Top >withkoshirae >1710-2020
Top >wakisashi >1710-2020

Detail

Detailed description of the wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1710-2020
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)57.7 cm (1 Syaku 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Registration Gifu No.83110 4/21/2016
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 2/2/2017

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

日置光平造 Picture of Certificate
日置光平造Picture of whole
日置光平造 Picture of parts

 

 

Conventional business results country