Top >withkoshirae >2310-2010
Top >wakisashi >2310-2010

Detail

Detailed description of the wakizashi [hankei] (noda hankei) (sintou saijou-saku)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.2310-2010
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)55.2cm ( 1 Syaku 8 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.99cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Registration Shizuoka No.36758 May 20, Showa 41
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon June 11, Heisei 11

[Infomation]

Price
1,600,000(JPY)

[Order...]
 
 

 

脇差 繁慶 (野田繁慶) (新刀最上作) Picture of Certificate
脇差 繁慶 (野田繁慶) (新刀最上作)Picture of whole
脇差 繁慶 (野田繁慶) (新刀最上作) Picture of parts

 

 

Conventional business results country