Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Name of Japan
katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of certificate katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of blade
katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku EIROKU 9]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1103
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8cm ( 2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail rod gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 9 (1566)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1104
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.7cm ( 2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [ikeda kijinmaru] (kunishige) (sintou jou-saku) (Wazamono) Name of Japan
katana [ikeda kijinmaru] (kunishige) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of certificate katana [ikeda kijinmaru] (kunishige) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of SAYA katana [ikeda kijinmaru] (kunishige) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of blade
katana [ikeda kijinmaru] (kunishige) (sintou jou-saku) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1105
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.0cm ( 2 Syaku 1 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu ikeda : The Edo era first half year. 17 century. TENNA (1681-1684)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature [takada sadamori] (Sword cane zatoichi stick) Name of Japan
katana No signature [takada sadamori] (Sword cane zatoichi stick) Picture of certificate katana No signature [takada sadamori] (Sword cane zatoichi stick) Picture of SAYA katana No signature [takada sadamori] (Sword cane zatoichi stick) Picture of blade
katana No signature [takada sadamori] (Sword cane zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1107
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.3cm ( 2 Syaku 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period. 16 century. TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (touminei) [shousanmi arikoto zou] (A noble
katana (touminei) [shousanmi arikoto zou] (A noble katana (touminei) [shousanmi arikoto zou] (A noble katana (touminei) [shousanmi arikoto zou] (A noble
katana (touminei) [shousanmi arikoto zou] (A noble's swordsmith)
No. 2210-2033
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)39.4cm ( 1 Syaku 3 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era latter period. KAEI (1848-1854)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [ryujintarou sadayuki SHOWA 54] Name of Japan
wakizashi [ryujintarou sadayuki SHOWA 54] Picture of SAYA wakizashi [ryujintarou sadayuki SHOWA 54] Picture of blade
wakizashi [ryujintarou sadayuki SHOWA 54]
in shirasaya No. 2210-2034
Sold
Blade length(HA-CHOU)33.5cm ( 1 Syaku 1 SunKyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
EngravingHead bare sword Tail Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product SHOWA 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri) Name of Japan
tantou [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri) Picture of SAYA tantou [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri) Picture of blade
tantou [ryujintarou minamoto sadashige HEISEI 27] (kaou) (osoraku dukuri)
in shirasaya No. 2210-3040
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.3cm ( 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
EngravingHeadTail rod gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product HEISEI 27 (2015)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]   (kaou) (miyaguchi hachirou)shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]   (miyaguchi hachirou) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4]
(kaou) (miyaguchi hachirou)
shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]
(miyaguchi hachirou)
in koshirae No. 2210-1080
katana NBTHK Hozon wakisashi NBTHK Hozon
Sold
Large and small waist Kuroishi eye painting sheath side difference in
dai katana [sunpu_ni_oite miyaguchi ikkansai shigetoshi KEIO 4] (kaou)
Blade length(HA-CHOU)84.4cm (2 Syaku 7 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.90cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)1250g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1610g
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)Shizuoka Suruga - late Edo period, Keio 4 (1868)
shou wakizashi [sunpu_ni_oite ikkansai shigetoshi kore_o_zou KEIO 3]
Blade length(HA-CHOU)55.4cm (1 Syaku 8 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)755g
Sword blade weight(Took off a SAYA)995g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka suruga : The Edo era latter period. KEIO 3 (1867)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Name of Japan
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of certificate katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of SAYA katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of blade
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1081
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2Syaku 3Sun 3BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Name of Japan
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of certificate katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of SAYA katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of blade
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1082
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3Sun)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwami : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Name of Japan
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of SAYA katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of blade
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)
(mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1084
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)78.6cm (2 Syaku 6 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata-tokyo : (Modern product). SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]
(tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1085
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.3cm (2 Syaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) REIWA 3 (2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1086
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1087
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.9cm (2 Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1088
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.7cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 6 HanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1025g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : (Modern product) SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Name of Japan
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of SAYA tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of blade
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]
(akamatsu tarou kanemitsu)
in koshirae No. 2210-1089
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 21 (2008)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)   (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo_ju kaneshige SHOWA 57] (kimura kaneshige)
(Founder of Akamatsu taro family)
in koshirae No. 2210-1090
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.9cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Name of Japan
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of SAYA katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of blade
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9]
in koshirae No. 2210-1092
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2 Syaku 3 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)595g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi (shiga) : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu
kiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1093
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.6cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.30cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) March REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizash [kongobyoe moritaka] Name of Japan
wakizash [kongobyoe moritaka] Picture of certificate wakizash [kongobyoe moritaka] Picture of SAYA wakizash [kongobyoe moritaka] Picture of blade
wakizash [kongobyoe moritaka]
in shirasaya with koshirae No. 2210-2021
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.2cm (1 Syaku 7 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Muromachi era latter period. TENBUN (1532-11555)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country