>Japanese era to Christian era balance sheet

Japanese era to Christian era balance sheet

 

Japanese sword Classification of age.

Kotou period       --- BUNROKU4(1595)
Sintou period   KEICHO1 (1596) --- HOREKI13(1763)
Sinsintou period   MEIWA1 (1764) --- MEIJI9(1876)
Gendaitou period (The modern)   MEIJI10 (1877) ---    

 

 

Era list.

The HEIAN period (794-1191)
The KAMAKURA period (1192-1330)
The NANBOKUCHO period (1331-1392)
The MUROMACHI period (1393-1573)
The AZUCHI MOMOYAMA period(1574-1602)
The EDO period(1603-1867)
The MODERN period(1868-)

 

 

Name of an era list.

HEIAN period
794 ENRYAKU(13th)      
806DAIDO    
810KONIN    
824TENCHO    
834JOWA    
848KASHO    
851NINJU    
854SAIKO    
857TENAN    
859JOGAN    
877GANGYO    
885NINNA    
889KANPYO    
898SHOTAI    
901ENGI    
923ENCHO    
931SHOHEI    
938TENGYO    
947TENRYAKU    
957TENTOKU    
961OWA    
964KOHO    
968ANNA    
970TENROKU    
973TENEN    
976JYOGEN    
978TENGEN    
983EIKAN    
985KANNA    
987EIEN    
989EISO    
990SHORYAKU    
995CHOTOKU    
999CHOHO    
1004KANKO    
1012CHOWA    
1017KANNIN    
1021JIAN    
1024MANJYU    
1028CHOGEN    
1037CHORYAKU    
1040CHOKYU    
1044KANTOKU    
1046EIJHO    
1053TENGI    
1058KOHEI    
1065JIRYAKU    
1069ENKYU    
1074JOHO    
1077JORYAKU    
1081EIHO    
1084OTOKU    
1087KANJI    
1094KAHO    
1096EICHO    
1097JOTOKU    
1099KOWA    
1104CHOJI    
1106KAJO    
1108TENNIN    
1110TEN_EI    
1113EIKYU    
1118GEN_EI    
1120HOAN    
1124TENJI    
1126DAIJI    
1131TENSHO    
1132CHOSHO    
1135HOEN    
1141EIJI    
1142KOJI    
1144TENYO    
1145KYUAN    
1151NINPYO    
1154KYUJU    
1156HOGEN    
1159HEIJI    
1160EIRYAKU    
1161OH_HO    
1163CHOKAN    
1165EIMAN    
1166NIN_AN    
1169KAO    
1171JOAN    
1175ANGEN    
1177JISHO    
1181YOWA    
1182JUEI    
1184GENRYAKU    
1185BUNJI    
1190KENKYU    
KAMAKURA period
1192KENKYU    
1199SHOJI    
1201KENNIN    
1204GENKYU    
1206KEN_EI    
1207JOGEN    
1211KENRYAKU    
1213KENPO    
1219JOKYU    
1222JO_OH    
1224GEN_NIN    
1225KAROKU    
1227ANTEI    
1229KANGI    
1232JOEI    
1233TENPUKU    
1234BUNRYAKU    
1235KATEI    
1238RYAKUNIN    
1239ENOH    
1240NINJI    
1243KANGEN    
1247HOJI    
1249KENCHO    
1256KOGEN    
1257SHOKA    
1259SHOGEN    
1260BUN_OH    
1261KOCHO    
1264BUN_EI    
1275KENJI    
1278KOAN    
1288SHO_OH    
1293EININ    
1299SHOAN    
1302KENGEN    
1303KAGEN    
1306TOKUJI    
1308ENGYO    
1311OHCHO    
1312SHOWA    
1317BUNPO    
1319GEN_OH    
1321GENKO    
1324SHOCHU    
1326KARYAKU    
1329GENTOKU    
NANBOKUCHO period
Left side is NANCHOEšRight side is HOKUCHO
1331GENKO:GENTOKU
1332:SHOKYO
1334KENMU:KENMU
1336ENGEN:
1338:RYAKUOH
1340KOKOKU:
1342:KOUEI
1345:JOWA
1346SHOHEI:
1350:KAN_OH
1352:BUNWA
1356:ENBUN
1361:KOAN
1362:JOJI
1368:OHAN
1370KENTOKU:
1372BUNCHU:
1375TENJU:EIWA
1379:KORYAKU
1381KOWA:EITOKU
1384GENCHU:SHITOKU
1387:KAKEI
1389:KO_OH
1390:MEITOKU
MUROMACHI period
1393MEITOKU    
1394OHEI    
1428SHOCHO    
1429EIKYO    
1441KAKITSU    
1444BUN_AN    
1449HOTOKU    
1452KYOTOKU    
1455KOSHO    
1457CHOROKU    
1460KANSHO    
1466BUNSHO    
1467OHNIN    
1469BUNMEI    
1487CHOKYO    
1489ENTOKU    
1492MEIOH    
1501BUNKI    
1504EISHO    
1521DAIEI    
1528KYOROKU    
1532TENBUN    
1555KOJI    
1558EIROKU    
1570GENKI    
1573TENSHO    
AZUCHI MOMOYAMA period
1574TENSHO   
1592 BUNROKU Koto period's end. 
1596 KEICHO Shinto period's start. 
EDO period
1603KEICHO    
1615GENNA    
1624KAN_EI    
1644SHOHO    
1648KEIAN    
1652JO_OH    
1655MEIREKI    
1658MANJI    
1661KANBUN    
1673ENPO    
1681TENNA    
1684JOKYO    
1688GENROKU    
1704HOEI    
1711SHOTOKU    
1716KYOHO    
1736GENBUN    
1741KANPO    
1744ENKYO    
1748KAN_EN    
1751 HOREKI Shinto period's end.
1764 MEIWA Shin-shinto period's start.
1772AN_EI    
1781TENMEI    
1789KANSEI    
1801KYOWA    
1804BUNKA    
1818BUNSEI    
1830TENPO    
1844KOKA    
1848KAEI    
1854ANSEI    
1860MAN_EN    
1861BUNKYU    
1864GENJI    
1865KEIO    
MODERN times
1868 MEIJI Meiji 9/1876 Shin-shinto period's end.
1912TAISHO Meiji 9/1876 Gndaito period's start.
1926SHOWA    
1989HEISEI    
2019REIWA    

 

 

 

Conventional business results country