Japanese Sword 500,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 500,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Name of Japan
katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of SAYA katana  [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation) Picture of blade
katana [miike-ju kunimitsu saku HEISEI 3] (komiya kunimitsu 2 generation)
in koshirae No. 2410-1035 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.1cm ( 2 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.37cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo fukuoka : (Modern product) HEISEI 3(1991)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Name of Japan
katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Picture of SAYA katana  [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu) Picture of blade
katana [oshu gosho-ju yoshimitsu SHOWA 54] (yasumoto yoshimitsu)
in koshirae No. 2410-1037 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.4cm ( 2 Syaku 5 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
Sword blade weight(Only blade)880g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1135g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwate : (Modern product) SHOWA 54 (1979)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou) Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 48] (kaou)
in koshirae No. 2410-1038 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6cm ( 2 Syaku 4 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 48 (1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa) 		(Aoe school copy) Name of Japan
wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa) 		(Aoe school copy) Picture of SAYA wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa) 		(Aoe school copy) Picture of blade
wakizashi [sagami-no-kuni hirokuni HEISEI 22] (hiroki hirokuni) (mukansa)
(Aoe school copy)
in shirasaya No. 2410-2010 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)52.1cm ( 1 Syaku 7 Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami kanagawa : (Modern product) HEISEI 22(2010)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Name of Japan
wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Picture of SAYA wakizashi  [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa) Picture of blade
wakizashi [yamagami norihisa SHOWA 63] (yamaue senri norihisa)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2011 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.4cm ( 1 SyakuHanJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
EngravingHeadTail bar gutter to gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo niigata : (Modern product) SHOWA 63(1988)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  [gyogen] (taguchi gyogen) Name of Japan
tantou  [gyogen] (taguchi gyogen) Picture of SAYA tantou  [gyogen] (taguchi gyogen) Picture of blade
tantou [gyogen] (taguchi gyogen)
in shirasaya No. 2410-3025 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.2cm ( 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
EngravingHead  tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gunma kiryu : (Modern product) SHOWA 61(1986)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Name of Japan
katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Picture of certificate katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Picture of SAYA katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47](mukansa) Picture of blade
katana [sakai ikkansai shigemasa motte himejijyou-kotetsu saku SHOWA 47]
(mukansa)
in koshirae No. 2410-1021 New
NBTHK Hozon / for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5cm ( 2 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)720g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo saitama : (Modern product) SHOWA 47(1972)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Name of Japan
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of SAYA katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20] Picture of blade
katana [kouzuke-no-kuni-ju tsugumasa saka SHOWA 20]
in koshirae No. 2410-1022 New
For IAI and Tameshigiri Women's
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.4cm ( 2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
Sword blade weight(Only blade)690g
Sword blade weight(Took off a SAYA)940g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouzuke gunma : (Modern product) SHOWA 20(1945)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)  (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
wakizashi [oshu shirakawa-shin tegarayama masashige KYOWA 1] (toran-ba)
(sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2410-2001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.2cm ( 1 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.91cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu : The Edo era latter period. KYOWA 1 (1801)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Name of Japan
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of certificate tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of SAYA tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni) Picture of blade
tantou [nobukuni] (ohuei nobukuni)
in shirasaya with koshirae No. 2410-3020 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.1cm ( 9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.47cm
EngravingHead Tail
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamasiro : The Muromachi Period initial. OHEI (1394-1428)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Name of Japan
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of SAYA katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith) Picture of blade
katana [unshu-ju sadanaga saku HEISEI 3] (kobayashi sadanag) (Shimane Prefecture designated intangible cultural property swordsmith)
in koshirae No. 2410-1007 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.9cm ( 2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.51cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)620g
