Top >withkoshirae >2310-1103
Top >katana >2310-1103
Top >wakisashi >2310-1103

Detail

Detailed description of the dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)
shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Hozon (Katana) NBTHK Hozon (Wakizashi)
No.2310-1103
in shirasaya with koshirae
dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country (KUNI) / Period (JIDAI)Kikuchi, Higo Province: Late Muromachi period
higo kikichi : The Muromachi era latter period. 16 century.
shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)
Blade length(HA-CHOU)52.0cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.562cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Registration 【dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)】
Hyogo No.22445 July 9, Showa 31
【shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)]
Hyogo No.22446 July 9, Showa 31
Certificate 【dai katana [hishu kikuchi-ju yorikuni] (den sue enju)】
Public InterestNBTHK Hozon May 31, 2023
【shou wakizashi [kawachi-no-kami minamoto hironobu] (yamashiro・kanbun)]
NBTHK Hozon Reiwa May 31, 5

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

大小一腰大 刀 肥州菊池住度国(伝末延寿)小 脇差 河内守源広信(山城・寛文頃) Picture of Certificate
大小一腰大 刀 肥州菊池住度国(伝末延寿)小 脇差 河内守源広信(山城・寛文頃)Picture of whole
大小一腰大 刀 肥州菊池住度国(伝末延寿)小 脇差 河内守源広信(山城・寛文頃) Picture of parts 1大小一腰大 刀 肥州菊池住度国(伝末延寿)小 脇差 河内守源広信(山城・寛文頃) Picture of parts 2

 

 

Conventional business results country