Top >withkoshirae >1910-1070
Top >katana >1910-1070

Detail

Detailed description of the katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Kichou(koshirae)
No.1910-1070
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)62.1 cm (2 Syaku 05 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Vermilion-Koshirae-Sheath Sword
Metal rim
Donotani of Meuki Bush
Tsuba Iron Ground Right Toru
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Registration Shizuoka No.38218 12/2/1966
Certificate NBTHK Hozon 7/2/2004
(KOSHIRAE) NBTHK Tokubetsu Kichou 3/12/1967

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

摂州住藤原助広 Picture of Certificate
摂州住藤原助広Picture of whole
摂州住藤原助広 Picture of parts

 

 

Conventional business results country