Japanese Sword No-appraisal

 

 

Extraction of no-appraisal

Group
Age Price
tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51] Name of Japan
tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51] Picture of SAYA tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51] Picture of blade
tachi [hokuetsu-ju yamagami chisato akihisa Showa51]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1074 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)82.8m ( 2 Syaku 7 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)985g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product Showa51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61] Name of Japan
tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61] Picture of SAYA tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61] Picture of blade
tachi [musashi-no-kuni chichibu-ju touken masamitsu SHOWA 61]
No. 2410-1075 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHead (Characters)Chichibu-taisin Tail Dokkou Sword and Kurikara
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1260g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi chichibu : Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59]
in koshirae No. 2410-1076 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku HEISEI 4] (25 generation kanefusa)
in koshirae No. 2410-1077 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Two-Row Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)950g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Name of Japan
katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Picture of SAYA katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Picture of blade
katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi)
in koshirae No. 2410-1078 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (二尺4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka : Modern product HEISEI 1 (1989)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa) Name of Japan
katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa) Picture of SAYA katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa) Picture of blade
katana [shinano-ju miyairi kei saku HEISEI 5] (miyairi kozaemon yukihira) (Copy of Shizu) (mukansa)
in koshirae No. 2410-1064 New
Price
1,350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.8cm ( 2 Syaku 5 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Two-Row Gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product HEISEI 5 (1993)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa)
in koshirae No. 2410-1065 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)920g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu:Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Name of Japan
katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Picture of SAYA katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Picture of blade
katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47]
in shirasaya No. 2410-1068 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)79.6cm ( 2 Syaku 6 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.49cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1025g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mikawa gamagori(aich gamagori):Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Name of Japan
tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of blade
tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 2410-3044 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.8cm ( 8 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
EngravingHead 護摩樋 Tail 腰樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Name of Japan
tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Picture of SAYA tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Picture of blade
tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri)
in shirasaya No. 2410-3046 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.4cm ( 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.01cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi okazaki:Modern product SHOWA 49 (1974)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)  nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)  [commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55] Name of Japan
katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)  nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)  [commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55] Picture of SAYA katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)  nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)  [commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55] Picture of blade
katana [for Mr,kariya shirou(46th Governor of Wakayama Prefecture)
nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki] (kaou)
[commemorating the inauguration of the 46th governor of wakayama prefecture SHOWA 55]
in shirasaya No. 2410-1054 New
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 Bu 6 Ri Kyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
EngravingHead Tail
Sword blade weight(Only blade)780g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : (Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Name of Japan
tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Picture of SAYA tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Picture of blade
tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa)
in shirasaya No. 2410-3041 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.5cm ( 7 Sun 7 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)  (Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)  (Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)  (Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
tantou [Miyoshino-jin Kunihira HEISEI 1] (kawachi kunihira) (mukansa)
(Nara Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya with box No. 2410-3030
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.7cm ( 7 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
EngravingHead Tail
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : (Modern product) HEISEI 1 (1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2410-1034
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.1cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 Bu 7 Ri Kyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2410-1036
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0m ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Name of Japan
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of SAYA katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of blade
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20]
in koshirae No. 2410-1022
For IAI and Tameshigiri Women's
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke gunma : (Modern product) SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa)
in shirasaya No. 2410-3001
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.3cm ( 8 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata okayama-tokyo : Modern product. SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Name of Japan
tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Picture of SAYA tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Picture of blade
tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada)
in shirasaya No. 2410-3002
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.5cm ( 8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 24 (2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Name of Japan
Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Picture of SAYA Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Picture of blade
Sword for flower arrangement [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14]
(nakayama ikkansai yoshihiro)
in shirasaya No. 2310-6080
Price
120,000(JPY)
Full length25.9cm
Blade length(HA-CHOU)13.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 14 (1843)
Options:  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Name of Japan
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of SAYA katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of blade
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro)
in koshirae No. 2310-1078
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya :(Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Name of Japan
tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Picture of SAYA tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Picture of blade
tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent)
in shirasaya No. 2310-3035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.4cm ( 8 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama :(Modern product). SH OWA 53(1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto SHOWA47] (27 generation magoroku kanemoto) (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in shirasaya No. 2310-1060
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 2310-1026
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)鑑定書 tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country