Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu-ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1100 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1101 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1102 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm ( 2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02m
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42] Name of Japan
tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42] Picture of SAYA tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42] Picture of blade
tachi [shinano-no-kuni-ju miyairi kiyohira saku SHOWA 42]
in shirasaya No. 2310-1107 New
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.5m ( 2 Syaku 5 Sun 2 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : (Modern product) SHOWA 42 (1967)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of    Hayashibara Museum of Art) Name of Japan
tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of    Hayashibara Museum of Art) Picture of SAYA tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of    Hayashibara Museum of Art) Picture of blade
tachi [bitchu-no Kuni-ju yoshihisa saku HEISEI 4] (Treasure of
Hayashibara Museum of Art)
in shirasaya No. 2310-1108 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 Bu 2ri Kyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.42cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)825g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata okayama-tokyo : (Modern product) (1992)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro)
in koshirae No. 2310-1110 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) (1983)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai's substitute work and signature) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7cm ( 1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.94cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Name of Japan
katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of certificate katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of SAYA katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of blade
katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18]
(yoshihara kuniie 1 generation)
in shirasaya No. 2310-1082 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm ( 2 Syaku 1 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.674cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : (Modern product) SHOWA 18 (1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon)[yamashiro-no-kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku) (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in koshirae No. 2310-1091 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Name of Japan
katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of certificate katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of SAYA katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9] 	(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba) Picture of blade
katana (kiku mon) [nanki-ju hatakeyama yamato-no-suke minamoto-no masamitsu BUNKYU 9]
(settsu) (hatakeyama masamitsu) (toranba)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1092 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.7cm ( 2 SyakuKyou)
Curvature(SORI)1.45cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era latter period. BUNKYU 9 (1826)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu-ju norikatsu] (tokukatsu 1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1093 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)61.7cm ( 2 Syaku〇 3 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : GENJI (1864-1865) (hitachi mito)・KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Name of Japan
katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of certificate katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of SAYA katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of blade
katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10]
(kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1072
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.2cm ( 2 Syaku 05 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.65cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Name of Japan
katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Picture of certificate katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Picture of SAYA katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Picture of blade
katana [bungo-ju fujiwara saneyuki]
in shirasaya in koshirae No. 2310-1074
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Name of Japan
katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Picture of certificate katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Picture of SAYA katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Picture of blade
katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi)
in shirasaya No. 2310-1075
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2034
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.63cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. TENMEI 1 (1781)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Name of Japan
tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Picture of certificate tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Picture of SAYA tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Picture of blade
tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist)
in shirasaya with koshirae No. 2310-3033
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.7cm ( 6 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : MEIJI 40 (1907)
Options:  gendaitou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Name of Japan
tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Picture of certificate tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Picture of SAYA tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Picture of blade
tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)
(Soshu Masamune represent)
in shirasaya in box No. 2310-3034
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.0cm ( 8 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu ousaka :(Modern product) SHOWA 15 (1940)
Options:  gendaitou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Name of Japan
katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Picture of certificate katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Picture of SAYA katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation) Picture of blade
katana [fujita omi-no-Kami fujiwara tsuguhira] (3 generation)
in koshirae No. 2310-1052
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.6cm ( 2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
particular mentionThis kosirae is a modern product except the tsuba.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. KYOHO (1716-1736)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu-ju munehiro saku HEISEI 2 May] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2310-1059
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product HEISEI 2 May (1990)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1032
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm ( 2 Syaku 9 Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.8cm ( 1 Syaku 6 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.92cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Name of Japan
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of certificate katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of SAYA katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of blade
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu)
in koshirae No. 2310-1014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. BUNSEI 10 (1827)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Name of Japan
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of certificate katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of SAYA katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of blade
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN)
in koshirae No. 2310-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya No. 2310-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.6cm ( 1 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead Tail Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 7 (1836)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Name of Japan
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of certificate katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of SAYA katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of blade
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen)
in koshirae No. 2210-1172
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0cm (二shaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen suruga : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo)
in koshirae No. 2210-1152
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1233g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. MEIWA (1764-1772)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country