Top >withkoshirae >1710-1102
Top >katana >1710-1102

Detail

Detailed description of the katana [mimasaka jokeshi masanori tsukuru kore MEIJI 3] (Son of jokeshi masaaki)

 

Picture of Japanese name
NBTHK Tokubetsu Hozon
No.1710-1102
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo fukagawa : MEIJI 3(1870)
Registration tokyo No.140838 30/05/1968
Certificate NBTHK Tokubetsu Hozon 24/03/2017

[Infomation]

Sold
[Order...]
 
 

 

美作城慶子正則造之 Picture of Certificate
美作城慶子正則造之Picture of whole
美作城慶子正則造之 Picture of parts

 

 

Conventional business results country