Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7] (komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7] (komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada HEISEI 7] (komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7] (komiya kunitada)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1007 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1010g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2110-3000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)26.9cm (8Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamana minamoto tokiyosh monjin_no tame utsunomiya tarou renzou Meiji 31] (satsuma) Name of Japan
katana [yamana minamoto tokiyosh monjin_no tame utsunomiya tarou renzou Meiji 31] (satsuma) Picture of certificate katana [yamana minamoto tokiyosh monjin_no tame utsunomiya tarou renzou Meiji 31] (satsuma) Picture of SAYA katana [yamana minamoto tokiyosh monjin_no tame utsunomiya tarou renzou Meiji 31] (satsuma) Picture of blade
katana [yamana minamoto tokiyosh monjin_no tame utsunomiya tarou renzou Meiji 31] (satsuma)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1150 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm (2 Syoku 2 Sun KuBu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Meiji era. Meiji 31 (1898)
Options:With koshirae  gendaitou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] (wazamono)(Toranba) Name of Japan
katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] (wazamono)(Toranba) Picture of certificate katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] (wazamono)(Toranba) Picture of SAYA katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] (wazamono)(Toranba) Picture of blade
katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] (wazamono)(Toranba)
in shirasaya No. 2010-1151 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.8cm (2 Syoku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima himeji : The middle of Edo era. ENKYO (1744~1748), 
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [gassan sadayoshi tsukuru] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [gassan sadayoshi tsukuru] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [gassan sadayoshi tsukuru] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [gassan sadayoshi tsukuru] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [gassan sadayoshi tsukuru] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1152 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2 Syoku San Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana     [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana     [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana     [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1158 New
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syakku 4 Sun San BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1270g
Country(KUNI)Period (JIDAI)iyo matsuyama ehime : Modern product SHOWA 63 (1988)
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru SHOWA 63 ]
Blade length(HA-CHOU)52.6cm (One Syakku 7 Sun San BuHanKuyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo matsuyama ehime : Modern product SHOWA 63 (1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sasshu_ju nidai minamoto moriatsu saku SHOWA 49] (kaou) Name of Japan
katana [sasshu_ju nidai minamoto moriatsu saku SHOWA 49] (kaou) Picture of SAYA katana [sasshu_ju nidai minamoto moriatsu saku SHOWA 49] (kaou) Picture of blade
katana [sasshu_ju nidai minamoto moriatsu saku SHOWA 49] (kaou)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1160 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.0m (2 Syakku Go SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)860g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. SHOWA 49 (1974)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju kanemichi saku HEISEI 17] Name of Japan
katana [seki_ju kanemichi saku HEISEI 17] Picture of SAYA katana [seki_ju kanemichi saku HEISEI 17] Picture of blade
katana [seki_ju kanemichi saku HEISEI 17]
in koshirae No. 2010-1162 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2cm (2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 17 (2005)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana No signature Name of Japan
katana No signature Picture of SAYA katana No signature Picture of blade
katana No signature
in koshirae No. 2010-1165 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.4cm (2 Syakku San SunKyou)
Curvature(SORI)1.5m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1010g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou No signature (sinsintou jyumyou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou jyumyou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou jyumyou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou jyumyou)
in koshirae No. 2010-3040 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)18.1cm (6 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.87cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period.19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Name of Japan
katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of certificate katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of SAYA katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of blade
katana [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1131
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm (2 Syaku 2 Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHead Tsujiji, Rendai Tail, Tsujiji, Tori Mandala
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Name of Japan
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of certificate katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of SAYA katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of blade
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1132
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2 Syoku San Sun)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto yonjo ayakouji : The Kamakura era latter period.13 century. EININ(1293-1299)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 2010-1134
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syoku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period.MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Name of Japan
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of certificate katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of SAYA katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of blade
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1135
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2 Syyaku One Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.EISHO (1504-1521)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Name of Japan
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of SAYA katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of blade
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara)
in koshirae No. 2010-1137
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2 Syyaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.54cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Mandala Tail, Goma-an
Sword blade weight(Only blade)1015g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWAI 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54]
in koshirae No. 2010-1138
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Name of Japan
katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Picture of SAYA katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Picture of blade
katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara)
in koshirae No. 2010-1139
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2 Syakku 4 Sun One BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Lotus Stand, Mandala Tail Bar
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2010-1140
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0m (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59]
in koshirae No. 2010-1141
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syoku San Sun One Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [yasutomo] (sendai) Name of Japan
wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of certificate wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of SAYA wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of blade
wakizashi [yasutomo] (sendai)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2070
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.3cm (One Syyaku 4 Sun Ku BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The middle of Edo era .17-18 century. JOKYO-SHOTOKU (1684-1716)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country