Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [inshi kanetora] (yamaura kanetora) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1110
NBTHK Tokubetsu Hozon
Masterpiece Shimmi Yamaura Masao and Kanetora Works Collection S. Hosoka Kazutaka
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syaku NiSun YaBuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Name of Japan
katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Picture of certificate katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Picture of SAYA katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna] Picture of blade
katana Mumei No signature [sekishu sadatsuna]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1112
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.3cm (2 Syaku NiSun KuBu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwami : The nanbokucho era. MEITOKU(1390-1394)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Name of Japan
katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Picture of certificate katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu) Picture of blade
katana [chikugo_ju_nin kuniharu saku HEISEI 8] (komiya kuniharu) (Grandchild of komiya kunimitsu)
in koshirae No. 1910-1117
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syaku Shi SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)825g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 8(1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Picture of certificate katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki_ju masanao saku Showa 63] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 1910-1119
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku Three Sun Roku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. Showa 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yoshichika saku] Name of Japan
katana [yoshichika saku] Picture of certificate katana [yoshichika saku] Picture of SAYA katana [yoshichika saku] Picture of blade
katana [yoshichika saku]
in koshirae No. 1910-1120
for iai and tameshigiri (iaitou for women)
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.2cm (2 Syaku NiSun NiBuJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. The Taisho era - Early period of Showa era.
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of certificate katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [ichihara ichiryushi nagamitsu saku] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 1910-1122
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.9cm (2 Syaku NiSun NanaBuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20(1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2071
NBTHK Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Black lacquer blue shelli fine dust whistle wound coating sheath side finger
Kikuno
Edge takesparrow figure unrecalled
Mekiki Sanki Lion Map
Petite Sparrow Trap Figure Unrecalled
Pattern White Shark Wearing Ruin Purple Yarn Various Photography Volumes>
Blade length(HA-CHOU)31.3cm (1 Syaku 03 BuKyou)
Curvature(SORI)0.45cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo yanagawa : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Name of Japan
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of certificate katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of SAYA katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu) Picture of blade
katana [taira kagekazu musashi_no_kuni_ni_oite kore_o tsukuru KEIO 2] (shinrinshi kagekazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1081
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3 cm (two Syaku three Sun v BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kounosu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu oite echizen saku kore] (echizen yasutsugu 3 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1082
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.2 cm (2 Syaku Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (Ward Feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [shinkei tanemitsu GENJI 1] (Disciple of Taikei Naotane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1083
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4 cm (two Syaku four Sun eight BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanemitsu  HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu HEISEI 31] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1100
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.5 cm (two Syaku SunJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 31(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
katana [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 22] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1920-1102
Sold
Blade length(HA-CHOU)85.9 cm (two Syaku eight Sun three BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)4.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.85cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar to the gutter
Sword blade weight(Only blade)1400g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1810g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 22(2010)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of certificate katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 1920-1103
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.4 cm (Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20(1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa sin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1910-1104
NPO.N.T.H.K.paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16(1941)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

 

katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Name of Japan
katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Picture of certificate katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Picture of SAYA katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki) Picture of blade
katana [bushu kawagoe_ju terutoki saku BUNKYU 3] (masaki terutoki)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)39.0 cm (one Syaku two Sun seven BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Name of Japan
tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Picture of certificate tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Picture of SAYA tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.) Picture of blade
tantou [mikasa houtetsu hideaki SHOWA 6] (Mikasa_to) (horii hideaki)
(This tantou was made for naval officer with the iron of the cannon of battleship Mikasa that played an active part in the Russia-Japan War in commemoration of victory of Russia - Japan War.)
in shirasaya No. 1910-3046
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.8 cm (Seven Sun v BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHead Blade "The Emperor country is in this fight"
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 6(1931)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [bizen_no_Kuni osafune sukesada saku TENSHO 14] Name of Japan
tantou [bizen_no_Kuni osafune sukesada saku TENSHO 14] Picture of certificate tantou [bizen_no_Kuni osafune sukesada saku TENSHO 14] Picture of SAYA tantou [bizen_no_Kuni osafune sukesada saku TENSHO 14] Picture of blade
tantou [bizen_no_Kuni osafune sukesada saku TENSHO 14]
in shirasaya with koshirae No. 1910-3053
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.8 cm (seven Sun two Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Azuchi momoyama era. TENSHO 14(1586)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

jumonji yari [jirou_tarou naokatsu saku TENPO 9] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
jumonji yari [jirou_tarou naokatsu saku TENPO 9] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate jumonji yari [jirou_tarou naokatsu saku TENPO 9] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA jumonji yari [jirou_tarou naokatsu saku TENPO 9] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
jumonji yari [jirou_tarou naokatsu saku TENPO 9] (sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 1910-4010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)18.3 cm (6 SunKyou)
Nakago length43.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane1.06cm
Full length of the koshirae180.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 9 (1838)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yukishige] (echigo・The Muromachi era) Name of Japan
katana [yukishige] (echigo・The Muromachi era) Picture of certificate katana [yukishige] (echigo・The Muromachi era) Picture of SAYA katana [yukishige] (echigo・The Muromachi era) Picture of blade
katana [yukishige] (echigo・The Muromachi era)
in koshirae No. 1910-1085
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5 cm (two Syaku two Sun nine BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo : The Muromachi era. TENBUN(1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of certificate sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [minamoto kunitsugu saku dotanuki represent HEISEI 30] (tanaka kunitsugu) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1088
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.5 cm (two Syaku 〇 Sun six BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.63cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country