Sword blade weight(Took off a SAYA)968g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimane : Modern product. HEISEI 3 (1991)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Name of Japan
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of SAYA katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration) Picture of blade
katana [jufujiwara kanefusa kaneuji SHOWA 62] (kanefusa 24 generations and kaneuji collaboration)
in koshirae No. 2410-1009 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.3cm ( 2 Syaku 4 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 62 (1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Name of Japan
katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Picture of SAYA katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi) Picture of blade
katana [seki-ju kobayash ikuo saku] (kobayashi kanenmichi)
in koshirae No. 2410-1012 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.2cm ( 2 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)765g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1055g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 58 November(1983)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu saku SHOWA 55] (ohno yoshimitsu) (mukansa)
in shirasaya No. 2410-3001 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.3cm ( 8 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata okayama-tokyo : Modern product. SHOWA 55 (1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Name of Japan
tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Picture of SAYA tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada) Picture of blade
tantou [kunitada saku HEISEI 24] (komiya kunitada)
in shirasaya No. 2410-3002 New
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.5cm ( 8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 24 (2012)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Name of Japan
katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of SAYA katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family) Picture of blade
katana [higo-ju kaneshige SHOWA 50] (kimura kaneshige) (Founder of Akamatsu taro family)
in shirasaya No. 2310-1109
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.8cm ( 2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.48cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.47cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
Sword blade weight(Only blade)950g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : (Modern product) SHOWA 50 (1975)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Name of Japan
katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of certificate katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of SAYA katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10] Picture of blade
katana [bizen-no-kuni osafune kiyomitsu EIROKU 10]
in shirasaya with koshirae No. 2310-3048
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)26.7cm ( 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 10 (1567)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Name of Japan
tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of SAYA tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era) Picture of blade
tachi [nagamitsu] (ichihara nagamitsu) (Showa era)
in koshirae No. 2310-1097
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.4cm( 2 Syaku 2 sun 2 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)1.84cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
刀身 Weight845g
刀身 Weight1155g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)okayama : (Modern product) Showa era 16-20 (1941-1945)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Name of Japan
Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Picture of SAYA Sword for flower arrangement  [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14] 				(nakayama ikkansai yoshihiro) Picture of blade
Sword for flower arrangement [ikkansai yoshihiro koreo tsukuru TENPO 14]
(nakayama ikkansai yoshihiro)
in shirasaya No. 2310-6080
Price
120,000(JPY)
Full length25.9cm
Blade length(HA-CHOU)13.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. TENPO 14 (1843)
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Name of Japan
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of SAYA katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro) Picture of blade
katana [minomoto eiichi saku SHOWA 55] (Matsubara Eiichi) (4 generation Naohiro)
in koshirae No. 2310-1078
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7cm ( 2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
EngravingHeadTail gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1030g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama omiya :(Modern product) SHOWA 55(1980)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Name of Japan
tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Picture of SAYA tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent) Picture of blade
tantou [masatoshi SHOWA 53] (ozawa masatoshi) (Soshu Masamune represent)
in shirasaya No. 2310-3035
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.4cm ( 8 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama :(Modern product). SH OWA 53(1978)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Name of Japan
katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Picture of certificate katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Picture of SAYA katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)    [banshu himeji ni oite] Picture of blade
katana [sesyu kuwana fuji] (fujiwara katsuyoshi) (sengo school)
[banshu himeji ni oite]
in shirasaya No. 2310-1054
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.3cm ( 2 Syaku 2 sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ise kuwana-harima himeji : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Name of Japan
tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of certificate tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of SAYA tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka) Picture of blade
tantou [ka SHOWA 5] (shibata ka)
