Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [echigo-no-kami kanesada] (2 generation kanesada) (sakakura gonnoshin terukane) (toran_ba) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1029 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm( 2 Syaku 4 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Name of Japan
katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Picture of certificate katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Picture of SAYA katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki) Picture of blade
katana [shohoken yoshiyuki KAEI 6](yonago-ju shohoken yoshiyuki) (hoki)
in koshirae No. 2310-1030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.4cm( 2 Syaku 4 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.767cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hoki : The Edo era latter period. KAEI 6 (1853)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [keishinsai naomasa] Name of Japan
katana [keishinsai naomasa] Picture of certificate katana [keishinsai naomasa] Picture of SAYA katana [keishinsai naomasa] Picture of blade
katana [keishinsai naomasa]
in shirasaya No. 2310-1031 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu-ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm ( 2 Syaku 9 Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu (ward feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni-ju osafune sukesada saku EIROKU 9]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1033 New
NBTHK Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm ( 2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 9 (1566)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Name of Japan
katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Picture of SAYA katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63] Picture of blade
katana [chikushu_ju muneshige saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2310-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen fukuoka : Modern product SHOWA 63 (1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei-ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1036 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 4 (1992)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [kanenari saku HEISEI 21] (noushu-ju kanenari) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2310-1038 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.3cm ( 2 Syaku 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)600g
Sword blade weight(Took off a SAYA)860g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product HEISEI 21(2009)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [dewa-daijou fujiwara kunimichi] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2022 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.8cm ( 1 Syaku 6 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.92cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu echizen_ni_oite koreo tsukuru] (den echizen yasutsugu 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2310-1011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
900,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The middle of Edo era.  GENROKU (1688-1704)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Name of Japan
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of certificate katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of SAYA katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu) Picture of blade
katana [ikeda kazuhide nyudo ryuken BUNSEI 10] (ikeda isshu)
in koshirae No. 2310-1014 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.96cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Edo era latter period. BUNSEI 10 (1827)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [27 generation kanemoto HEISEI 8] (kaneko tatsuichirou) (Gifu Prefecture Important Intangible Cultural Property)
in koshirae No. 2310-1018 New
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)890g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product HEISEI 8 (1996)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Name of Japan
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of certificate katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of SAYA katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN) Picture of blade
katana [kazusa-no-kami minamono mitsushige saku] (mino・KANBUN)
in koshirae No. 2310-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0cm ( 2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken(Vajra) [rikuchu kazuyosi saku REIWA 4 spring](tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2310-1007
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.2cm (二shaku 4 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.672cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : Modern product. REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo akamatsu tarou kanemoto SHOWA 46] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in shirasaya No. 2310-1008
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)81.5cm ( 2 Syaku 6 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.78cm
Thickness at the Saki kasane0.62cm
Sword blade weight(Only blade)1350g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 46 (1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [sakuyo bakka-shi minamoto masayoshi TENPO 7] (Carved seal) (chikaranosuke masayoshi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya No. 2310-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.6cm ( 1 Syaku 4 Sun 7 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHead Tail Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 7 (1836)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)[kimibanzai tomonari 58generation son] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune-ju yokoyama sukekane saku ANSEI 3] (sinsintou jou-saku)
[kimibanzai tomonari 58generation son]
in koshirae No. 2210-1170
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. ANSEI 3 (1856)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Name of Japan
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of certificate katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of SAYA katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen) Picture of blade
katana [suruga-daijo fujiwara kaneshige GENJI 2] (echizen)
in koshirae No. 2210-1172
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0cm (二shaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen suruga : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Name of Japan
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of certificate katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of SAYA katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo) Picture of blade
katana [mishina minamoto hisamichi saku GENJI 2](iyo)
in koshirae No. 2210-1152
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 Sun〇Han)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1233g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iyo yoshida : The Edo era latter period. GENJI 2 (1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Name of Japan
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of certificate katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of SAYA katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki] Picture of blade
katana [bungo_ju_fujiwara noriyuki]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1124
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.0cm ( 2 Syaku 2 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada:The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 13] (kaou) (carved seal) (1 generation) (A copy of shizu saburou kaneuji) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya No. 2210-2039
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.3cm ( 1 Syaku 2 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.87cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 13 (1816)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama fujiwara ujishige] (2 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1100
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.5cm ( 2 Syaku 1 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.09cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. MEIWA (1764-1772)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [mito_ju naoe suketomo saku ANSEI 6] (Son of Naoe Sukemasa) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-2032
Public interest NBTHK Tokubetsu Hozon August 15, 2013
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.5cm ( 1 Syaku 1 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Name of Japan
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of certificate katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of SAYA katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of blade
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1063
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3  (1870)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country