Top >koshirae

Japanese Sword Koshirae list

 

 

wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Name of Japan
wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of certificate wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of SAYA wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii) Picture of blade
wakizashi [fujiwara kiyonori HOTOKU 2] (bizen yoshii)
with koshirae No. 2010-2043 New
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8cm (1 Syaku 7 Sun 3BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.71cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen yoshii : The middle of Muromachi era. HOTOKU 2(1450)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Name of Japan
kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Picture of certificate kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae Picture
kuro yanagi mon hana tsuke oi aoi mon makie saya tachi koshirae
with koshirae fukuro(bag) No. 1510-6050
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
柄長 Length of the tsuka25.7cm
鞘長 Length of the saya76.5cm
鞘反り A curve of saya2.4cm
鍔 tsuba
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The middle of Edo era. 17-18 century.

Detail >>

[Order...]

 

koshirae (dai shou set:long and short set) Name of Japan
koshirae (dai shou set:long and short set) Picture of certificate koshirae (dai shou set:long and short set) Picture
koshirae (dai shou set:long and short set)
in koshirae-bukuro(bag) No. 1010-6017
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
大 (dai:long)
Full length of the koshirae94.0cm
柄長 Length of the tsuka22.5cm
鞘長 Length of the saya71.0cm
鞘反り A curve of saya2.58cm
小 (shou:short)
Full length of the koshirae66cm
柄長 Length of the tsuka16.5cm
鞘長 Length of the saya48.8cm
鞘反り A curve of saya1.43cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

koshirae Name of Japan
koshirae Picture of certificate koshirae Picture
koshirae
with koshirae-bukuro (bag) No. 1010-6014
NBTHK Hozon
Price
150,000(JPY)
柄長 Length of the tsuka12.5cm
鞘長 Length of the saya32cm
鞘反り A curve of saya0.85cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country