Top >iai

Japanese Sword Iai list

 

 

katana [higo_ju kaneaki kitae HEISEI 22] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [higo_ju kaneaki kitae HEISEI 22] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of certificate katana [higo_ju kaneaki kitae HEISEI 22] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [higo_ju kaneaki kitae HEISEI 22] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [higo_ju kaneaki kitae HEISEI 22] (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1055 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2 Syaku Four Sun Three BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)805g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 22(2010)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 50] Name of Japan
katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 50] Picture of certificate katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 50] Picture of SAYA katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 50] Picture of blade
katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 50]
in koshirae No. 2010-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma kagoshima : Modern product. SHOWA 50(1975)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen koku yasunori HEISEI 2] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Name of Japan
katana [hizen koku yasunori HEISEI 2] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Picture of certificate katana [hizen koku yasunori HEISEI 2] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Picture of SAYA katana [hizen koku yasunori HEISEI 2] (Descendants of hizenkoku tadayoshi) Picture of blade
katana [hizen koku yasunori HEISEI 2] (Descendants of hizenkoku tadayoshi)
in koshirae No. 2010-1057 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2 Syaku San Sun Roku BuKyou)
Curvature(SORI)1.83cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)995g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. HEISEI 2(1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 55] Name of Japan
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 55] Picture of certificate katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 55] Picture of SAYA katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 55] Picture of blade
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 55]
in koshirae No. 2010-1058 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.3cm (2 Syaku KuBuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)820g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nanki wakayama : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1034 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku 4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1015g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku 4Sun Ni BuHanKyouJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1(2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Name of Japan
katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of certificate katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of SAYA katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]    [kotobuki] Picture of blade
katana [ryuushi minamoto yukihiro SHOWA 53]
[kotobuki]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1220g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagawa : Modern product. SHOWA 53(1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [sadahiro SHOWA 18] (kita sadahiro) (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1016 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2 Syaku one Sun 5Bu)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHead:Dragon Tail:Bonji
Sword blade weight(Only blade)680g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [noshu bugei hachiman Kanekuni kitae] SHOWA 63] (ogawa kunihiko) (mukansa) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1017 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2 Syaku San Sun Roku Bu 3 tsubo Jyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Name of Japan
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of certificate katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of SAYA katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki) Picture of blade
katana [hokushu_ju minamoto yasuhide SHOWA 57] (watanabe yasuhide) (Disciple of Horii Toshihide) (Kyuyomon Habakaki)
in koshirae No. 1910-1146
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.5cm (2 Syaku Shisun NiBuHan)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingCharacter to HeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
in shirasaya with koshirae No. 1910-1116
for iai and tameshigiri
Sold
dai katana [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku Shisun SanBuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1270g
shou wakizashi [iyo matsuyama_ju yasutate kore o tsukuru Showa 63]
Blade length(HA-CHOU)52.6cm (One Syaku Seven Sun Three BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo matsuyama ehime : Modern product. Showa 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sasshu_ju minamoto morikazu SHOWA 61] Name of Japan
katana [sasshu_ju minamoto morikazu SHOWA 61] Picture of certificate katana [sasshu_ju minamoto morikazu SHOWA 61] Picture of SAYA katana [sasshu_ju minamoto morikazu SHOWA 61] Picture of blade
katana [sasshu_ju minamoto morikazu SHOWA 61]
in koshirae No. 1910-1124
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : Modern product. SHOWA 61(1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1087
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.9 cm (two Syaku-four Sun 〇 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Name of Japan
katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Picture of certificate katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Picture of SAYA katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14] Picture of blade
katana [echigo_ju ikeda norihisa HEISEI 14]
in koshirae No. 1910-1092
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9 cm (two Syaku-four Sun 〇 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Rod in the gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : Modern product. HEISEI 14(2002)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1910-1037
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.3 cm (2 Syaku 3 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
CarvingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country