Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Name of Japan
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of certificate katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of SAYA katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of blade
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation)
in koshirae No. 2010-1100 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.3cm (2 Syaku one Sun 9Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1703)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [horii toshihide saku Showa 15] Name of Japan
tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of certificate tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of SAYA tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of blade
tantou [horii toshihide saku Showa 15]
in shirasaya No. 2010-1101 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm (2 Syaku 3 Sun v. BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. Showa 15(1940)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
in koshirae No. 2010-1102 New
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)Period (JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 61(1986)
gifu seki : Modern product.Showa 61(1986)
shou wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
Blade length(HA-CHOU)51.4cm (One Syaku 7 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)625g
Sword blade weight(Took off a SAYA)900g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 61(1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2050 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.0cm (One Syaku go Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Full length of the koshirae101.0cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Name of Japan
yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of certificate yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of SAYA yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of blade
yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni)
in koshirae No. 2010-4021 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)36.4cm (One Syakui Sun One Bu)
Nakago length44.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.53cm
Full length of the koshirae186.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya No. 2010-4020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)12.6cm (4 Sun2Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.66cm
Thickness at the Moto Kasane0.92cm
Nakago length22.2cm
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Azuchi momoyama era-The Edo era first half year KEICHO (1596-1615)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Name of Japan
hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of certificate hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of SAYA hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of blade
hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate)
in shirasaya No. 2010-4023 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)33.3cm (One Syaku One SunJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with zatoichi stick No. 2010-1082 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku i Sun 8Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.58cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1083 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.9cm (2 Syaku 4 Sun Seven BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Name of Japan
katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Picture of certificate katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Picture of blade
katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1084 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.4cm (2 Syaku v Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1220g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 50(1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni yoshihiro HEISEI 2] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni yoshihiro HEISEI 2] Picture of certificate katana [hizen_no_kuni yoshihiro HEISEI 2] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni yoshihiro HEISEI 2] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni yoshihiro HEISEI 2]
in kurosaya with koshirae No. 2010-1085 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.3cm (2 Syaku San Sun ni BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1010g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikugo_ju kunitada saku HEISEI 6] (komiya kunitada) Name of Japan
katana [chikugo_ju kunitada saku HEISEI 6] (komiya kunitada) Picture of certificate katana [chikugo_ju kunitada saku HEISEI 6] (komiya kunitada) Picture of SAYA katana [chikugo_ju kunitada saku HEISEI 6] (komiya kunitada) Picture of blade
katana [chikugo_ju kunitada saku HEISEI 6] (komiya kunitada)
in koshirae No. 2010-1086 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3cm (Ni Syaku San SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)910g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23]
in koshirae No. 2010-1088 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)735g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 23(2011)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) shou wakizashi [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) shou wakizashi [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) shou wakizashi [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) shou wakizashi [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation)
shou wakizashi [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1090 New
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation)
Blade length(HA-CHOU)73cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1045g
Country Country(KUNI)Period (JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 5(1993)
shou wakizashi [kyushu miike_ju shirou kunimitsu saku HEISEI 5] (komiya kunimitsu 2 generation)
Blade length(HA-CHOU)49.6cm (1 Syaku 6 Sun San BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.3.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)495g
Sword blade weight(Took off a SAYA)715g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 5(1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide saku Showa 63] (shibu hifumi)
shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi)
in koshirae No. 2010-1091 New
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide saku Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)71.4cm (Ni Syaku San SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)890g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)53.2cm (One Syaku 7 Sun v BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)670g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama kumagaya : Modern product. Showa 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1092 New
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1270g
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)52.6cm (1 Syaku 7 Sun San BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo matsuyama ehime : Modern product. Showa 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [masahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [masahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [masahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [masahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [masahide BUNSEI 4] (carved seal) (suishinshi masahide 1 generation) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2040 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)34.4cm (One Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.48cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNSEI 4(1821)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [chikushu yanagawa_ju onidzuka yoshikuni KAN_EI 3] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [chikushu yanagawa_ju onidzuka yoshikuni KAN_EI 3] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [chikushu yanagawa_ju onidzuka yoshikuni KAN_EI 3] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [chikushu yanagawa_ju onidzuka yoshikuni KAN_EI 3] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [chikushu yanagawa_ju onidzuka yoshikuni KAN_EI 3] (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 2010-2041 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)46.2cm (One Syaku v Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
NakagoUbu
EngravingHead: Tail, A Bona to The Sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo yanagawa : The Edo era first half year. KAN_EI 3 (1626)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [motooki] (aizu・sumi daisuke motooki)(yamato_no_kami hidekuni)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [motooki] (aizu・sumi daisuke motooki)(yamato_no_kami hidekuni)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [motooki] (aizu・sumi daisuke motooki)(yamato_no_kami hidekuni)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [motooki] (aizu・sumi daisuke motooki)(yamato_no_kami hidekuni)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [motooki] (aizu・sumi daisuke motooki)(yamato_no_kami hidekuni)(sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 2010-3020 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)15.8cm (5 Sun2 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro aizu : The Edo era latter period. KEIO(1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [minamoto kiyohira] (miyairi kiyohira) Name of Japan
tantou [minamoto kiyohira] (miyairi kiyohira) Picture of certificate tantou [minamoto kiyohira] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA tantou [minamoto kiyohira] (miyairi kiyohira) Picture of blade
tantou [minamoto kiyohira] (miyairi kiyohira)
in shirasaya No. 2010-3022 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.5cm (Seven Sun five BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 53 (1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country