Top >katana >1810-1101

Detail

Detailed description of the katana [suifu_ju katsumura norikatsu ANSEI 6] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1101
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)81.4 cm (2 Syaku 6 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. ANSEI 6(1859)
Registration Tochigi No.8439 8/1953
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 3/15/2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

水府住勝村徳勝所作 Picture of Certificate
水府住勝村徳勝所作Picture of whole
水府住勝村徳勝所作 Picture of parts

 

 

Conventional business results country