Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echigo_no_kami kanesada] (2 generation) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2 Syaku 4Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI) 1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Name of Japan
katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Picture of certificate katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Picture of SAYA katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni) Picture of blade
katana Mumei No signature (chikuzen nobukuni)
in koshirae No. 2010-1032 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syaku 4Sun)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1034 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku 4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1015g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku 4Sun Ni BuHanKyouJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Name of Japan
katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of certificate katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of SAYA katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of blade
katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]
[kotobuki]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1220g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagawa : Modern product. SHOWA 53(1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Name of Japan
katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Picture of certificate katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Picture of SAYA katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women) Picture of blade
katana [arai ikkansai masayoshi saku SHOWA 63] (iaitou for women)
in koshirae No. 2010-1037 New
for iai and tameshigiri (iaitou for women)
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.7cm (2 Syaku 2 Sun Three BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.65cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama iwatsuki : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Name of Japan
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of certificate katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of SAYA katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57] Picture of blade
katana [takehana ikkansai shigehisa SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1038 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.8cm (2 Syaku Three Sun Seven BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Name of Japan
katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Picture of certificate katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Picture of SAYA katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63] Picture of blade
katana [shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1039 New
Winning work of Polishing contest.
Listed article.
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.3cm (2 Syaku 5Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.64cm
Thickness at the Saki kasane0.64cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Picture of certificate katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [musashikoku_ju matsubara minomoto eiichi saku SHOWA 59]
in koshirae No. 2010-1040 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)78.5cm (2 Syaku Roku SunJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1400g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya : Modern product. SHOWA 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Name of Japan
katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Picture of certificate katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Picture of SAYA katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa) Picture of blade
katana [hayama enshin_no monyo fujiwara masafusa SHOWA14] (shoda masafusa)
in koshirae No. 2010-1042 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm (2 Syaku Ni Sun One BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.86cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA14(1939)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi [yamato_no_kami yasusada MEIREKI 1] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in koshirae No. 2010-2019 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.7cm (1 Syaku 5SunKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MEIREKI 1(1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm (One Syaku Seven Sun One BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Name of Japan
wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Picture of certificate wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Picture of SAYA wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro) Picture of blade
wakizashi [naohiro saku] (yanagawa naohiro)
in koshirae No. 2010-2021 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.1cm (One Syaku 4Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.5cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)480g
Sword blade weight(Took off a SAYA)700g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : Modern product. SHOWA 39(1964)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Name of Japan
tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Picture of certificate tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Picture of SAYA tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2] Picture of blade
tantou [bishu osafune sukesada TENSHO 2]
in shirasaya with koshirae No. 2010-3005 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.8cm (Seven Sun Ni BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Azuchi momoyama era. TENSHO 2(1574)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Name of Japan
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of certificate katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of SAYA katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of blade
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.7cm (2 Syaku One Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoOh suriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The nanbokucho era.14 century.
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Name of Japan
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of certificate katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of SAYA katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation) (sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige) Picture of blade
katana [banshu hineji_ni_oite tegara] (Cut below) (tegarayama ujishige) (2 generation)
(sinsintou jou-saku)(Father of tegarayama masashige)
in koshirae No. 2010-1014 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.6cm (2 Syaku one Sun three bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima hineji : The Edo era latter period. MEIWA (1764-1772)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1016 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHead:Dragon Tail:Bonji
Sword blade weight(Only blade)680g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2 Syaku San Sun Roku Bu 3 tsubo Jyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Name of Japan
wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of certificate wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of SAYA wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono) Picture of blade
wakizashi [mutsu aizu_ju michinaga] (First name of miyoshi nagamichi 1 generation) (sintou jou-saku)(saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2010 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)58.6cm (1 Syaku 9 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year. MANJI (1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Name of Japan
wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of certificate wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of SAYA wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6] Picture of blade
wakizashi [kaminari_yoke heianjo fujiwara norimichi MEIWA 6]
in shirasaya with koshirae No. 2010-2011 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)42.0cm (One Syaku San Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
Thickness at the Shinogi0.46cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.45cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae57.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country