Top >iai

Japanese Sword Iai list

 

 

katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1033 New
for iai and tameshigiri
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 Bu 8 Ri Han)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 5 (2023)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2410-1034 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.1cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 Bu 7 Ri Kyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
katana [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation)
in koshirae No. 2410-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2410-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0m ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Name of Japan
katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Picture of SAYA katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Picture of blade
katana [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu)
in koshirae No. 2410-1037 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.4cm ( 2 Syaku 5 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1135g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou)
in koshirae No. 2410-1038 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 48 (1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]
(akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2410-1018 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.4cm ( 2 Syaku 6 SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 18 (2006)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Name of Japan
katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Picture of certificate katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Picture of SAYA katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Picture of blade
katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47]
(mukansa)
in koshirae No. 2410-1021 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo saitama : (Modern product) SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Name of Japan
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of SAYA katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of blade
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20]
in koshirae No. 2410-1022 New
For IAI and Tameshigiri Women's
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke gunma : (Modern product) SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Name of Japan
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of SAYA katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of blade
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith)
in koshirae No. 2410-1007 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.51cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimane : Modern product. HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Name of Japan
katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Picture of SAYA katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Picture of blade
katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi)
in koshirae No. 2410-1012 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1055g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 58 November(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro)
in koshirae No. 2310-1110
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) (1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 2310-1097
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.4cm( 2 Syaku 2 sun 2 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.84cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
刀身 Weight845g
刀身 Weight1155g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : (Modern product) Showa era 16-20 (1941-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Name of Japan
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of SAYA katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of blade
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro)
in koshirae No. 2310-1078
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya :(Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country