Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [hizen_no_kuni_ju musashi_no_daijo fujiwara tadahiro] (tadayoshi 1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1121 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.0cm (2 Syaku09 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Azuchi momoyama era-The Edo era first half year. KEICHO (1596-1615)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1122 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku2 Sun 8 BuKiyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [aishinshi akitaka saku kore Showa 20] Name of Japan
katana [aishinshi akitaka saku kore Showa 20] Picture of certificate katana [aishinshi akitaka saku kore Showa 20] Picture of SAYA katana [aishinshi akitaka saku kore Showa 20] Picture of blade
katana [aishinshi akitaka saku kore Showa 20]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1126 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2 Syaku2 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
EngravingHead Rabbit Tail South Lawless Lotus Sutra
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata : Modern product. Showa 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tetsusen (Iron fan) Name of Japan
tetsusen (Iron fan) Picture

No. 2010-8001 New


tetsusen (Iron fan)

 
 
Period:The Edo era.17- 19 century.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

tetsusen (Iron fan) Name of Japan
tetsusen (Iron fan) Picture

No. 2010-8003 New


tetsusen (Iron fan)

 
 
Period:The Edo era.17- 19 century.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami rai kinmichi daihoshi hokkyo rai eisen] (rai kinmichi 2 generation) (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1111 New
Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm (Ni Syaku San SunJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year.KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of certificate sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku REIWA 1] (Silver sankozuka) (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1114 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.2cm (2 Syaku0 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product REIWA 1 (2019)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

 

wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [koyama munetsugu TENPO 5] (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2060 New
Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1 Syaku Roku Sun)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period.TENPO 5 (1834)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Name of Japan
tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Picture of certificate tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Picture of SAYA tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to) Picture of blade
tantou [mikasa hideaki saku] (horii hideaki) (Mikasa_to)
in shirasaya No. 2010-3030 New
Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.8cm (Seven Sun Five BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product.Early Showa period.
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Name of Japan
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of certificate katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of SAYA katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation) Picture of blade
katana [chikuzen_ju minamoto nobukuni](Cut off below)(nobukuni shigemune)(The later years name of nobukuni yoshimasa 3 generation)
in koshirae No. 2010-1100
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.3cm (2 Syaku one Sun 9Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1703)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [horii toshihide saku Showa 15] Name of Japan
tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of certificate tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of SAYA tantou [horii toshihide saku Showa 15] Picture of blade
tantou [horii toshihide saku Showa 15]
in shirasaya No. 2010-1101
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm (2 Syaku 3 Sun v. BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. Showa 15(1940)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
in koshirae No. 2010-1102
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)Period (JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 61(1986)
gifu seki : Modern product.Showa 61(1986)
shou wakizashi [seki_ju kanetoki saku Showa 61]
Blade length(HA-CHOU)51.4cm (One Syaku 7 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)625g
Sword blade weight(Took off a SAYA)900g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 61(1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi Mumei No signature [mihara] [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2050
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.0cm (One Syaku go Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Full length of the koshirae101.0cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bingo : The Muromachi era.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Name of Japan
yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of certificate yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of SAYA yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni) Picture of blade
yari [hishu doutanuki nobuyoshi] (The same person as a doutanuki masakuni)
in koshirae No. 2010-4021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)36.4cm (One Syakui Sun One Bu)
Nakago length44.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.53cm
Full length of the koshirae186.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO (1596-1603)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
kikuchi yari [hizen_no_kuni tadayoshi] (1 generation) (sintou sai jou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya No. 2010-4020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)12.6cm (4 Sun2Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.66cm
Thickness at the Moto Kasane0.92cm
Nakago length22.2cm
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Azuchi momoyama era-The Edo era first half year KEICHO (1596-1615)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Name of Japan
hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of certificate hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of SAYA hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate) Picture of blade
hoko [bakufu_shi kawai hisayuki BUNKYU 3] (Samurai swordsmith from the Tokugawa shogunate)
in shirasaya No. 2010-4023
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)33.3cm (One Syaku One SunJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU 3 (1863)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Name of Japan
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of certificate katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of SAYA katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae) Picture of blade
katana [sesshu_ju fujiwara sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) (kutsuwa mon makie-koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1081
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.1cm (2 Syaku One Sun One BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. JO_OH(1652-1655)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi GENJI 1] [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with zatoichi stick No. 2010-1082
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.2cm (2 Syaku i Sun 8Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.58cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1083
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.9cm (2 Syaku 4 Sun Seven BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Name of Japan
katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Picture of certificate katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira) Picture of blade
katana [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 50] (miyairi kiyohira)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1084
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.4cm (2 Syaku v Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1220g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 50(1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country