Top >withkoshirae >2410-2001
Top >wakisashi >2410-2001

Detail

Detailed description of the wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)
(sinsintou joujou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2410-2001
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)39.2cm ( 1 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. KYOWA 1 (1801)
Registration Shimane No.12962 March 31, Showa 44
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon, Aug 25, 2023

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

脇差 奥州白川臣手柄山正繁 (濤乱刃) (新々刀上々作)   享和元年二月日 Picture of Certificate
脇差 奥州白川臣手柄山正繁 (濤乱刃) (新々刀上々作)   享和元年二月日Picture of whole
脇差 奥州白川臣手柄山正繁 (濤乱刃) (新々刀上々作)   享和元年二月日 Picture of parts

 

 

Conventional business results country