kinmichi] (sintou jou-saku) (wazamono) (Collaboration between 2 generation and 3generation)
[daihoshi hokkyo rai eisen]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1073
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [osaka-ni-oite izumi] (izumi-no-kami kunisada 1 generation)(oyakuni) (sintou joujou-saku)(oh wazamono) Name of Japan
katana [osaka-ni-oite izumi] (izumi-no-kami kunisada 1 generation)(oyakuni) (sintou joujou-saku)(oh wazamono) Picture of certificate katana [osaka-ni-oite izumi] (izumi-no-kami kunisada 1 generation)(oyakuni) (sintou joujou-saku)(oh wazamono) Picture of SAYA katana [osaka-ni-oite izumi] (izumi-no-kami kunisada 1 generation)(oyakuni) (sintou joujou-saku)(oh wazamono) Picture of blade
katana [osaka-ni-oite izumi] (izumi-no-kami kunisada 1 generation)
(oyakuni) (sintou joujou-saku)(oh wazamono)
in koshirae No. 2310-1076
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.6cm ( 2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)wakizashi [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school) Name of Japan
katana [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)wakizashi [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school) Picture of SAYA katana [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)wakizashi [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school) Picture of blade
katana [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)
wakizashi [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)
in koshirae No. 2310-1077
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)
Blade length(HA-CHOU)73.4cm (2 shaku 4 Sun 2 Bu 2 Rin Kyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.62cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1085g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country (KUNI) / Period (JIDAI)Hokkaido: Modern Sword (1990)
hokaidou :(Modern product) Modern product. HEISEI 2 (1990)
shou wakizashi [date-ju korehira saku HEISEI 2] (Watanabe Korehira) (Miyairi shohei school)
Blade length(HA-CHOU)54.5cm ( 1 Syaku 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.45cm
Thickness at the Shinogi0.52cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.68cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)515g
Sword blade weight(Took off a SAYA)820g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou :(Modern product) Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noushu-ju kanenari HEISEI 6](Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) (with spare saya) Name of Japan
katana [noushu-ju kanenari HEISEI 6](Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) (with spare saya) Picture of SAYA katana [noushu-ju kanenari HEISEI 6](Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) (with spare saya) Picture of blade
katana [noushu-ju kanenari HEISEI 6](Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) (with spare saya)
in koshirae (with spare saya) No. 2310-1079
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm ( 2 Syaku 5 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product)HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushu agano-ju ozawa masatoshi saku]   (kiyomaro represent) Name of Japan
katana [bushu agano-ju ozawa masatoshi saku]   (kiyomaro represent) Picture of SAYA katana [bushu agano-ju ozawa masatoshi saku]   (kiyomaro represent) Picture of blade
katana [bushu agano-ju ozawa masatoshi saku]
(kiyomaro represent)
in shirasaya No. 2310-1080
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.5cm ( 2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.79cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)905g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno :(Modern product)SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country