Japanese Sword Sold:page 2

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Name of Japan
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of certificate tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of SAYA tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro) Picture of blade
tachi [rikuchu_no_kuni miyako_ju kazuyosi hori dousaku HEISEI 15] (tsuji_kazuhiro)
in koshirae No. 1910-1089
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.7 cm (two Syaku v Sun three BuKyou)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingKurikara to the Tokko Sword in the Head bar gutter to the BRAHP Tail bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1030g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1340g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Name of Japan
katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Picture of certificate katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Picture of SAYA katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki saku HEISEI 14]
in koshirae No. 1910-1091
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8 cm (two Syaku SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)655g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 14(2002)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [harima_no_daijo fujiwara masatsuna] (houki:sintou) Name of Japan
wakizashi [harima_no_daijo fujiwara masatsuna] (houki:sintou) Picture of certificate wakizashi [harima_no_daijo fujiwara masatsuna] (houki:sintou) Picture of SAYA wakizashi [harima_no_daijo fujiwara masatsuna] (houki:sintou) Picture of blade
wakizashi [harima_no_daijo fujiwara masatsuna] (houki:sintou)
in koshirae No. 1910-2054
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)29.0 cm (Syaku v BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)houki : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [hoshu takada ju fujiwara yukinag] (wazamono) Name of Japan
wakizashi [hoshu takada ju fujiwara yukinag] (wazamono) Picture of certificate wakizashi [hoshu takada ju fujiwara yukinag] (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [hoshu takada ju fujiwara yukinag] (wazamono) Picture of blade
wakizashi [hoshu takada ju fujiwara yukinag] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2056
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.2 cm (one Syaku seven Sun eight BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [fujiwara kanefusa saku heisei 10] (25 generation) Name of Japan
tantou [fujiwara kanefusa saku heisei 10] (25 generation) Picture of certificate tantou [fujiwara kanefusa saku heisei 10] (25 generation) Picture of SAYA tantou [fujiwara kanefusa saku heisei 10] (25 generation) Picture of blade
tantou [fujiwara kanefusa saku heisei 10] (25 generation)
in koshirae No. 1910-3047
Sold
Blade length(HA-CHOU)19.2 cm (six Sun tri BuKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHead Gokumin Gutter (two-muscle gutter) Tail waist Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei 10(1998)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kogatana [yoshindo saku] (yoshihara yoshindo) (mukansa) Name of Japan
kogatana [yoshindo saku] (yoshihara yoshindo) (mukansa) Picture
kogatana [yoshindo saku] (yoshihara yoshindo) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-6041
Sold
Full length24.0cm
Blade length(HA-CHOU)15.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.27cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product.

Detail >>

 

kogatana [tatsugoyama_ni_oite masashige saku] (kudou masashige) Name of Japan
kogatana [tatsugoyama_ni_oite masashige saku] (kudou masashige) Picture
kogatana [tatsugoyama_ni_oite masashige saku] (kudou masashige)
in shirasaya No. 1910-6043
Sold
Full length19.2cm
Blade length(HA-CHOU)11.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.17cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma kiryu : Modern product.

Detail >>

 

katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1070
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Kichou(koshirae)
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.1 cm (2 Syaku 05 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Vermilion-Koshirae-Sheath Sword
Metal rim
Donotani of Meuki Bush
Tsuba Iron Ground Right Toru
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Name of Japan
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of certificate katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of SAYA katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of blade
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15]
in koshirae No. 1910-1071
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.5 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nanki : Modern product. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Name of Japan
katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of certificate katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of SAYA katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of blade
katana [noshu ju kanekadoo] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1072
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.1 cm (2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.89cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The middle of Edo era. KYOHO(1716-1736)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Name of Japan
katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of certificate katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of SAYA katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of blade
katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4]
in koshirae No. 1910-1074
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.4 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)890g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 4(1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Name of Japan
katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of certificate katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of SAYA katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of blade
katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune)
in shirasaya No. 1910-1075
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Sfku 5 Sunjfku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.62cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [minryushi toshizane BUNSEI 4] (hamabe minryushi toshizane) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.2 cm (1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Inaba : The Edo era latter period. BUNSEI 4(1821)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Name of Japan
wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of certificate wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of SAYA wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8] Picture of blade
wakizashi [ikeda isshu nyudo ryuken TENPO 8]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2041
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)44.5 cm (1 Syaku 4 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
NakagoUbu
EngravingThe Hedtil stick with gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. TENPO 8(1837)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Name of Japan
tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of certificate tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of SAYA tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu) Picture of blade
tantou [terukazu] (musashi : TENPO) (gyokurinshi terukazu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon(tantou) NBTHK Tokubetsu Hozon(koshirae)
Saitama Prefecture Treasure Sword
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.3 cm (8 Sun)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Black lacquer-coated sheath dagger
Aligned metal fittings Single character, Samsung crest map unrecalled
The First Crest
Eye-catching military map
Pattern Black Shark Clothing Black Lacquered Leather Moromaki
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : The Edo era latter period. TENPO(1830-1844)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Name of Japan
tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of certificate tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of SAYA tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu) Picture of blade
tantou [katsunitsu] (osafune katsunitsu)
in koshirae No. 1910-3031
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)19.3 cm (6 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1050
NBTHK Tokubetsu Hozon
(Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki)(Osaka Castle Aoyama family Former Collection)
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.4 cm (2 Syaku 09 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.72cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MANJI(1658~1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya No. 1910-1052
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5 cm (2 BuJyaku 2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.54cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Name of Japan
katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of certificate katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of SAYA katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of blade
katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation)
in koshirae No. 1910-1053
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.3 cm (9 Bu 2 Syaku 1 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : Modern product. SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of certificate katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1055
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)77.2 cm (2 Syaku 5 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki kasama : Modern product. The Showa era latter period.(1954-1988)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country