Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Name of Japan
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of certificate katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of SAYA katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)    [bakusei nyudo bokuden made it 75 years old] Picture of blade
katana [musashi_no_kami fujiwara yoshikado] (wazamono)
[bakusei nyudo bokuden made it 75 years old]
in shirasaya No. 2110-1020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon (Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki)
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.6cm (2Syaku 1 Sun6Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The middle of Edo era. ENPO(1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kashu_ju fujiwara iehira] Name of Japan
katana [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of certificate katana [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of SAYA katana [kashu_ju fujiwara iehira] Picture of blade
katana [kashu_ju fujiwara iehira]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1021 New
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm (2Syaku Sansun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku SHOWA 57] (Matsubara Ryuhei Hidemune)(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2110-1022 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0m (2Syaku Sansun GoBuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.68cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55] Name of Japan
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55] Picture of SAYA katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55] Picture of blade
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku] (kanefusa 24 generation) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
  [muso shinden_ryu yoshinobu_no_tame SHOWA 55]
in koshirae No. 2110-1023 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm (2Syaku Sansun 1Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [awataguchi omi_no_kami tadatsuna] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1000 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.7cm (2 Syaku San Sun San BuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : The middle of Edo era.GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon)[yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon)[yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon)[yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon)[yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon)[yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1001 New
NBTHK Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.4cm (2 Syaku 2 Sun6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHead Two streaks, a lotus table, tail, a sword, and a nail.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [unshu_ju naganobu TENPO 14] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1002 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.7cm (2 Syaku San Sun San BuJyaku)
Curvature(SORI)2.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane1.08cm
Thickness at the Shinogi1.09cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.66cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1140g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)izumo-musashi : The Edo era latter period. TENPO 14 (1843)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen_no_kuni_ju_osafune katsumitsu EISHO 12] (5 generation) (jirosaemonjo katsumitsu) (oh wazamono) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni_ju_osafune katsumitsu EISHO 12] (5 generation) (jirosaemonjo katsumitsu) (oh wazamono) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni_ju_osafune katsumitsu EISHO 12] (5 generation) (jirosaemonjo katsumitsu) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni_ju_osafune katsumitsu EISHO 12] (5 generation) (jirosaemonjo katsumitsu) (oh wazamono) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni_ju_osafune katsumitsu EISHO 12] (5 generation) (jirosaemonjo katsumitsu) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1003 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm (2 Syoku 2 Sun One Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail The letter Head Amane Prince Tail Hachiman Daisuke
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era. EISHO 12 (1515)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [ezo_no_kuni iburi date_ju horii nobuhide saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [ezo_no_kuni iburi date_ju horii nobuhide saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [ezo_no_kuni iburi date_ju horii nobuhide saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [ezo_no_kuni iburi date_ju horii nobuhide saku SHOWA 55]
in shirasaya No. 2110-1004 New
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)1045g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou kanagawa : Modern product SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [Keiunsai naohiro SHOWA 35] (yanagawa masayoshi) Name of Japan
katana [Keiunsai naohiro SHOWA 35] (yanagawa masayoshi) Picture of SAYA katana [Keiunsai naohiro SHOWA 35] (yanagawa masayoshi) Picture of blade
katana [Keiunsai naohiro SHOWA 35] (yanagawa masayoshi)
in koshirae No. 2110-1005 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)84.0cm (2 Syakku 7 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama sayama : Modern product SHOWA 35(1960)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 7] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 7] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 7] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 7] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1006 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syyaku 4 Sun6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)860g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1175g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 7 (1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu_ju kamei shohei saku SHOWA 61] Name of Japan
katana [noshu_ju kamei shohei saku SHOWA 61] Picture of SAYA katana [noshu_ju kamei shohei saku SHOWA 61] Picture of blade
katana [noshu_ju kamei shohei saku SHOWA 61]
in shirasaya with koshirae No. 2110-1008 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.6cm (2 Syoku San Sun San BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [unshu_ju sadanaga saku] (kobayashi sadanaga) Name of Japan
katana [unshu_ju sadanaga saku] (kobayashi sadanaga) Picture of SAYA katana [unshu_ju sadanaga saku] (kobayashi sadanaga) Picture of blade
katana [unshu_ju sadanaga saku] (kobayashi sadanaga)
in koshirae No. 2110-1009 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimane : Modern product HEISEI 4 (1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bichu_no_kuni takeshita sukemitsu saku SHOWA 55 ] Name of Japan
katana [bichu_no_kuni takeshita sukemitsu saku SHOWA 55 ] Picture of SAYA katana [bichu_no_kuni takeshita sukemitsu saku SHOWA 55 ] Picture of blade
katana [bichu_no_kuni takeshita sukemitsu saku SHOWA 55 ]
in koshirae No. 2110-1010 New
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichu okayama : Modern product SHOWA 55 (1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku TENSHO 8] Name of Japan
katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku TENSHO 8] Picture of certificate katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku TENSHO 8] Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku TENSHO 8] Picture of blade
katana [bizen_no_kuni_ju osafune sukesada saku TENSHO 8]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1153 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.2cm (2 Syoku San Sun One BuJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Azuchi momoyama era. TENSHO 8 (1580)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki kambe_ju kanenobu] Name of Japan
katana [noshu seki kambe_ju kanenobu] Picture of certificate katana [noshu seki kambe_ju kanenobu] Picture of SAYA katana [noshu seki kambe_ju kanenobu] Picture of blade
katana [noshu seki kambe_ju kanenobu]
in koshirae No. 2010-1155 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU):68.9cm (2 Syakku Ni Sun 7 BuKuyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki kambe : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka_no_ken [kunitsugu saku REIWA 1] (tanaka kunitsugu) (Silver sankozuka) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka_no_ken [kunitsugu saku REIWA 1] (tanaka kunitsugu) (Silver sankozuka) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka_no_ken [kunitsugu saku REIWA 1] (tanaka kunitsugu) (Silver sankozuka) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka_no_ken [kunitsugu saku REIWA 1] (tanaka kunitsugu) (Silver sankozuka) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1157 New
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.9cm (2 Syakku-Sun 7 BuHanKuyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. REIWA 1 (2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 41] (miyairi kiyohira) Name of Japan
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 41] (miyairi kiyohira) Picture of SAYA tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 41] (miyairi kiyohira) Picture of blade
tachi [shinano_no_kuni_ju miyairi kiyohira saku SHOWA 41] (miyairi kiyohira)
in shirasaya No. 2010-1159 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.5cm (2 Syakku Go Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)875g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano :Modern product SHOWA 41 (1966)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku SHOWA 60] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2010-1161 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.9cm (2 Syakku San SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.31cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Lumbar
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product SHOWA 60 (1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country