Top >withkoshirae >1810-1100
Top >katana >1810-1100

Detail

Detailed description of the dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)

 

Picture of Japanese name
katana NBTHK Tokubetsu Hozon wakisashi NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1810-1100
long and short set : in koshirae
dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
Blade length(HA-CHOU)71.2 cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
Blade length(HA-CHOU)52.7 cm (1 Syaku 8 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Registration dai: Fukuoka No.27248 6/29/1964 / shou: No.17347 Shizuoka 10/11/1957
Certificate dai: NBTHK Tokubetsu Hozon 3/23/2016
shou: NBTHK Tokubetsu Hozon 8/26/2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

大小一腰 上総介藤原兼重 Picture of Certificate
大小一腰 上総介藤原兼重Picture of whole1大小一腰 上総介藤原兼重Picture of whole2
大小一腰 上総介藤原兼重 Picture of parts 1大小一腰 上総介藤原兼重 Picture of parts 2

 

 

Conventional business results country