Top >iai

Japanese Sword Iai list

 

 

tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Name of Japan
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira) Picture of blade
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 44] (miyairi kiyohira)
in shirasaya No. 2110-1064 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0cm (2Syaku Go SunKyou)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product SHOWA 44 (1969)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [busyu agano_ju ozawa masatoshi  SHOWA 41] Name of Japan
katana  [busyu agano_ju ozawa masatoshi  SHOWA 41] Picture of SAYA katana  [busyu agano_ju ozawa masatoshi  SHOWA 41] Picture of blade
katana [busyu agano_ju ozawa masatoshi SHOWA 41]
in koshirae No. 2110-1065 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.7cm (2Syaku Sansun)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)895g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno:Modern product SHOWA 41 (1966)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 2] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2110-1066 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.3cm (2Syaku 4 Sun5BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:Modern product REIWA 2 (2020)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro_ju kanetsugu saku kore SHOWA 60] (akamatsu tarou kanetsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1067 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0cm (2Syaku 4 Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)920g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro:Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen_ju kouno kunimitsu saku HEISEI 16] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in koshirae No. 2110-1068 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.3cm (2Syaku 4 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka):Modern product HEISEI 16(2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Name of Japan
katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Picture of SAYA katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu) Picture of blade
katana [higo_koku minamoto kiyotsugu saku kore] (matsunaga genrokuro kiyotsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1069 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2Syaku Sansun 1Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.89cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHead Bonji
Sword blade weight(Only blade)830g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto:SHOWA 58 (1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Name of Japan
katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Picture of SAYA katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru) Picture of blade
katana [ashu_ju minamoto norikuni saku (Kao) SHOWA 51] (tanaka noboru)
in koshirae No. 2110-1070 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2Syaku 4SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1235g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa tokushima:Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [hishu yatsushiro_ju minamoto moriyoshi SHOWA 51] (tanigawa moriyoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7cm (2Syaku 4Sun6BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1300g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto:Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Name of Japan
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Picture of SAYA katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60] Picture of blade
katana [nanki_ju ryujintarou minamoto sadayuki SHOWA 60]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1057 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku Sansun8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama:Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2010-1161
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.9cm (2 Syakku San SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.31cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Lumbar
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [shimofusa_ju moriyama kaneshige SHOWA 48] Name of Japan
katana [shimofusa_ju moriyama kaneshige SHOWA 48] Picture of SAYA katana [shimofusa_ju moriyama kaneshige SHOWA 48] Picture of blade
katana [shimofusa_ju moriyama kaneshige SHOWA 48]
in koshirae No. 2010-1163
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6cm (2 Syyaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shiba : Modern product. SHOWA 48 (1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country