Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Name of Japan
katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of certificate katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of SAYA katana  [bishu osafune sukesada GENKI 4] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada GENKI 4]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1030 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. GENKI 4 (1573)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Name of Japan
katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of certificate katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of SAYA katana  [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada) Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune genzaemon-no-jo] (sukesada)
in koshirae No. 2410-1031 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 2 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.67cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU (1558-1570)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana  (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)shou wakizashi  [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)
shou wakizashi [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation)
in koshirae No. 2410-1032 New
NBTHK Hozon (Katana) NBTHK Hozon (Wakizashi)
Price
850,000(JPY)
dai katana (orikaeshi mei) [bizen-no-kuni] (sue bizen)
Blade length(HA-CHOU)63.6cm ( 2 Syaku 1 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHead  tail 
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Bizen Kunichofune: Late Muromachi Period
bizen osafune : The Muromachi era latter period. 16 century.
shou wakizashi [soshu-ju hiromasa BUNMEI 3] (4 generation)
Blade length(HA-CHOU)51.4cm ( 1 Syaku 7 Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead  Tail 
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era. BUNMEI 3 (1471)
Options:  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana  [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo-no-kuni-yatsushiro-ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 5] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in shirasaya with koshirae No. 2410-1033 New
for iai and tameshigiri
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 Bu 8 Ri Han)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)745g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 5 (2023)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki-ju masanao saku HEISEI 4] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2410-1034 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.1cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 Bu 7 Ri Kyou)
Curvature(SORI)3.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Name of Japan
katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of SAYA katana  [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu) Picture of blade
katana [sasshu-ju minamoto moriatsu saku SHOWA 54] (2 generation moriatsu)
in koshirae No. 2410-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.0m ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kagoshima : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa) Name of Japan
katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa) Picture of SAYA katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa) Picture of blade
katana [horidou mikawa-koku gamagori-ju fujiwara motohisa SHOWA 49] (hashimoto motohisa)
in shirasaya No. 2410-1039 New
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm ( 2 Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHead  Tail 
Sword blade weight(Only blade)820g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mikawa gamagori(aich gamagori) : (Modern product) SHOWA 49 (1974)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Name of Japan
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of SAYA katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]  (akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro) Picture of blade
katana [higono-kuni-ju akamatsu tarou kaneteru saku HEISEI 18]
(akamatsutarou kaneaki) (kimura kanehiro)
in koshirae No. 2410-1018 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.4cm ( 2 Syaku 6 SunHanKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1095g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto yatsushiro : (Modern product) HEISEI 18 (2006)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Name of Japan
katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of certificate katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of SAYA katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu] Picture of blade
katana [higo-no-kami houjoji tachibana yoshitugu]
in shirasaya with koshirae No. 2410-1003 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 3 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi-musashi-satsuma : The Edo era first half year. enpou (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Name of Japan
katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of certificate katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of SAYA katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono) Picture of blade
katana [yamashiro-no-kami] (yamashiro-no-kami hidetoki・settsu・KANBUN) (Wazamono)
in koshirae No. 2410-1005 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.9cm ( 2 Syaku 1 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo-no-kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1102 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2cm ( 2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02m
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Name of Japan
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of SAYA katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro) Picture of blade
katana [hisyu yatsushiro-ju kanehiro saku SHOWA 58] (akamatsutarou kanehiro)
in koshirae No. 2310-1110
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) (1983)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai
wakizashi [izumi-no-kami kunisada](1 generation oya kunisada) (Inoue Shinkai's substitute work and signature) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2051
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7cm ( 1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.94cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. kanei (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Name of Japan
katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of certificate katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of SAYA katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18](yoshihara kuniie 1 generation) Picture of blade
katana [tokyo dai-ichi rikugun zouheishou nobu take SHOWA 18]
(yoshihara kuniie 1 generation)
in shirasaya No. 2310-1082
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm ( 2 Syaku 1 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.674cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : (Modern product) SHOWA 18 (1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Name of Japan
katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of certificate katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of SAYA katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10](kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith) Picture of blade
katana [tesshinsai sadahide yomato-no-kuni hosho sadamune den TENPO 10]
(kaou) (engraved)(echigo) (Echigo Takada Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1072
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)62.2cm ( 2 Syaku 05 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.65cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. TENPO 10 (1839)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Name of Japan
katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Picture of certificate katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Picture of SAYA katana [bungo-ju fujiwara saneyuki] Picture of blade
katana [bungo-ju fujiwara saneyuki]
in shirasaya in koshirae No. 2310-1074
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Name of Japan
katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Picture of certificate katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Picture of SAYA katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi) Picture of blade
katana [seishinshi masayuk KEIO 4] (musashi)
in shirasaya No. 2310-1075
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.5cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sasshu-ju masayoshi TENMEI 1] (masayoshi 3 generation・houki-no-kami masayuki) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2034
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.8cm ( 1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.63cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. TENMEI 1 (1781)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Name of Japan
tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Picture of certificate tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Picture of SAYA tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist) Picture of blade
tantou [teishitsu-gigei-in sadakazu] (gassan sadakazu) (sinsintou joujou-saku) (Imperial Artist)
in shirasaya with koshirae No. 2310-3033
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.7cm ( 6 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : MEIJI 40 (1907)
Options:  gendaitou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Name of Japan
tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Picture of certificate tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Picture of SAYA tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)(Soshu Masamune represent) Picture of blade
tantou [osaka-ju gassan sadakatsu kinsaku SHOWA 15] (kaou) (Imperial swordsmith)
(Soshu Masamune represent)
in shirasaya in box No. 2310-3034
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
800,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.0cm ( 8 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu ousaka :(Modern product) SHOWA 15 (1940)
Options:  gendaitou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1032
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm ( 2 Syaku 9 Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.8cm ( 1 Syaku 6 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.92cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Name of Japan
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of certificate katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of SAYA katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of blade
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu)
in koshirae No. 2310-1014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. BUNSEI 10 (1827)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Name of Japan
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of certificate katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of SAYA katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of blade
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN)
in koshirae No. 2310-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Name of Japan
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of certificate katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of SAYA katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of blade
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen)
in koshirae No. 2210-1172
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0cm (二shaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen suruga : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo)
in koshirae No. 2210-1152
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1233g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. MEIWA (1764-1772)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country