Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Name of Japan
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of certificate katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of SAYA katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou) Picture of blade
katana [mutsu aizu_ju masanaga] (2 generation miyoshi masanaga) (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1130 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2 Syoku San Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu, (send some wards)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era first half year.ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Name of Japan
katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of certificate katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of SAYA katana  [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara) Picture of blade
katana [hoshu takada_ju taira shigemasa](taira takada)(Carving Kurikara)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1131 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm (2 Syaku 2 Sun Ku BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHead Tsujiji, Rendai Tail, Tsujiji, Tori Mandala
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.TENBUN (1532-1555)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Name of Japan
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of certificate katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of SAYA katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi) Picture of blade
katana No signature den [jhoshu sueyuki] (ayakouji) (Disciple of ayakouji sadatoshi)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1132 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2 Syoku San Sun)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto yonjo ayakouji : The Kamakura era latter period.13 century. EININ(1293-1299)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [oshu aizu_ju miyoshi nagamichi MAN_EN 1] (miyoshi nagamichi 8 generation) (sinsintou jou-saku)
in koshirae No. 2010-1134 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2 Syoku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu aizu : The Edo era latter period.MAN_EN 1 (1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Name of Japan
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of certificate katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of SAYA katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada) Picture of blade
katana [taira nagamori] (taira takada) (The best master swordsmith of taira takada)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1135 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2 Syyaku One Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.82cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Muromachi era latter period.EISHO (1504-1521)
Options:  kotou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set) dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]
shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1136 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
dai katana [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 60]
Blade length(HA-CHOU)74.1cm (2 Syakku 4 Sun 4 BuHanYou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.39cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)Period (JIDAI)ego nigata : Modern product SHOWA 60 (1985)
shou wakizashi [echigo_ju sadaaki kore o saku SHOWA 63]
Blade length(HA-CHOU)59.3cm (One Syakku Ku SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bars
Sword blade weight(Only blade)510g
Sword blade weight(Took off a SAYA)780g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : Modern product SHOWA 63
Options:  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Name of Japan
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of SAYA katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara) Picture of blade
katana [higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro saku SHOWAI 63] (Carving Kurikara)
in koshirae No. 2010-1137 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2 Syyaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.54cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.12cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar, Mandala Tail, Goma-an
Sword blade weight(Only blade)1015g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1350g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWAI 63(1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [yasutomo] (sendai) Name of Japan
wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of certificate wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of SAYA wakizashi [yasutomo] (sendai) Picture of blade
wakizashi [yasutomo] (sendai)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2070 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.3cm (One Syyaku 4 Sun Ku BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The middle of Edo era .17-18 century. JOKYO-SHOTOKU (1684-1716)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami fuji] (oya kunisada) (kunisada 1 generation) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1123 New
NBTHK Hozon (KOSHIRAE) NBTHK Hozon
Sold
Black 椈-colored sword 拵 the edge
The edge of the earth paper drawing 78 years old in the row of soothering
Catalogue Autumn grass
Toru Tsuji
Pattern Hakuhoi Generation Yarn Various Photography Scrolls
Blade length(HA-CHOU): 68.8cm (2 Syaku2 Sun Seven Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year.kanei (1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanetsugu use homemade iron REIWA 2] (kimura kanesada) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1127 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.5cm (2 Syaku 4 Sun Roku BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 2 (2020)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro use homemade iron REIWA 1] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2010-1128 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.8cm (2 Syaku 4 Sun Seven BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.57cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter
Sword blade weight(Only blade)735g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. REIWA 1 (2019)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Name of Japan
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of certificate katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of SAYA katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation) Picture of blade
katana [yasutsugu nanban_tetsu_o_motte bushu edo_ni_oite kore_o_saku GENROKU 8] (edo 4 generation)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1110 New
Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.1cm (2 Syaku one Sun 8Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. GENROKU 8 (1695)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana Mumei No signature [sengo] Name of Japan
katana Mumei No signature [sengo] Picture of certificate katana Mumei No signature [sengo] Picture of SAYA katana Mumei No signature [sengo] Picture of blade
katana Mumei No signature [sengo]
in shirasaya with koshirae No. 2010-1112 New
Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2cm (2 Syaku i Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana : The Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suishinshi masatsugu (kaou) KAEI 5] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2010-1080
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5cm (2 Syaku san Sun 2Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. KAEI 5(1852)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune shichibei_no_jo sukesada KANBUN 2] (5 generation) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1062
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2 Syaku Three SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN 2(1662)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [inoue izumi_no_kami kunisada] (2 generation) (inoue sinkai) (sintou saijou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)51.8cm (One Syaku Seven Sun One BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Name of Japan
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of certificate katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of SAYA katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL) Picture of blade
katana Mumei No signature [naoe shizu] (NAOE SHIZU SCHOOL)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1011
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.7cm (2 Syaku One Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoOh suriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The nanbokucho era.14 century.
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Name of Japan
katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of certificate katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of SAYA katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi) Picture of blade
katana [omi koku yoshitane] (Another name of horii taneyoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1086
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (two Syaku three Sun four BuHan)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi-tokyo : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1910-1062
Price
620,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 3 Rin Jyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Name of Japan
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of certificate katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of SAYA katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of blade
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige]
in koshirae No. 1810-1111
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.3 cm (2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
EngravingHead (there are traces and Sanskrit characters seem) Tail kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 1810-1090
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHead rod gutter to nail to Homa gutter Tail Rod trough the water sword to kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country