Japanese Sword 500,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 500,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku MAN_EN 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2060 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)49.2cm ( 1 Syaku 6 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.4m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period.MAN_EN 1(1860)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [masanao] (osoraku dukuri) (kazusa・ KAEI) (Disciple of kiyomaro)
(sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 2210-3065 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.5cm ( 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.41cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.79cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
EngravingHeadTail gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kazusa namihana : The Edo era latter period. KAEI (1848-1854)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Name of Japan
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of certificate katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of SAYA katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA) Picture of blade
katana [fujiwara yasuhide saku] (watanabe yasuhide・SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1154 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.9cm ( 2 Syaku 5 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.33cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)885g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1230g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokaidou : Modern product. The Showa era(Before 1966).
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu sannou munehiro saku SHOWA 53] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 2210-1158 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4cm ( 2 Syaku 3 Sun 6 Bu Roku HanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1060g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product. SHOWA 53 (1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Name of Japan
katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Picture of SAYA katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19] Picture of blade
katana [noshu-ju sukenobu SHOWA 19]
in koshirae No. 2210-1161 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.9cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1050g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki:Modern product. SHOWA 19 (1944)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Name of Japan
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of SAYA wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro) Picture of blade
wakizashi [miyairi kiyohira saku SHOWA 47] (Copy of Kiyomaro)
in shirasaya No. 2210-2054 New
Price
300,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)31.4cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Name of Japan
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of certificate tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of SAYA tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of blade
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)
[kimibanzai]
in koshirae No. 2210-3060 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.8cm ( 9 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Name of Japan
katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Picture of SAYA katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)    [dotanuki copy HEISEI 27] Picture of blade
katana [minamoto kunitsugu koreo saku] (nakata kunitsugu)
[dotanuki copy HEISEI 27]
in koshirae No. 2210-1138
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.3cm ( 2 Syaku 5 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.51cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.61cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1315g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product HEISEI 27 (2015)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Name of Japan
katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of SAYA katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder) Picture of blade
katana [seishinshi nagatoshi sadatoshi koreo gassaku (collaboration) SHOWA 51] (Tokushima Prefecture Important Intangible Cultural Property Holder)
in koshirae No. 2210-1139
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.37cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1065g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product SHOWA 51 (1976)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWAI 55]
in koshirae No. 2210-1140
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2cm ( 2 Syaku 3 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product SHOWAI 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (1 generation) (sintou jou-saku) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2042
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)41.7cm ( 1 Syaku 3 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Name of Japan
wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of certificate wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of SAYA wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)     [bishu osafune junin] Picture of blade
wakizashi [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada] (Tadanoshin dai mei) (sintou jou-saku)
[bishu osafune junin]
in koshirae No. 2210-2043
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.8cm ( 2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.97cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.15cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Name of Japan
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of certificate wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)     [bi] Picture of blade
wakizashi [fujiwara kanechika saku] (sinsintou)
[bi]
in koshirae No. 2210-2044
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.0cm ( 1 Syaku 1 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendai : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [arai masatora] (sinsintou) Name of Japan
tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of certificate tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [arai masatora] (sinsintou) Picture of blade
tantou [arai masatora] (sinsintou)
in shirasaya No. 2210-3050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.2cm ( 9 SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.87cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KEIO(1864-1865)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Name of Japan
katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Picture of certificate katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Picture of SAYA katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki) Picture of blade
katana [hakuryushi saku KOKA 3] (hakuryushi yoshitaka・sanuki)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1106
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.9cm ( 2 Syaku 1 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sanuki : The Edo era latter period. KOKA 3 (1846)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen_koku kazuyoshi SHOWA 52] (Nakao kazuyoshi) (Hizen Tadayoshi copy)
in koshirae No. 2210-1109
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.3cm ( 2 Syaku 3 SunHanKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product SHOWA 52 (1977)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Name of Japan
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of SAYA wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro) Picture of blade
wakizashi [hirokuni HEISEI 24] (hiroki hirokuni) (mukansa) (Copy of Go Yoshihiro)
in shirasaya No. 2210-2035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)36.7cm ( 1 Syaku 2 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : HEISEI 24(2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Name of Japan
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of SAYA katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)   (Son of Matsubara Kaneyoshi) Picture of blade
katana [seki_ju hidemune saku HEISEI 11] (Matsubara Ryuhei Hidemune)
(Son of Matsubara Kaneyoshi)
in koshirae No. 2210-1091
for iai and tameshigiri
Price
420,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.6m (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)650g
Sword blade weight(Took off a SAYA)945g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) HEISEI 11 (1999)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Name of Japan
wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Picture of certificate wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Picture of SAYA wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)  [echizen_ju shimosaka] Picture of blade
wakizashi [oumi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (Wazamono)
[echizen_ju shimosaka]
in shirasaya with koshirae No. 2210-2020
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.5cm (1 Syaku 8 Sun)
Curvature(SORI)0.76cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide
tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide
tantou [hidehiro] (tosa ・KEIO ) (Sano Yukihide's disciple)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3033
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.2cm (5 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [udagun_ju kunifusa saku] (mutsu ・sintou) Name of Japan
yari [udagun_ju kunifusa saku] (mutsu ・sintou) Picture of certificate yari [udagun_ju kunifusa saku] (mutsu ・sintou) Picture of SAYA yari [udagun_ju kunifusa saku] (mutsu ・sintou) Picture of blade
yari [udagun_ju kunifusa saku] (mutsu ・sintou)
with koshirae No. 2210-4041
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.9cm (1 Syaku 4 Sun 8 Bu)
Nakago length28.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.35cm
Full length of the koshirae76.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era.17- 19 century.
