Top >withkoshirae >1510-2044
Top >wakisashi >1510-2044

Detail

Detailed description of the wakizashi [touto_ju sakai itsukansai shigemasa motte himejijyoukotetsu horidousaku] (mukansa)

 

Picture of Japanese name
No.1510-2044
in shirasaya with koshirae
Blade length(HA-CHOU)43.2cm(2Syaku3Sun2Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Engraving表 火炎不動明 裏 梵字
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. Showa46 (1971)
Registration tokyo 22/04/1971
Certificate -

[Infomation]
※This kosirae is a modern product.

Sold
[Order...]
 
 

 

東都住酒井1貫斎繁政以姫路城古鉄彫同作 Picture of Certificate
東都住酒井1貫斎繁政以姫路城古鉄彫同作Picture of whole
東都住酒井1貫斎繁政以姫路城古鉄彫同作 Picture of parts

 

 

Conventional business results country