Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Name of Japan
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of certificate katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of SAYA katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono) Picture of blade
katana [hojoji tachibana sadanobu] (settsu) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1081 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2Syaku 3Sun 3BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Name of Japan
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of certificate katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of SAYA katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO) Picture of blade
katana [seiryushi tachibana moriyuk] (iwami・KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1082 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3Sun)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwami : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5] Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada TENBUN 5]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1083 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2 Syaku 3 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.44
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. TENBUN 5 (1536)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]  (tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
sankozuka ken [rikuchu kazuyosi saku REIWA 3]
(tsuji kazuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1085 New
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.3cm (2 Syaku 2 SunHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) REIWA 3 (2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use  homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanemitsu use
homemade iron REIWA 3] (kimura mitsuhiro) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1086 New
for iai and tameshigiri
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.7cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) REIWA 3(2021)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 4] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm (2 Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 4 (1992)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusukiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu
kiyomaro use homemade iron REIWA 4 March] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 2210-1093 New
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.6cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.30cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) March REIWA 4 (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)   (sintou saijou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
tantou [echizen_no_kuni yasutsugu] (yasutsugu 2 generation)
(sintou saijou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya No. 2210-3031 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.9cm ( 8 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Name of Japan
katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of certificate katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of SAYA katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou) Picture of blade
katana [yamashiro_no kuni_ju minamoto tsunahiro] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8cm (2Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro~ise : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Name of Japan
katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of certificate katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of SAYA katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)   (wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro) Picture of blade
katana (kiku mon) [yamashiro_no_kami fujirawa kunikiyo] (sintou joujou-saku)
(wazamono) (Apprentice of Horikawa Kunihiro)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1062 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku 3Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Name of Japan
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of certificate katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of SAYA katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu) Picture of blade
katana [kunitsugu] (yamashiro_no_daijo kunitsugu)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1063 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.3cm (2Syaku 1Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara kunikane MAN_EN 2] (sendai kunikane 13 generation) (Hosho_den)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1064 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.2cm (2Syaku08BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. MAN_EN 2 (1861)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
katana [kanemoto] (The Muromachi era latter period)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1065 New
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.7cm (2Syaku 3Sun 3Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)   (yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Name of Japan
katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)   (yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Picture of SAYA katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)   (yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property) Picture of blade
katana [musashi_ju kuniie saku HEISEI 12](yoshihara shouji)
(yoshihara kuniie 3 generation) (mukansa) (Tokyo Intangible Cultural Property)
in shirasaya No. 2210-1067 New
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm (2Syaku4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)850g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : (Modern product) HEISEI 12 (2000)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [enju nobutsugu saku] Name of Japan
katana [enju nobutsugu saku] Picture of SAYA katana [enju nobutsugu saku] Picture of blade
katana [enju nobutsugu saku]
in koshirae No. 2210-1068 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.9cm (2Syaku 3Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1175g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kumamoto : (Modern product) SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Name of Japan
katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Picture of SAYA katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi) Picture of blade
katana [chikushu_ju kaneyoshi saku HEISEI 10] (sou kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1070 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8cm (2Syaku4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)645g
Sword blade weight(Took off a SAYA)913g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikushu fukuoka : (Modern product) HEISEI 10 (1998)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Name of Japan
wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Picture of certificate wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Picture of SAYA wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki) Picture of blade
wakizashi [echigo_no_kami ujitsune] (owari・sintou) ( second son of wakasa_no_kami ujifusa) (owari seki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2011 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)37.3cm (1Syaku2Sun 2Bu)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
EngravingHead Bar Gutter Tail 2-muscle gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (Used by Miyamoto Musashi) (sintou joujou-saku) (ryo wazamono)
in shirasaya No. 2210-2012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)50.8cm (1Syaku6Sun7BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Name of Japan
katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Picture of certificate katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Picture of SAYA katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith) Picture of blade
katana [shi_o_mote kunini mukuiru taneyoshi] (horii taneyoshi) (Imperial Household Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.0cm (2Syaku5Sun 1Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)80cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)oumi-tokyo : The Edo era latter period. BUNKYU 2 (1862)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Name of Japan
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of certificate katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of SAYA katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono) Picture of blade
