Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1100 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1101 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1102 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm ( 2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02m
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)
shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1103 New
NBTHK Hozon (Katana) NBTHK Hozon (Wakizashi)
Sold
dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country (KUNI) / Period (JIDAI)Kikuchi, Higo Province: Late Muromachi period
higo kikichi : The Muromachi era latter period. 16 century.
shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)
Blade length(HA-CHOU)52.0cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.562cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Name of Japan
katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Picture of certificate katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Picture of SAYA katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou) Picture of blade
katana [banshu-ju fujiwara masazane] (sintou)
in koshirae No. 2310-1104 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.7cm ( 2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima himeji : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Name of Japan
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of certificate katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of SAYA katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of blade
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki)
in koshirae No. 2310-1105 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.4cm ( 2 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
Thickness at the Shinogi0.52cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino sakakura : The Muromachi era latter period. TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro)
in koshirae No. 2310-1110 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) (1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]  「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon
wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]  「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]  「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]  「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」Matsunaga Yasuzaemon
wakizashi (gaku mei) [naminohira muneyuki]
「with koshirae kozuka signature goto mitsumi (kaou) kougai signature mon sojo mitsumi (kaou)」
Matsunaga Yasuzaemon's collection
in shirasaya with koshirae No. 2310-2050 New
NBTHK Hozon (Wakizashi) NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
With Honamiya origami
Matsunaga Yasuzaemon's collection
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.6cm ( 1 Syaku 8 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage
Koshirae
FuchiKashira Maru ni Igi crest map Mumei
MenukiIgira crest three-twin diagram
TsubaMatsuki torii map Mumei
shortHatoigi Girder Crest Diagram Inscription Goto Mitsumi (Hanaoshi)
hairpinHatoigi Girder Crest Diagram Inscription Monsōjō Mitsumi (Hanaoshi)
handleWhite Shark Arrival Golden Brown Thread Various Shooting Scrolls
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Muromachi era latter period. EIROKU(1558-1570)
Options:With koshirae  kotou  other-appraisal  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai's substitute work and signature) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7cm ( 1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.94cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)  (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [toubu ni-oite teruyoshi ANSEI 3] (fujieda tarou teruyoshi)
(sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-3046 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.9cm ( 5 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [teruyoshi saku] (bushu) (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [teruyoshi saku] (bushu) (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [teruyoshi saku] (bushu) (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [teruyoshi saku] (bushu) (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [teruyoshi saku] (bushu) (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-3047 New
NBTHK Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.2cm ( 5 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10]
in shirasaya with koshirae No. 2310-3048 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.7cm ( 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 10 (1567)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in koshirae No. 2310-1091 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Name of Japan
katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of certificate katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of SAYA katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of blade
katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9]
(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1092 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.7cm ( 2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.45cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 9 (1826)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1093 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.7cm ( 2 Syaku〇 3 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : GENJI (1864-1865) (hitachi mito)・KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou) Name of Japan
katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou) Picture of SAYA katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou) Picture of blade
katana [musashi-no-kuni-ju saka ikkansai shigetsuna HEISEI 1] (kaou)
in koshirae No. 2310-1096 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3cm ( 2 Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
刀身 Weight585g
刀身 Weight840g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama : HEISEI 1 (1989)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 2310-1097 New
for iai and tameshigiri
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.4cm( 2 Syaku 2 sun 2 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.84cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
刀身 Weight845g
刀身 Weight1155g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : (Modern product) Showa era 16-20 (1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [yamato-no-kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1070
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echizen-no-kami sukehiro] (sukehiro 2 generation)(tsuda echizen-no-kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echizen-no-kami sukehiro] (sukehiro 2 generation)(tsuda echizen-no-kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echizen-no-kami sukehiro] (sukehiro 2 generation)(tsuda echizen-no-kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echizen-no-kami sukehiro] (sukehiro 2 generation)(tsuda echizen-no-kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echizen-no-kami sukehiro] (sukehiro 2 generation)
(tsuda echizen-no-kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1071
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MEIREKI~ MANJI (1655~1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Name of Japan
katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of certificate katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of SAYA katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of blade
katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10]
(kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1072
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.2cm ( 2 Syaku 05 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.65cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country