Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [hizenkoku tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [hizenkoku tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [hizenkoku tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [hizenkoku tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [hizenkoku tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1001
NBTHK Tokubetsu Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.1 cm (2 Sau 4 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Shu Yangtze like Nishiki follicle sheath forged sword koshirae
Edge head armour illustration inscription 100 Shou hotels, Ilan
Kosirae Chinese figure
The roots twig birds figure unsigned
Pattern white sharks wearing purple yarn various imaging diamond volume
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI (1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [Kanehisa] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
katana [Kanehisa] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate katana [Kanehisa] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA katana [Kanehisa] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
katana [Kanehisa] (The Muromachi era latter period)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1005
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)84.1 cm (2 Syaku 7 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)975g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1310g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century. TENBUN-EIROKU(1532-1570)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 44] Name of Japan
katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 44] Picture of certificate katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 44] Picture of SAYA katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 44] Picture of blade
katana [bushu agano_ju ozawa masatoshi saku SHOWA 44]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1007
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.8 cm (2 SKU 4 Sun 6 Buhn)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)970g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1250g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hanno : Modern product. SHOWA 44(1969)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 19] Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 19] Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 19] Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 19] Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 19]
in koshirae No. 1810-1009
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.5 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)730g
Sword blade weight(Took off a SAYA)995g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 19(2007)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu seki_ju sako nobumitsu] (The Showa era) Name of Japan
katana [noshu seki_ju sako nobumitsu] (The Showa era) Picture of certificate katana [noshu seki_ju sako nobumitsu] (The Showa era) Picture of SAYA katana [noshu seki_ju sako nobumitsu] (The Showa era) Picture of blade
katana [noshu seki_ju sako nobumitsu] (The Showa era)
in koshirae No. 1810-1011
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.3 cm (2 SKU 1 Sun 2 Bukou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Gifu seki : Modern product. Showa(1940-1945)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)49.8 cm (1 Sau 6 Sun 4 Buou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

ko_katana [masamine sei] (sumitani masamine) (Living national treasures) Name of Japan
ko_katana [masamine sei] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture
ko_katana [masamine sei] (sumitani masamine) (Living national treasures)
in shirasaya in box (kiribako) No. 1810-6001
Sold
HABAKI : Gold
Full length20.8cm
Blade length(HA-CHOU)12.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.23cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ishikawa matto : Modern product.

Detail >>

 

