Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Name of Japan
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of certificate katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of SAYA katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of blade
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1130 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2 Syoku San Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu, (send some wards)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year.ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Name of Japan
katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of certificate katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of SAYA katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of blade
katana [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1131 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm (2 Syaku 2 Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHead Tsujiji, Rendai Tail, Tsujiji, Tori Mandala
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.TENBUN (1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Name of Japan
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of certificate katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of SAYA katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of blade
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1132 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2 Syoku San Sun)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto yonjo ayakouji : The Kamakura era latter period.13 century. EININ(1293-1299)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1133 New
NBTHK Hozon
Price
1,500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2cm (2 Syyaku 4 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year.MANJI (1658~1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 2010-1134 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syoku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period.MAN_EN 1 (1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Name of Japan
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of certificate katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of SAYA katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of blade
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1135 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2 Syyaku One Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.EISHO (1504-1521)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]
shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1136 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]
Blade length(HA-CHOU)74.1cm (2 Syakku 4 Sun 4 BuHanYou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)Period (JIDAI)ego nigata : Modern product SHOWA 60 (1985)
shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]
Blade length(HA-CHOU)59.3cm (One Syakku Ku SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)510g
Sword blade weight(Took off a SAYA)780g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : Modern product SHOWA 63
Options:With koshirae  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Name of Japan
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of SAYA katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of blade
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara)
in koshirae No. 2010-1137 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2 Syyaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.54cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Mandala Tail, Goma-an
Sword blade weight(Only blade)1015g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWAI 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 54]
in koshirae No. 2010-1138 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.30cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 54 (1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Name of Japan
katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Picture of SAYA katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara) Picture of blade
katana [hizen_no_Kuni hakuryushi tadataka saku SHOWA 59] (Carving hasudai and kurikara)
in koshirae No. 2010-1139 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2 Syakku 4 Sun One BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Lotus Stand, Mandala Tail Bar
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Name of Japan
katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of SAYA katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu) Picture of blade
katana [chikushu_ju yasumitsu saku HEISEI 16] (komiya akimitsu) (son of komiya shirou kunimitsu)
in koshirae No. 2010-1140 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0m (2 Syakku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : Modern product HEISEI 16 (2004)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Name of Japan
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59] Picture of blade
katana [hizen_no_kuni kanemoto SHOWA 59]
in koshirae No. 2010-1141 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.0cm (2 Syoku San Sun One Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Name of Japan
katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Picture of certificate katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Picture of SAYA katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba) Picture of blade
katana [tsuda echizen_no_kami sukehiro] (kaku tsuda) (sukehiro 2 generation) (sintou sai jou-saku) (oh wazamono) (Toranba)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.0cm (2 Syaku One Sun Go Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year.KANBUN 10(1670)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1123 New
NBTHK Hozon (KOSHIRAE) NBTHK Hozon
Sold
Black 椈-colored sword 拵 the edge
The edge of the earth paper drawing 78 years old in the row of soothering
Catalogue Autumn grass
Toru Tsuji
Pattern Hakuhoi Generation Yarn Various Photography Scrolls
Blade length(HA-CHOU): 68.8cm (2 Syaku2 Sun Seven Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.kanei (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishuu osafune sukesada EISHO 10] Name of Japan
katana [bishuu osafune sukesada EISHO 10] Picture of certificate katana [bishuu osafune sukesada EISHO 10] Picture of SAYA katana [bishuu osafune sukesada EISHO 10] Picture of blade
katana [bishuu osafune sukesada EISHO 10]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1124 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri (iaitou for women)
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.5cm (2 Syaku09 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.41cm
Thickness at the Shinogi0.54cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)480g
Sword blade weight(Took off a SAYA)715g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EISHO 10 (1513)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Name of Japan
katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of certificate katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of SAYA katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of blade
katana [noshu seki zenjoke musashi_no_kami] (yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1125 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2 Syaku2 Sun 2 BuKiyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1127 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku 4 Sun Roku BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 2 (2020)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1128 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.8cm (2 Syaku 4 Sun Seven BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)735g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1 (2019)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Name of Japan
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of certificate katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of SAYA katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of blade
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1110 New
Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.1cm (2 Syaku one Sun 8Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. GENROKU 8 (1695)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [sengo] Name of Japan
katana Mumei No signature [sengo] Picture of certificate katana Mumei No signature [sengo] Picture of SAYA katana Mumei No signature [sengo] Picture of blade
katana Mumei No signature [sengo]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1112 New
Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku i Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana : The Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country