Japanese Sword 2,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 2,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kunisada osaka_ni_oite kore_o_tsukuru] (1 generation oyakuni) (sintou joujou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon / Mr.Tanobe wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6cm (2Syaku SanSun 6Bu)
Curvature(SORI)19cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI (1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
katana [yamato_no_kami yasusada] (sintou jou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1031 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.7cm (2Syaku2Sun 7Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KEIAN (1648-1652)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]   (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]   (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]   (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]   (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [naniwa_ju gassan unryushi minamoto_no sadakazu seikitae (kokuin) kore MEIJI 4]
 (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1032 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2cm (2Syaku 1Sun 5BuHan)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Settu osaka : MEIJI 4 (1871)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Name of Japan
katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Picture of certificate katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Picture of SAYA katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den) Picture of blade
katana [oshu sendai_ju fujiwara kunikane KEIO 2] (13 generation) (Hosho_den)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,400,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0cm (2Syaku 3Sun 4Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)rikuzen sendai : The Edo era latter period. KEIO 2 (1866)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country