in shirasaya No. 2310-3030
NBTHK Hozon
Price
400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.9m ( 6 shaku 9 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : Modern product SHOWA 5(1930)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [onizuka yoshikuni] (sintou jou-saku) (wazamono)
in koshirae No. 2310-2012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.8cm ( 1 Syaku 3 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.46cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo yanagawa : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku KOKA 5] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku KOKA 5] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku KOKA 5] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku KOKA 5] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [bizen osafun-ju yokoyama sukekane saku KOKA 5] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.1cm ( 1 Syaku 2 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2m
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. KOKA 5 (1848)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (kiku mon)[1 kawachi-no-kami sukesada]     [bizenkoku osafune-ju] Name of Japan
wakizashi (kiku mon)[1 kawachi-no-kami sukesada]     [bizenkoku osafune-ju] Picture of certificate wakizashi (kiku mon)[1 kawachi-no-kami sukesada]     [bizenkoku osafune-ju] Picture of SAYA wakizashi (kiku mon)[1 kawachi-no-kami sukesada]     [bizenkoku osafune-ju] Picture of blade
wakizashi (kiku mon)[1 kawachi-no-kami sukesada]
[bizenkoku osafune-ju]
in koshirae No. 2310-2021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.5cm ( 1 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Name of Japan
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of certificate wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of SAYA wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)     [sin 15 mai koubuse saku] Picture of blade
wakizashi [musashitarou yasukuni] (sintou jou-saku)
[sin 15 mai koubuse saku]
in shirasaya with koshirae No. 2310-2023
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.4cm ( 1 Syaku 7 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [echu_no_kami masatoshi] (2 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2310-2024
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.3cm ( 1 Syaku 4 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era first half year. SHOHO (1644-1648)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Name of Japan
yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of certificate yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of SAYA yari [heianjo shimosaka kanetsugu] Picture of blade
yari [heianjo shimosaka kanetsugu]
in shirasaya with koshirae No. 2310-4011
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.3cm( 5 SunKyou)
Nakago length25.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Full length of the koshirae165.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1615)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [buzen koku imagaw-no hotori-ni-oite kunimitsu saku SHOWA 46] (sa kunimitsu Father of kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 2310-1026
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.0cm ( 2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.59cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
Sword blade weight(Only blade)960g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshihisa] (sinsintou) Name of Japan
tantou [yoshihisa] (sinsintou) Picture of certificate tantou [yoshihisa] (sinsintou) Picture of SAYA tantou [yoshihisa] (sinsintou) Picture of blade
tantou [yoshihisa] (sinsintou)
in shirasaya No. 2310-3004
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.0cm ( 6 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
EngravingHeadTail Gomahi
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI) izumo : The Edo era latter period. GENJI (1864-1865)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Name of Japan
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of certificate tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of SAYA tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)    [kimibanzai] Picture of blade
tantou [kayo kimpu-ju kanetoyo] (sinsintou)
[kimibanzai]
in koshirae No. 2210-3060
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.8cm ( 9 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.83cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era latter period. KEIO (1865-1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [masanori] (honda masanori) Name of Japan
tantou [masanori] (honda masanori) Picture of SAYA tantou [masanori] (honda masanori) Picture of blade
tantou [masanori] (honda masanori)
in koshirae No. 2210-3041
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.6cm ( 5 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)Inner Curvature (SORI) (inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
EngravingHeadTail waist gutter
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ageo : Modern product HEISEI 15 (2003)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Name of Japan
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of certificate tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of SAYA tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8] Picture of blade
tantou [bizen_no_kuni_ju osafune nagamitsu EIROKU 8]
in shirasaya with koshirae No. 2210-3030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)24.1cm (8 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EIROKU 8 (1565)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Name of Japan
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of certificate wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of SAYA wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka) Picture of blade
wakizashi [tanba_no_kami yoshimichi] (osaka)
in koshirae No. 2210-2013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.0cm (1Syaku7Sun 5Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. 17 century.
