Top >iai

Japanese Sword Iai list

 

 

katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Name of Japan
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of SAYA katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of blade
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)
(mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1084 New
for iai and tameshigiri
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.6cm (2 Syaku 6 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata-tokyo : (Modern product). SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1086 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm (2 Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 62] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1088 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.7cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 6 HanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1025g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : (Modern product) SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Name of Japan
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of SAYA tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]   (akamatsu tarou kanemitsu) Picture of blade
tachi [meikyoushisui higo_koku yatsushiro_ju mitsuhiro saku HEISEI 21]
(akamatsu tarou kanemitsu)
in koshirae No. 2210-1089 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 21 (2008)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Name of Japan
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of SAYA katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9] Picture of blade
katana [goushu_ju nakagawa taiten HEISEI 9]
in koshirae No. 2210-1092 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2 Syaku 3 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)595g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi (shiga) : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [enju nobutsugu saku] Name of Japan
katana [enju nobutsugu saku] Picture of SAYA katana [enju nobutsugu saku] Picture of blade
katana [enju nobutsugu saku]
in koshirae No. 2210-1068 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm (2Syaku 3Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1175g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto : (Modern product) SHOWA 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Name of Japan
katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Picture of SAYA katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Picture of blade
katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1070 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)645g
Sword blade weight(Took off a SAYA)913g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikushu fukuoka : (Modern product) HEISEI 10 (1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation) Name of Japan
katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation) Picture of SAYA katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation) Picture of blade
katana [sasshu_ju minamoto moriatsu saku SHOWA 53] (moriatsu 2 generation)
in koshirae No. 2210-1071 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.5m (2Syaku5Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sasshu kagoshima : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Name of Japan
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of SAYA katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of blade
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu)
in koshirae No. 2210-1072 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2 Syaku4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada saku HEISEI 2](komiya kunitada)
in koshirae No. 2210-1073 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.2cm (2Syaku ShiSunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo miike (fukuoka) : (Modern product) HEISEI 2 (1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1055 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2Syaku4Sun 1BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 4 January (2022)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Name of Japan
katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Picture of SAYA katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Picture of blade
katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.3cm (2Syaku 3Sun Ni BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Name of Japan
katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Picture of SAYA katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Picture of blade
katana [horii nobuhide SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1043
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2Syaku4Sun 4BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1044
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.3cm (2 Syaku 4Sun8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)835g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Name of Japan
katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Picture of SAYA katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Picture of blade
katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou)
in koshirae No. 2210-1013
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.6cm (2Syaku5SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.93cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1130g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1445g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) SHOWA 45 (1970)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Name of Japan
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of SAYA katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of blade
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao)
in koshirae No. 2210-1014
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku 3Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)795g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) HEISEI 17(2005)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide) Name of Japan
katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide) Picture of SAYA katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide) Picture of blade
katana [sesshu_ju norihide saku SHOWA 61] (gonda norihide)
in koshirae No. 2210-1018
for iai and tameshigiri
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2 Syaku 4Sun 6BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyogo : Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country