Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [suishinshi masahide TENMEI 5] (1 generation) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masahide TENMEI 5] (1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masahide TENMEI 5] (1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masahide TENMEI 5] (1 generation) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masahide TENMEI 5] (1 generation) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.8cm ( 2 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENMEI 5 (1785)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (Oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (Oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (Oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (Oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi-no-kami fujiwara kunisada] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (Oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1002 New
NBTHK Tokubetsu Hozon Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Name of Japan
katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of certificate katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of SAYA katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of blade
katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1003 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi-musashi-satsuma : The Edo era first half year. enpou (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [takada kawachi-no-kami minamoto yukihira] (previous name of matsuba motoyuki) (Wazamono) Name of Japan
katana [takada kawachi-no-kami minamoto yukihira] (previous name of matsuba motoyuki) (Wazamono) Picture of certificate katana [takada kawachi-no-kami minamoto yukihira] (previous name of matsuba motoyuki) (Wazamono) Picture of SAYA katana [takada kawachi-no-kami minamoto yukihira] (previous name of matsuba motoyuki) (Wazamono) Picture of blade
katana [takada kawachi-no-kami minamoto yukihira] (previous name of matsuba motoyuki) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1004 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.3cm ( 2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. TENNA (1681-1684)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Name of Japan
katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of certificate katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of SAYA katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of blade
katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono)
in koshirae No. 2410-1005 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.9cm ( 2 Syaku 1 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshu-ju kunihira SHOWA 56] (kaou) Name of Japan
katana [yoshu-ju kunihira SHOWA 56] (kaou) Picture of SAYA katana [yoshu-ju kunihira SHOWA 56] (kaou) Picture of blade
katana [yoshu-ju kunihira SHOWA 56] (kaou)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1006 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.6cm ( 2 Syaku 6 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu, Kouichi Megugi, who is completely different from the three-eyed makeup
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1075g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1460g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime : Modern product. SHOWA 56 (1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Name of Japan
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of SAYA katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of blade
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith)
in koshirae No. 2410-1007 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.51cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimane : Modern product. HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [Bushu Kumagaya-ju minamoto shigehide] (shibu hifumi) Name of Japan
katana [Bushu Kumagaya-ju minamoto shigehide] (shibu hifumi) Picture of SAYA katana [Bushu Kumagaya-ju minamoto shigehide] (shibu hifumi) Picture of blade
katana [Bushu Kumagaya-ju minamoto shigehide] (shibu hifumi)
in koshirae No. 2410-1008 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm ( 2 Syaku 2Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)915g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1215g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama kumagaya : Modern product. SHOWA 49 (1974)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki sadashige collaboration SHOWA 54](sadayuki and sadashige collaboration between master and student) Name of Japan
katana [nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki sadashige collaboration SHOWA 54](sadayuki and sadashige collaboration between master and student) Picture of SAYA katana [nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki sadashige collaboration SHOWA 54](sadayuki and sadashige collaboration between master and student) Picture of blade
katana [nanki-ju ryujintarou minamoto sadayuki sadashige collaboration SHOWA 54]
(sadayuki and sadashige collaboration between master and student)
in shirasaya No. 2410-1010 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)79.0cm ( 2 Syaku 6 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)845g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)wakayama : Modern product. SHOWA 54(1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 60] (akamatsutarou kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 60] (akamatsutarou kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 60] (akamatsutarou kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 60] (akamatsutarou kanehiro)
in shirasaya No. 2410-1011 New
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.83cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingFront: Kurikara on the gutter Back: Goma gutter on the gutter
Sword blade weight(Only blade)880g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 60 June(1985)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Name of Japan
katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Picture of SAYA katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Picture of blade
katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi)
in koshirae No. 2410-1012 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1055g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 58 November(1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1101 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1102 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm ( 2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02m
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Name of Japan
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of certificate katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of SAYA katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki) Picture of blade
katana [masayoshi](masayoshi・sakakura-seki)
in koshirae No. 2310-1105 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.4cm ( 2 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
Thickness at the Shinogi0.52cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino sakakura : The Muromachi era latter period. TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42] Name of Japan
tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42] Picture of SAYA tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42] Picture of blade
tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42]
in shirasaya No. 2310-1107 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.5m ( 2 Syaku 5 Sun 2 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : (Modern product) SHOWA 42 (1967)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of    Hayashibara Museum of Art) Name of Japan
tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of    Hayashibara Museum of Art) Picture of SAYA tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of    Hayashibara Museum of Art) Picture of blade
tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of
Hayashibara Museum of Art)
in shirasaya No. 2310-1108 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 Bu 2ri Kyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)825g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata okayama-tokyo : (Modern product) (1992)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in shirasaya No. 2310-1109 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
Sword blade weight(Only blade)950g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 50 (1975)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro)
in koshirae No. 2310-1110 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) (1983)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Name of Japan
katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of certificate katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of SAYA katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of blade
katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18]
(yoshihara kuniie 1 generation)
in shirasaya No. 2310-1082 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm ( 2 Syaku 1 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.674cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : (Modern product) SHOWA 18 (1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country