Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Name of Japan
kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Picture of certificate kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Picture of SAYA kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)   (Saijo oh Wazamono) Picture of blade
kotachi [bishu osafune OUAN ] (den osafune hidemitsu) (2 generation)
(Saijo oh Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1041 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 1 Syaku 9 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The nanbokucho era. OUAN (1368-1375)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Name of Japan
katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Picture of certificate katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Picture of SAYA katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)  (Wazamono) Picture of blade
katana [kawachi-no-kami minamoto motoyuki] (matsuba motoyuki)
(Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1042 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.3cm ( 2 Syaku 3 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. TENNA (1681-1684)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47] Name of Japan
katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47] Picture of SAYA katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47] Picture of blade
katana [ugo-honjo-ju kuniyoshi SHOWA 47]
in koshirae No. 2410-1043 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)865g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)akita : (Modern product) SHOWA 47 (1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Name of Japan
tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of certificate tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of SAYA tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of blade
tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3031 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.5cm ( 4 Sun 4 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Name of Japan
katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of certificate katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of SAYA katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada GENKI 4]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1030 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. GENKI 4 (1573)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Name of Japan
katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of certificate katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of SAYA katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada)
in koshirae No. 2410-1031 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.67cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU (1558-1570)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)
shou wakizashi [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation)
in koshirae No. 2410-1032 New
NBTHK Hozon (Katana) NBTHK Hozon (Wakizashi)
Sold
dai katana (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)
Blade length(HA-CHOU)63.6cm ( 2 Syaku 1 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHead  tail 
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Bizen Kunichofune: Late Muromachi Period
bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
shou wakizashi [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation)
Blade length(HA-CHOU)51.4cm ( 1 Syaku 7 Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead  Tail 
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era. BUNMEI 3 (1471)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2410-1034 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.1cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 Bu 7 Ri Kyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
katana [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation)
in koshirae No. 2410-1035 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2410-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0m ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou)
in koshirae No. 2410-1038 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 48 (1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Name of Japan
wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Picture of SAYA wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Picture of blade
wakizashi [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2011 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.4cm ( 1 SyakuHanJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
EngravingHeadTail bar gutter to gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : (Modern product) SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]
(akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2410-1018 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)80.4cm ( 2 Syaku 6 SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 18 (2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Name of Japan
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of SAYA katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of blade
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20]
in koshirae No. 2410-1022 New
For IAI and Tameshigiri Women's
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke gunma : (Modern product) SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)
(sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.2cm ( 1 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. KYOWA 1 (1801)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Name of Japan
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of certificate tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of SAYA tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of blade
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.1cm ( 9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamasiro : The Muromachi Period initial. OHEI (1394-1428)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Name of Japan
katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of certificate katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of SAYA katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of blade
katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1003 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi-musashi-satsuma : The Edo era first half year. enpou (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Name of Japan
katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of certificate katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of SAYA katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of blade
katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono)
in koshirae No. 2410-1005 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.9cm ( 2 Syaku 1 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Name of Japan
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of SAYA katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of blade
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith)
in koshirae No. 2410-1007 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.9cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.51cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimane : Modern product. HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country