katana [mutsu_no_kami fujiwara toshinaga] (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.1cm (2Syaku2Sun 8BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa~yamashiro~ise : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Name of Japan
katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Picture of certificate katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Picture of SAYA katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono) Picture of blade
katana [nyudo kiju] [tsutsui kiju] (tsutsui norimitsu) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1052 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.1cm (2Syaku2Sun 4BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu (send some wards)
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The middle of Edo era. GENROKU (1688 -1704)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku REIWA 4] (kimura kaoru) (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 2210-1055 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1cm (2Syaku4Sun 1BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.52cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)750g
Sword blade weight(Took off a SAYA)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product REIWA 4 January (2022)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Name of Japan
katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Picture of SAYA katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56] Picture of blade
katana [bushu shomaru toge_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 56]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.3cm (2Syaku 3Sun Ni BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)840g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product SHOWA 56 (1981)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Name of Japan
katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Picture of SAYA katana  [horii nobuhide SHOWA 57] Picture of blade
katana [horii nobuhide SHOWA 57]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1043
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.0cm (2Syaku4Sun 4BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Name of Japan
katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Picture of SAYA katana  [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou) Picture of blade
katana [seki masanao saku SHOWA 53] (tanaka katsurou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1044
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.3cm (2 Syaku 4Sun8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)835g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 53 (1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Name of Japan
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of certificate katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of SAYA katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3] Picture of blade
katana [chikugo_ju onizuka yoshikuni MEIJI 3]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo : The Meiji era. MEIJI 3 (1870)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Name of Japan
katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of certificate katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of SAYA katana [bishu osafune sukesada] (sintou) Picture of blade
katana [bishu osafune sukesada] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1005
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.4cm (2Syaku 3Sun 1BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era.
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasama_ju masatsugu saku] Name of Japan
katana [kasama_ju masatsugu saku] Picture of certificate katana [kasama_ju masatsugu saku] Picture of SAYA katana [kasama_ju masatsugu saku] Picture of blade
katana [kasama_ju masatsugu saku]
in shirasaya with koshirae No. 2210-1010
NBTHK Hozon
Price
700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.8cm (2Syaku 3Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi kasama : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Name of Japan
katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Picture of SAYA katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou) Picture of blade
katana [yakuwa yasutake SHOWA 45] (mukansa yasukunitoushou)
in koshirae No. 2210-1013
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.6cm (2Syaku5SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Thickness at the Shinogi0.93cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1130g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1445g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) SHOWA 45 (1970)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)  [edo_ni_oite koreo tsukuru] Name of Japan
tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)  [edo_ni_oite koreo tsukuru] Picture of certificate tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)  [edo_ni_oite koreo tsukuru] Picture of SAYA tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)  [edo_ni_oite koreo tsukuru] Picture of blade
tantou [yasutsugu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)
[edo_ni_oite koreo tsukuru]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3000
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.1cm (Seven SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. kanbun (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana  [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Name of Japan
katana  [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of SAYA katana  [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa) Picture of blade
katana [bugei_ju Kanekuni saku HEISEI 5] (ogawa mitsutoshi) (mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1164
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2Syaku Sansun6BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)815g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : (Modern product) HEISEI 5 (1993)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Name of Japan
wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of certificate wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of SAYA wakizashi  [tashiro genichi kanemoto]       [noshu_ju kanemoto 7 dai mago] Picture of blade
wakizashi [tashiro genichi kanemoto] 
[noshu_ju kanemoto 7 dai mago]
in shirasaya with koshirae No. 2110-2065
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.7cm (1Syaku6Sun4Bu)
Curvature(SORI)1.36cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHead Goma hi Tail Lumbar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu_ju kanewaka] (shirouuemon) (3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1122
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.4cm (2Syaku09Bu)
Curvature(SORI)1.0m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoSuriage (Ward Send)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Name of Japan
katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of certificate katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of SAYA katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji) Picture of blade
katana [bitchu_no_kami tachibana sadashige saku] (edo hojoji)
in shirasaya with koshirae No. 2110-1091
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.0cm (2Syaku 2 Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi  [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [1 tobu tarou tsukuru (Kao)] (fujieda tarou teruyoshi) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2110-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)41.2cm (1Syaku Sansun6Bu)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.95cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.71cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Naginata Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe:The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Name of Japan
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of certificate katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of SAYA katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki) Picture of blade
katana [tokyo hazawa_ni_oite omi_no_suke minamoto taneaki kore o tsukuru TAISHO 1] (horii taneaki)
in shirasaya with koshirae No. 2010-1156
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)65.5cm (2 Syoku One Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product The Taisho era. TAISHO 1 (1912)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country