Japanese Sword No-appraisal

 

 

Extraction of no-appraisal

Group
Age Price
katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [shinano_no_kuni tsuguhira SHOWA 54] (takahashi tsuguhira) (First disciple of Miyairi Yukihira) (mukansa) (Nagano Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in shirasaya No. 2210-1130 New
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm (2 Shaku 3 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)845g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : SHOWA 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu) Name of Japan
katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu) Picture of SAYA katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu) Picture of blade
katana [zuisen tantousho dokuritsu kinen (independence day) zuisen horii ryukanshi minamoto tanetsugu saku SHOWA 55] (horii tanetsugu)
in shirasaya No. 2210-1131 New
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.1cm ( 2 Syaku 3 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
Sword blade weight(Only blade)890g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : Modern product SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa) Name of Japan
katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa) Picture of SAYA katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa) Picture of blade
katana [chikushu_ju sou tsutomu saku SHOWA 51] (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1132 New
for iai and tameshigiri
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Only blade)1240g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1133 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 Jyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Only blade)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 4 May (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [bushu_ju kumagaya tarou minamoto shigehide koreo saku Showa 63] (shibu hifumi)
shou wakizashi [bushu kumagaya tarou minamoto shigehide Showa 63] (shibu hifumi)
in koshirae No. 2210-1134 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Ōkatana Bushū Sumikumagai Taro Genshige Hideyuki August 1988 Yoshi
Blade length(HA-CHOU)71.4cm (Nishaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Only blade)1230g
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)Saitama Kumagai: Modern Sword Showa 63 (1988)
saitama kumagaya : Modern product Showa 63 (1988)
Kowaki Takeshu Kumagai Taro Genshigehide August 1988
Blade length(HA-CHOU)53.2cm ( 1 Syaku 7 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)670g
Sword blade weight(Only blade)950g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama kumagaya : Modern product Showa 63 (1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13] Name of Japan
katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13] Picture of SAYA katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13] Picture of blade
katana [seki_ju kanenmichi saku HEISEI 13]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1135 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Only blade)1040g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21] Name of Japan
katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21] Picture of SAYA katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21] Picture of blade
katana [echu_ju hieda yasumitsu saku HEISEI 21]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1136 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.3cm ( 2 Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Only blade)1100g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echu toyama : Modern product HEISEI 21(2009)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23] Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron HEISEI 23]
in koshirae No. 2210-1137 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)725
Sword blade weight(Only blade)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product HEISEI 23 (2011)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Name of Japan
katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Picture of SAYA katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Picture of blade
katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)
[dotanuki copy HEISEI 27]
in koshirae No. 2210-1138 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.3cm ( 2 Syaku 5 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Only blade)1315g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product HEISEI 27 (2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2210-1139 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Only blade)1065g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55]
in koshirae No. 2210-1140 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Only blade)1000g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product SHOWAI 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [shoda masafusa saku SHOWA 53] (Gifu Prefecture Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2210-1141 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Only blade)1085g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [inabatoukou tenryushi hidetoshi sei kitae SHOWA 51] Name of Japan
katana [inabatoukou tenryushi hidetoshi sei kitae SHOWA 51] Picture of SAYA katana [inabatoukou tenryushi hidetoshi sei kitae SHOWA 51] Picture of blade
katana [inabatoukou tenryushi hidetoshi sei kitae SHOWA 51]
in koshirae No. 2210-1108 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)990g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1335g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimane : Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)
in koshirae No. 2210-1109 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3cm ( 2 Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Name of Japan
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of SAYA wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of blade
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro)
in shirasaya No. 2210-2035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.7cm ( 1 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : HEISEI 24(2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Name of Japan
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of SAYA katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of blade
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu)
in koshirae No. 2210-1072
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2 Syaku4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Name of Japan
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of SAYA katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of blade
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao)
in koshirae No. 2210-1014
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku 3Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)795g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) HEISEI 17(2005)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)  (mukansa) Name of Japan
katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)  (mukansa) Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)  (mukansa) Picture of blade
katana [hizen_no_kuni yoshihiro saku SHOWA 57] (seto yoshihiro)
(mukansa)
in koshirae No. 2110-1128
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku Sansun 4BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou)
in koshirae No. 2110-3010
Price
120,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.0cm (GoSunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6cm (HachiSun8BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [kagehira] Name of Japan
yari [kagehira] Picture of certificate yari [kagehira] Picture of SAYA yari [kagehira] Picture of blade
yari [kagehira]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4015
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.6cm (San Sun 8 BuKyou)
Nakago length21.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae74.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country