Japanese Sword 500,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 500,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [higo-no-kuni yatsushiro-ju yoshitsugu saku SHOWA 59]
in koshirae No. 2410-1076 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Name of Japan
katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Picture of SAYA katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi) Picture of blade
katana [izu-ju sadahito saku HEISEI 1] (Enomoto Sadahito) (Son of Enomoto Sadayoshi)
in koshirae No. 2410-1078 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0cm (二尺4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)850g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shizuoka : Modern product HEISEI 1 (1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [gassan] (ko gassan) Name of Japan
tantou [gassan] (ko gassan)鑑定書 tantou [gassan] (ko gassan) Picture of SAYA tantou [gassan] (ko gassan) Picture of blade
tantou [gassan] (ko gassan)
in shirasaya No. 2410-3050 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)16.4cm ( 5 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa : The Muromachi era.15 century.
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [kikurinshi masakazu] (sinsintou) (kouzuke) Name of Japan
tantou [kikurinshi masakazu] (sinsintou) (kouzuke)鑑定書 tantou [kikurinshi masakazu] (sinsintou) (kouzuke) Picture of SAYA tantou [kikurinshi masakazu] (sinsintou) (kouzuke) Picture of blade
tantou [kikurinshi masakazu] (sinsintou) (kouzuke)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3051 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.49cm ( 7 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.35cm
Thickness at the Moto Kasane1.24cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku SHOWA 59] (25 generation kanefusa)
in koshirae No. 2410-1065 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)920g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu:Modern product SHOWA 59 (1984)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Name of Japan
katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Picture of SAYA katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47] Picture of blade
katana [mikawa-no-kuni unjusai fujiwara takenori saku SHOWA 47]
in shirasaya No. 2410-1068 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)79.6cm ( 2 Syaku 6 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.49cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1025g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mikawa gamagori(aich gamagori):Modern product SHOWA 47 (1972)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Name of Japan
tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of SAYA tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa) Picture of blade
tantou [shinshu-ju-nin tsuguhira saku SHOWA 61] (takahashi tsuguhira) (Highest disciple of Living National Treasure Miyairi Yukihira) (mukansa)
in shirasaya No. 2410-3044 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.8cm ( 8 Sun 8 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
EngravingHead 護摩樋 Tail 腰樋
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano:Modern product SHOWA 61 (1986)
Options:  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Name of Japan
tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Picture of SAYA tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri) Picture of blade
tantou [tsuirosai tachibana kiyokane SHOWA 49] (tsutsui kiyokazu) (Osoraku tsukuri)
in shirasaya No. 2410-3046 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.4cm ( 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.01cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi okazaki:Modern product SHOWA 49 (1974)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Name of Japan
katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial)鑑定書 katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of SAYA katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]  (Engraving・Peace Memorial) Picture of blade
katana [houken joshu-ju hitachi taro minamoto masatada kin saku SHOWA 27]
(Engraving・Peace Memorial)
in koshirae No. 2410-1058 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki : (Modern product) SHOWA 27 (1952)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Name of Japan
tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Picture of SAYA tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa) Picture of blade
tantou [tadafusa saku HEISEI 9] (takaichi tadafusa)
in shirasaya No. 2410-3041 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)23.5cm ( 7 Sun 7 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime : (Modern product) HEISEI 9 (1997)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Name of Japan
tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou)鑑定書 tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of SAYA tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou) Picture of blade
tantou [haruhide] (touryusi haruhide) (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3031
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.5cm ( 4 Sun 4 BuHanKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Name of Japan
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of SAYA katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of blade
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20]
in koshirae No. 2410-1022
For IAI and Tameshigiri Women's
Sold
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke gunma : (Modern product) SHOWA 20(1945)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Name of Japan
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni)鑑定書 tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of SAYA tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of blade
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.1cm ( 9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamasiro : The Muromachi Period initial. OHEI (1394-1428)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa)
in shirasaya No. 2410-3001
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.3cm ( 8 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata okayama-tokyo : Modern product. SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Name of Japan
tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Picture of SAYA tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Picture of blade
tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada)
in shirasaya No. 2410-3002
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.5cm ( 8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 24 (2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Name of Japan
Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Picture of SAYA Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Picture of blade
Sword for flower arrangement [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14]
(nakayama ikkansai yoshihiro)
in shirasaya No. 2310-6080
Price
120,000(JPY)
Full length25.9cm
Blade length(HA-CHOU)13.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 14 (1843)
Options:  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Name of Japan
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of SAYA katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of blade
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro)
in koshirae No. 2310-1078
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya :(Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Name of Japan
tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Picture of SAYA tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Picture of blade
tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent)
in shirasaya No. 2310-3035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.4cm ( 8 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama :(Modern product). SH OWA 53(1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku]鑑定書 wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in shirasaya with koshirae No. 2310-2023
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.4cm ( 1 Syaku 7 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku)鑑定書 wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2024
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.3cm ( 1 Syaku 4 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Name of Japan
yari [heianjo shimosaka kanetsugu]鑑定書 yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of SAYA yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of blade
yari [heianjo shimosaka kanetsugu]
in shirasaya with koshirae No. 2310-4011
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.3cm( 5 SunKyou)
Nakago length25.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Full length of the koshirae165.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1615)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 2310-1026
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]鑑定書 tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Name of Japan
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith)鑑定書 tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of SAYA tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of blade
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3016
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.0cm (4Sun 6Bu)
Curvature(SORI):inner curve0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail gutter with stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mimasaka tsuyama : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu] (tosa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu] (tosa)鑑定書 tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu] (tosa)
in koshirae No. 2110-3021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2cm (Rokusun 7Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)he Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Name of Japan
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu)鑑定書 tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of SAYA tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of blade
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu)
in shirasaya No. 1810-3022
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.4 cm (5 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)inner curve
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU?(1861-1864)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)鑑定書 tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Name of Japan
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)鑑定書 tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of SAYA tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of blade
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3056
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Name of Japan
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)鑑定書 yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of SAYA yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of blade
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)
in koshirae No. 1610-4002
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2 cm (5 Sun)
Nakago length25.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.95cm
Full length of the koshirae111.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO 10 (1893)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)鑑定書 tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm (5SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product. Showa 53(1972)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Name of Japan
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]鑑定書 fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of SAYA fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of blade
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]
in koshirae No. 1410-4002
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.5 cm (3 Sun 5 BuKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae105.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. bunkyu3 (1863)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)鑑定書 yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sinsintou) Name of Japan
yari [masatsune] (sinsintou)鑑定書 yari [masatsune] (sinsintou) Picture of SAYA yari [masatsune] (sinsintou) Picture of blade
yari [masatsune] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1210-4003
NBTHK Hozon
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.5cm(4Sun2Bu)
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Full length of the koshirae111cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu]鑑定書 tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
in koshirae No. 1110-3036
NBTHK Hozon
Sold
刃長28.0cm(九寸二分半)
反り0cm
元幅3.00cm
元重0.68cm
生ぶ
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

 

 

Conventional business results country