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in koshirae No. 2210-2013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1Syaku7Sun 5Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Name of Japan
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of certificate wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of SAYA wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono) Picture of blade
wakizashi [inshu tottori_ju kanesaki] (sintou) (Wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)50.7cm (1Syaku6Sun7BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu Diameter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba tottori : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Name of Japan
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of SAYA katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu) Picture of blade
katana [yoshitsugu SHOWA 52] (yatsushiro_ju yoshitsugu)
in koshirae No. 2210-1072
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8cm (2 Syaku4Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 52 (1977)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Name of Japan
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of certificate tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of SAYA tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of blade
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3016
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.0cm (4Sun 6Bu)
Curvature(SORI):inner curve0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail gutter with stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mimasaka tsuyama : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Name of Japan
yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Picture of certificate yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Picture of SAYA yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]    [KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru] Picture of blade
yari [inaba shou kou minamoto masamine KAEI 6]
[KAEI 6 banshu himeji ni oite koreo tsukuru]
in koshirae No. 2210-4036
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)9.0cm (3 SunJyaku)
Nakago length54.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.90cm
Full length of the koshirae102.3cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inaba :The Edo era latter period. KAEI 6 (1853)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Name of Japan
tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of certificate tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of SAYA tantou  [seirinshi katsunao BUNSEI 8] Picture of blade
tantou [seirinshi katsunao BUNSEI 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3005
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.9cm (HachiSun5BuKyou)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail bar gutter and gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period. BUNSEI 8 (1825)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Name of Japan
katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Picture of certificate katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Picture of SAYA katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono) Picture of blade
katana [fujiwara shigeyuki] (takada) (wazamono)
in koshirae No. 2210-1011
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.5cm (2Syaku2Sun 6Bu)
Curvature(SORI)1.35cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Name of Japan
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of SAYA katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao) Picture of blade
katana [totojunin yakuwa musashi HEISEI 17] (yakuwa tadao)
in koshirae No. 2210-1014
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.2cm (2Syaku 3Sun 8BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)795g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1100g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)toukyo : (Modern product) HEISEI 17(2005)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Name of Japan
wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of certificate wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of SAYA wakizashi   [kanesuke sukechika] (collaboration) Picture of blade
wakizashi [kanesuke sukechika] (collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 2110-2066
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)48.5cm (1Syaku6Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Name of Japan
tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Picture of certificate tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Picture of SAYA tantou  [sa mitsuhisa MEIJI 4] Picture of blade
tantou [sa mitsuhisa MEIJI 4]
in shirasaya with koshirae No. 2110-3042
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.2cm (GoSunrokuBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.40cm
Thickness at the Moto Kasane1.30cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI) tosa : The Meiji era MEIJI 4 (1871)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu] (tosa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of certificate tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu] (tosa)
in koshirae No. 2110-3021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2cm (Rokusun 7Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)he Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (sinsintou) Name of Japan
tantou No signature (sinsintou) Picture of SAYA tantou No signature (sinsintou) Picture of blade
tantou No signature (sinsintou)
in koshirae No. 2110-3010
Price
120,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.0cm (GoSunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period.19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Name of Japan
wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Picture of certificate wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Picture of SAYA wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou) Picture of blade
wakizashi [shinshu_ju nagaharu tsukuru] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 2010-2061
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.2cm (One Syaku 7 Sun Go BuKiyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Name of Japan
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of certificate tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of SAYA tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu) Picture of blade
tantou [norimune] (mito : ANSEI) (Master of Katsumura Tokkatsu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
330,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.0 cm (seven Sun six Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [卍 (manji) masatsugu MEIJI 26] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1910-3041
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.7 cm (six Sun v BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHead Sanskrit to Hasadai Tail Daikokuten
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 26(1893)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Name of Japan
tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of certificate tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of SAYA tantou [hidetoshi saku KEIO 4] Picture of blade
tantou [hidetoshi saku KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1910-3001
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.2 cm (7 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi kawagoe : the Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Name of Japan
wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of certificate wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of SAYA wakizashi [matsuoh] (SHOWA) Picture of blade
wakizashi [matsuoh] (SHOWA)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2052
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.0 cm (1 Syaku 06 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Modern product. The Showa era.(1926-1989)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Name of Japan
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of certificate tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of SAYA tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of blade
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu)
in shirasaya No. 1810-3022
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.4 cm (5 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)inner curve
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU?(1861-1864)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku)
