Top >withkoshirae >2210-2005
Top >wakisashi >2210-2005

Detail

Detailed description of the wakizashi [yasutsugu nanban tetsuo motte] (edo 3 generation) (sintou jou-saku)
     [bushu edo_ni oite koreo tsukuro]

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon Dr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
No.2210-2005
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)40.8cm (One Syaku SanSun5BuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Registration Saga No.20661 November 12, 1974
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon August 27, 2021

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

脇差 (葵紋)康継以南蛮鉄(江戸三代) (新刀上作)   於武州江戸作之 Picture of Certificate
脇差 (葵紋)康継以南蛮鉄(江戸三代) (新刀上作)   於武州江戸作之Picture of whole
脇差 (葵紋)康継以南蛮鉄(江戸三代) (新刀上作)   於武州江戸作之 Picture of parts

 

 

Conventional business results country