Top >withkoshirae

Japanese Sword Withkoshirae list

 

 

Extraction of withkoshirae

Group
Age Certificate Price
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:With koshirae  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Name of Japan
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of certificate katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of SAYA katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of blade
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen)
in koshirae No. 2210-1172 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0cm (二shaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen suruga : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Name of Japan
katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Picture of SAYA katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53](nakao sanjirou) Picture of blade
katana [chikushu yanagawa-ju yashiro kunihiro koreo saku SHOWA 53]
(nakao sanjirou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1174 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)86.3cm ( 2 Syaku 8 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
Sword blade weight(Only blade)1120g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1445g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [iaidou-shihan udaka shigenori saku SHOWA 59]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1175 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)980g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyogo : (Modern product) SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Name of Japan
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of SAYA katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of blade
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1177 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : (Modern product) SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.2cm ( 1 Syaku 6 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.4m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.MAN_EN 1(1860)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi) [kazusa-no-suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1150 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.2cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo)
in koshirae No. 2210-1152 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1233g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Name of Japan
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of certificate katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of SAYA katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of blade
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1154 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1230g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : Modern product. The Showa era(Before 1966).
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1158 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 Bu Roku HanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product. SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Name of Japan
katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Picture of SAYA katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Picture of blade
katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19]
in koshirae No. 2210-1161 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki:Modern product. SHOWA 19 (1944)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring] (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1163 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (二shaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.66cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. REIWA 4 (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi-no-kami kunisada] (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.2cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 SunHan)
Curvature(SORI)0.75cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.63cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. TENMEI 1 (1781)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Name of Japan
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of certificate tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of SAYA tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of blade
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)
[kimibanzai]
in koshirae No. 2210-3060 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.8cm ( 9 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana (orikaeshi mei) [izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.2cm ( 2 Syaku〇 1 BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Name of Japan
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of certificate katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of SAYA katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono) Picture of blade
katana [hitachi_no_kami muneshige] (Disciple of Tsuda Sukehiro) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1125 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.353cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Name of Japan
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of certificate katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of SAYA katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku] Picture of blade
katana [nihonmatsu_ju mobukazu koreo saku]
in koshirae No. 2210-1126 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23]
in koshirae No. 2210-1137
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)725
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 23 (2011)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country