in koshirae No. 1710-4018
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.4 cm (6 Sun 5 Bu)
Nakago length45.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.67cm
Full length of the koshirae205.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu shirakawa : The Edo era latter period. KANSEI 5(1793)
Options:  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Name of Japan
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of certificate tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of SAYA tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of blade
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3056
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Name of Japan
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of certificate tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of SAYA tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu) Picture of blade
tantou [suketsugu] (Bizen・Around the Meiji era) (yokoyama suketsugu)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3032
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.9 cm (5 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.38cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : Around the Meiji era. (1868-1912)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of certificate tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [yakuwa tadao kinsaku SHOWA 62]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3034
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)27.4 cm (9 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama souka : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Name of Japan
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of certificate yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of SAYA yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of blade
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)
in koshirae No. 1610-4002
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2 cm (5 Sun)
Nakago length25.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.95cm
Full length of the koshirae111.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO 10 (1893)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Name of Japan
yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of certificate yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of SAYA yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu) Picture of blade
yari [bizen kuni toshitsugu] (yokoyama genpachiro toshitsugu)
in koshirae No. 1610-4003
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.7cm( 4 Sun 2 Bu)
Nakago length24.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.48cm
Thickness at the Moto Kasane1.22cm
Full length of the koshirae110.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. AN_EI 5 (1776)
Options:  sinsintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Name of Japan
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of certificate tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of SAYA tantou [sukemitsu] (The Muromachi era) Picture of blade
tantou [sukemitsu] (The Muromachi era)
in koshirae No. 1510-3040
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.1cm(8Sun3Bu Jyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)suryga shimada : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [akita_han minamoto masatsugu] Name of Japan
tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of certificate tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of SAYA tantou [akita_han minamoto masatsugu] Picture of blade
tantou [akita_han minamoto masatsugu]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3041
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.6cm(5Sun5Bu Kyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Engraving表裏腰樋に添え樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : MEIJI 2(1869)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Name of Japan
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of certificate yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of SAYA yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of blade
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)
in koshirae No. 1510-4035
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.4cm(4Sun4BuHan )
Nakago length33.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Full length of the koshirae94cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The middle of Edo era .17-18 century. GENROKU(1688-1704)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Name of Japan
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of certificate tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of SAYA tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations) Picture of blade
tantou [25daifujiwara kanefusa] (25 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3034
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.6cm (HachiSun8BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei16 (2004)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm (5SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product. Showa 53(1972)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Name of Japan
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of certificate fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of SAYA fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of blade
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]
in koshirae No. 1410-4002
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.5 cm (3 Sun 5 BuKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae105.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. bunkyu3 (1863)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Name of Japan
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of certificate yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of SAYA yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of blade
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4033
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2cm( 5 Sun〇Han)
Nakago length23.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Full length of the koshirae78.2cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino~owari : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Name of Japan
tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of certificate tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of SAYA tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of blade
tantou [shigeyuki] (owari・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-3026
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0cm(9Sun2BuHan )
Curvature(SORI)内反り(inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The middle of Edo era. 1704
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sinsintou) Name of Japan
yari [masatsune] (sinsintou) Picture of certificate yari [masatsune] (sinsintou) Picture of SAYA yari [masatsune] (sinsintou) Picture of blade
yari [masatsune] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1210-4003
NBTHK Hozon
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.5cm(4Sun2Bu)
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Full length of the koshirae111cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of certificate tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
in koshirae No. 1110-3036
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0 cm (9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [echizen koku_ju kanenori] Name of Japan
yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of certificate yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of SAYA yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of blade
yari [echizen koku_ju kanenori]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4014
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.4cm( 4 Sun)
Nakago length21.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Full length of the koshirae52.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. 1615
Options:  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [kagehira] Name of Japan
yari [kagehira] Picture of certificate yari [kagehira] Picture of SAYA yari [kagehira] Picture of blade
yari [kagehira]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4015
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.6cm (San Sun 8 BuKyou)
Nakago length21.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae74.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country