Japanese Sword No-appraisal

 

 

Extraction of no-appraisal

Group
Age Price
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Name of Japan
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Picture of SAYA katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price) Picture of blade
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) (special price)
in koshirae No. 2310-1016 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.6cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)915g
NakagoUbu
◆Special Note◆*There are 2 scratches on the blade
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 4 October (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro-ju kaneaki HEISEI 13] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2310-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)825g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1075g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 13 (2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in koshirae No. 2310-1018 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)890g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 8 (1996)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 10] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2310-1019 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2m ( 2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)615g
Sword blade weight(Took off a SAYA)975g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu-ju yasumitsu saku HEISEI 11] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2310-1020 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2m ( 2 Syaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)590g
Sword blade weight(Took off a SAYA)905g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product. HEISEI 11(1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Name of Japan
katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Picture of SAYA katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2] Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto morikazu saku HEISEI 2]
in koshirae No. 2310-1021 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.8cm ( 2 Syaku 3 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)890g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju 2dai minamoto moriatsu saku SHOWA 50] (kaou) (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2310-1022 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3m ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. SHOWA 50 (1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju masakane saku SHOWA 47] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1023 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 Bu 6 Ri Kyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.674cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)975g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki kasama : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Name of Japan
katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Picture of SAYA katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki saku SHOWA 52]
in koshirae No. 2310-1024 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
katana [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 2310-1025 New
for iai and tameshigiri
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.2cm (Nishaku Kyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)845g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1115g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : Modern product. Showa era 16-20 (1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 2310-1026 New
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Name of Japan
tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of blade
tantou [shinshu-ju tsuguhira HEISEI 2] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 2310-3010 New
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.2cm ( 8 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. HEISEI 2 (1990)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kashu yatsushiro-ju tetsu ou minamoto moritaka (kaou) 63 year old saku SHOWA 46] (miake moritaka) Name of Japan
katana [kashu yatsushiro-ju tetsu ou minamoto moritaka (kaou) 63 year old saku SHOWA 46] (miake moritaka) Picture of SAYA katana [kashu yatsushiro-ju tetsu ou minamoto moritaka (kaou) 63 year old saku SHOWA 46] (miake moritaka) Picture of blade
katana [kashu yatsushiro-ju tetsu ou minamoto moritaka (kaou) 63 year old saku SHOWA 46] (miake moritaka)
in shirasaya No. 2310-1004 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.4m ( 2 Syaku 5 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
Sword blade weight(Only blade)1010g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 46 (1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanetsugu kanemitsu collaboration use homemade iron REIWA 4] (A parent-child collaboration between Kanesada and Mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanetsugu kanemitsu collaboration use homemade iron REIWA 4] (A parent-child collaboration between Kanesada and Mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanetsugu kanemitsu collaboration use homemade iron REIWA 4] (A parent-child collaboration between Kanesada and Mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanetsugu kanemitsu collaboration use homemade iron REIWA 4] (A parent-child collaboration between Kanesada and Mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1005 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.7cm ( 2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 4(2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1007 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2cm (二shaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.672cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. REIWA 4 (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in shirasaya No. 2310-1008 New
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)81.5cm ( 2 Syaku 6 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.78cm
Thickness at the Saki kasane0.62cm
Sword blade weight(Only blade)1350g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 46 (1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Name of Japan
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of SAYA katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki) Picture of blade
katana [doshu souryushi sadayuki SHOWA 46] (yamamura sadayuki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1177
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : (Modern product) SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Name of Japan
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Picture of SAYA katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku](shinsakutou new sword)[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September] Picture of blade
katana [higo-koku yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku]
(shinsakutou new sword)
[utsusu kiyomaro use homemade iron REIWA 4 September]
in shirasaya No. 2210-1178
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)349cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.99cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) September REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Name of Japan
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of SAYA wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of blade
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro)
in shirasaya No. 2210-2054
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55]
in koshirae No. 2210-1140
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product SHOWAI 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Name of Japan
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of SAYA wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of blade
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro)
in shirasaya No. 2210-2035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.7cm ( 1 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : HEISEI 24(2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Name of Japan
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of SAYA katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of blade
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu)
in koshirae No. 2210-1072
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2 Syaku4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou)
in koshirae No. 2110-3010
Price
120,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.0cm (GoSunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6cm (HachiSun8BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [kagehira] Name of Japan
yari [kagehira] Picture of certificate yari [kagehira] Picture of SAYA yari [kagehira] Picture of blade
yari [kagehira]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4015
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.6cm (San Sun 8 BuKyou)
Nakago length21.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae74.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country