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Name of Japan
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of certificate tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of SAYA tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith) Picture of blade
tantou [sakuyou masatoshi ANSEI] (tada masatoshi) (Disciple of Hosokawa Masayoshi) (Tsuyama han Swordsmith)
in shirasaya with koshirae No. 2210-3016
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.0cm (4Sun 6Bu)
Curvature(SORI):inner curve0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail gutter with stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mimasaka tsuyama : The Edo era latter period. ANSEI (1854-1860)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Name of Japan
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of SAYA tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou) Picture of blade
tantou [seki_ju masanao saku SHOWA 57] (tanaka katsurou)
in koshirae No. 2210-3006
for iai and tameshigiri
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.2cm (Seven SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : (Modern product) SHOWA 57 (1982)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Name of Japan
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of SAYA katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55] Picture of blade
katana [heianjo okishiba minamoto nobushige saku SHOWA 55]
in koshirae No. 2210-1020
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5cm (2Syaku 4SunJyaku)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.32cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : (Modern product) SHOWA 55 (1980).
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou  No signature Name of Japan
tantou  No signature Picture of SAYA tantou  No signature Picture of blade
tantou No signature
in shirasaya with koshirae No. 2210-3002
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)18.9cm (6Sun NiBuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [yoshimitsu] (tosa) Name of Japan
tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of certificate tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of SAYA tantou [yoshimitsu] (tosa) Picture of blade
tantou [yoshimitsu] (tosa)
in koshirae No. 2110-3021
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.2cm (Rokusun 7Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.71cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Bar Gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)he Muromachi era latter period. DAIEI (1521-1528)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Name of Japan
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of certificate tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of SAYA tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu) Picture of blade
tantou [fuji naohide] (katsuya naohide)(son of jiroutarou naokatsu)
in shirasaya No. 1810-3022
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.4 cm (5 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)inner curve
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.24cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU?(1861-1864)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
tantou [doshu_ju souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1710-3021
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)25.2 cm (8 SunKyou 3 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Name of Japan
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of certificate tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of SAYA tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi) Picture of blade
tantou [hosokawa minamoto masayuki] (hosokawa tadayoshi)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3056
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.8 cm (4 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.29cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimousa sakura : The Edo era latter period. TENPO (1830-1844)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Name of Japan
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of certificate tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of SAYA tantou [enju kunitoshi TAISHO 4] Picture of blade
tantou [enju kunitoshi TAISHO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1610-3054
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)19.0 cm (6 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo-osaka : TAISHO 4(1915)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Name of Japan
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of certificate yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of SAYA yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration) Picture of blade
yari [bizeni osafune_ju sukenao suketsune] (sukenao suketsune collaboration)
in koshirae No. 1610-4002
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2 cm (5 Sun)
Nakago length25.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.95cm
Full length of the koshirae111.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. TENPO 10 (1893)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Name of Japan
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of certificate yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of SAYA yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of blade
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)
in koshirae No. 1510-4035
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)13.4cm( 4 Sun 4 BuHan)
Nakago length33.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Full length of the koshirae94cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The middle of Edo era .17-18 century. GENROKU(1688-1704)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Name of Japan
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of certificate tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of SAYA tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide) Picture of blade
tantou [ohmiya ju minamoto teruhide ](ihara teruhide)
in shirasaya with koshirae No. 1410-3022
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm (5SunJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama ohmiya : Modern product. Showa 53(1972)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Name of Japan
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of certificate fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of SAYA fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga] Picture of blade
fukuroyari [kinshoumaru minamoto terunaga]
in koshirae No. 1410-4002
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.5 cm (3 Sun 5 BuKyou)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.90cm
Full length of the koshirae105.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. bunkyu3 (1863)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [masatsune] (sinsintou) Name of Japan
yari [masatsune] (sinsintou) Picture of certificate yari [masatsune] (sinsintou) Picture of SAYA yari [masatsune] (sinsintou) Picture of blade
yari [masatsune] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1210-4003
NBTHK Hozon
Price
220,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.5cm(4Sun2Bu)
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Full length of the koshirae111cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature [sinsintou Kaifu] Name of Japan
tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of certificate tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of SAYA tantou No signature [sinsintou Kaifu] Picture of blade
tantou No signature [sinsintou Kaifu]
in koshirae No. 1110-3036
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0 cm (9 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)awa : The Edo era latter period.
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country