Top >withkoshirae >1910-2056
Top >wakisashi >1910-2056

Detail

Detailed description of the wakizashi [hoshu takada ju fujiwara yukinag] (wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1910-2056
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)54.2 cm (one Syaku seven Sun eight BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bungo takada : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Registration Saitama No.80901 Nov 10, 2017
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon December 10th, 2018

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

豊州高田住藤原行長 Picture of Certificate
豊州高田住藤原行長Picture of whole
豊州高田住藤原行長 Picture of parts

 

 

Conventional business results country