Japanese Sword 2,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 2,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Name of Japan
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of SAYA katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)  (mukansa) Picture of blade
katana [echigo_no_kuni yoshimitsu saku SHOWA 62] (ono yoshimitsu)
(mukansa)
in shirasaya with koshirae No. 2210-1084 New
for iai and tameshigiri
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)78.6cm (2 Syaku 6 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.41cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
EngravingHeadTail Bar Gutter
Sword blade weight(Only blade)775g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nigata-tokyo : (Modern product). SHOWA 62 (1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)  (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [echizen_no_kami sukehiro sou] (sukehiro 2 generation)
(tsuda echizen_no_kami sukehiro) (sintou sai_jou_saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 2210-2010 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.1cm (1Syaku7Sun 2 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MANJI (1658~1661)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Name of Japan
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of certificate katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of SAYA katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)  [hona] (kaou) (kouson) (honami kouson) Picture of blade
katana (kinpunmei) [rai kunizane] (Son of rai kunitoshi)
[hona] (kaou) (kouson) (honami kouson)
in shirasaya No. 2210-1040
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)67.8cm (2Syaku2Sun SanBuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.52cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Kamakura era latter period - Early Nanbokucho period SHOWA(1312)-BUNWA(1352)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country