Top >withkoshirae >1710-2011
Top >wakisashi >1710-2011

Detail

Detailed description of the wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)
(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Hozon
No.1710-2011
in shirasaya
Blade length(HA-CHOU)53.6 cm (1 Syaku 7 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.38cm
Thickness at the Shinogi0.41cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.16cm
Thickness at the Saki kasane0.25cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era latter period. MEIWA(1764-1772)
Registration Shizuoka No.20797 3/9/1960
Certificate NBTHK Hozon 8/26/2016

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

雷除伊賀守藤原金道(五代) Picture of Certificate
雷除伊賀守藤原金道(五代)Picture of whole
雷除伊賀守藤原金道(五代) Picture of parts

 

 

Conventional business results country