tsuba [shinshu ueda_ju shigehiro] Name of Japan
tsuba [shinshu ueda_ju shigehiro] Picture
tsuba [shinshu ueda_ju shigehiro]
in box (kiribako) No. 1810-6005
Sold
Length8.05cm
Width7.90cm
Thickness of setsupadai0.55cm
Weight145g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shinano ueda : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1120
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.9 cm (2 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. SHOTOKU 6(1716)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Name of Japan
katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Picture of certificate katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Picture of SAYA katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Picture of blade
katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1122
NBTHK Hozon for tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.8 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.80cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1195g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1500g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Name of Japan
katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Picture of certificate katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Picture of SAYA katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore] Picture of blade
katana [touoku iwakitaira_ju yoshida minamoto kunimitsu tsukuru kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1101
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwaki iwashiro : The Edo era latter period. 19 century.KEIO(1865-1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [mimasaka jokeshi masanori tsukuru kore MEIJI 3] (Son of jokeshi masaaki) Name of Japan
katana [mimasaka jokeshi masanori tsukuru kore MEIJI 3] (Son of jokeshi masaaki) Picture of certificate katana [mimasaka jokeshi masanori tsukuru kore MEIJI 3] (Son of jokeshi masaaki) Picture of SAYA katana [mimasaka jokeshi masanori tsukuru kore MEIJI 3] (Son of jokeshi masaaki) Picture of blade
katana [mimasaka jokeshi masanori tsukuru kore MEIJI 3] (Son of jokeshi masaaki)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1102
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo fukagawa : MEIJI 3(1870)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [gashu_ju fujiwara Kiyohira edo_ni_oite_kore_o tsukuru] (hachimanyama Kiyohira) (wazamono) Name of Japan
katana [gashu_ju fujiwara Kiyohira edo_ni_oite_kore_o tsukuru] (hachimanyama Kiyohira) (wazamono) Picture of certificate katana [gashu_ju fujiwara Kiyohira edo_ni_oite_kore_o tsukuru] (hachimanyama Kiyohira) (wazamono) Picture of SAYA katana [gashu_ju fujiwara Kiyohira edo_ni_oite_kore_o tsukuru] (hachimanyama Kiyohira) (wazamono) Picture of blade
katana [gashu_ju fujiwara Kiyohira edo_ni_oite_kore_o tsukuru] (hachimanyama Kiyohira) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1104
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.99cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga~sagami : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1105
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.94cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Name of Japan
katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of certificate katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono) Picture of blade
katana [higo_no_kami kuniyasu] (sintou jou-saku) (oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1106
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.6 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.14cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] Name of Japan
katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] Picture of certificate katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] Picture of SAYA katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige] Picture of blade
katana [yamato_no_daijo fujiwara ujishige]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1107
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.3 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima himeji : The middle of Edo era. ENKYO(1744~1748)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Name of Japan
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of certificate katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of SAYA katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of blade
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5]
in koshirae No. 1710-1108
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (2 Syaku 3 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : TAISHO 5 (1916)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Name of Japan
katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Picture of certificate katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19] Picture of blade
katana [buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 19]
in koshirae No. 1710-1109
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.6 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1010g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 19(2007)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1110
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)705g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [seki_ju kanetoki HEISEI 7] Name of Japan
katana [seki_ju kanetoki HEISEI 7] Picture of certificate katana [seki_ju kanetoki HEISEI 7] Picture of SAYA katana [seki_ju kanetoki HEISEI 7] Picture of blade
katana [seki_ju kanetoki HEISEI 7]
in koshirae No. 1710-1112
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)640g
Sword blade weight(Took off a SAYA)900g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 7(1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [bishu osafune morishige KANSHO 3] Name of Japan
wakizashi [bishu osafune morishige KANSHO 3] Picture of certificate wakizashi [bishu osafune morishige KANSHO 3] Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune morishige KANSHO 3] Picture of blade
wakizashi [bishu osafune morishige KANSHO 3]
in koshirae No. 1710-2031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.4 cm (1 Syaku 2 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.75cm
Thickness at the Moto Kasane0.44cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era. KANSHO 3(1462)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [katou tsunatoshi BUNSEI 8] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [katou tsunatoshi BUNSEI 8] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [katou tsunatoshi BUNSEI 8] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [katou tsunatoshi BUNSEI 8] (1 generation) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [katou tsunatoshi BUNSEI 8] (1 generation) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2032
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.1 cm (1 Syaku 2 Sun 6 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.55cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNSEI 8(1825)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Name of Japan
wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Picture of certificate wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Picture of SAYA wakizashi [horii tanetada HEISEI 13] Picture of blade
wakizashi [horii tanetada HEISEI 13]
in koshirae No. 1710-2033
Sold
Blade length(HA-CHOU)35.0 cm (1 Syaku 1 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hokkaido muroran : Modern product. HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou

Detail >>

 

wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Name of Japan
wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Picture of certificate wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Picture of SAYA wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou) Picture of blade
wakizashi [tenjitsusai minamoto suketoshi SHOWA 47] (Kanasaki Yoshikazu) (yasukuni toushou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2034
Sold
Blade length(HA-CHOU)33.5 cm (1 Sau 1 Sunou)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inshu tottori : Modern product. SHOWA 47(1972)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [yokoyama kozuke_daijo fujiwara sukesada bizen osafune junin] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1080
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1084
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Black lacquer stone circle at Goose kinmon Excl. coated sheath struck sword koshirae
RIM head, unsigned round at geese kinmon Arabesque figure coppery grinding in small line engraving
Kosirae round at geese kinmon three figure copper ground volume chasing painting
Sword unsigned Bu copper Ginkgo permeability hardwood round iron Kuma area ground permeability copper plated ear both chest vents
A spiraling, chape goose kinmon figure silver crepe stone ground line engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  other-appraisal  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Name of Japan
katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of certificate katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of SAYA katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu) Picture of blade
katana [bi ENTOKU] (osafune tadamitsu)
in koshirae No. 1710-1086
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.62cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizenkoku osafune : The Muromachi era latter period. ENTOKU (1489-1492)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2026
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.96cm
Full length of the stick111.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [bushu_ju kumagaya tarou shigehide] (shibu hifumi) Name of Japan
wakizashi [bushu_ju kumagaya tarou shigehide] (shibu hifumi) Picture of certificate wakizashi [bushu_ju kumagaya tarou shigehide] (shibu hifumi) Picture of SAYA wakizashi [bushu_ju kumagaya tarou shigehide] (shibu hifumi) Picture of blade
wakizashi [bushu_ju kumagaya tarou shigehide] (shibu hifumi)
in shirasaya No. 1710-2027
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama kumagaya : shouwa 59(1984)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (yasutsugu echizen 3 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1070
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana No signature (izumi_no_kami kaneshige)(sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1071
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana (kunihiro) (hiroki kunio) Name of Japan
katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of certificate katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of SAYA katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of blade
katana (kunihiro) (hiroki kunio)
in koshirae No. 1710-1073
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka yanagawa : Showa60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

ko_katana [sanryu fujiwara masamine] (sumitani masamine) (Living national treasures) Name of Japan
ko_katana [sanryu fujiwara masamine] (sumitani masamine) (Living national treasures) Picture
ko_katana [sanryu fujiwara masamine] (sumitani masamine) (Living national treasures)
in shirasaya No. 1710-6031
Sold
Full length19.9cm
Blade length(HA-CHOU)12.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.25cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ishikawa matto : Modern product.

Detail >>

 

katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1062
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.0 cm (2 Syaku 1 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
EngravingSanskrit character Tail Homa gutter to head great sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. HOREKI 12(1762)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Name of Japan
katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Picture of certificate katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Picture of SAYA katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick) Picture of blade
katana No signature [sue tegai] [Sword cane](zatoichi stick)
in shirasaya No. 1710-1063
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)61.5 cm (2 Syaku 03 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.68cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Yamato : The Muromachi era latter period.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Name of Japan
katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Picture of certificate katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Picture of SAYA katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13] Picture of blade
katana [buzen_ju kouno sadamitsu saku bukoku_ju kunimitsu saku HEISEI 13]
in koshirae No. 1710-1064
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.51cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)790g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 13(2001)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1065
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 4 Sun 5 HanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 29] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1067
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.0 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.25cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 29 (2017)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Name of Japan
wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Picture of certificate wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Picture of SAYA wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations) Picture of blade
wakizashi [oku motoyasu ANSEI 6] (2 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2022
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)45.0 cm (1 Syaku 4 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Edo era latter period. ANSEI 6 (1859)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono) Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami kunisada] (1 generations) (sintou joujou-saku)(owazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2023
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)39.0 cm (1 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [izuminokam kanesada MEIJI 2] (11 generations izuminokam kanesada) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3031
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.7 cm (7 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iwashiro aizu : MEIJI 2 (1869)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [matsue_ju naganobu MEIJI 4] (takahashi naganobu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3032
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)22.0 cm (7 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.42cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)iaumo-musashi : MEIJI 4 (1871)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62] Name of Japan
tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62] Picture of SAYA tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62] Picture of blade
tantou [ozawa masatoshisaku SHOWA 62]
in shirasaya No. 1710-3036
Sold
Blade length(HA-CHOU)25.7 cm (8 SunHanJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saitama hannou : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Name of Japan
oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of certificate oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of SAYA oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of blade
oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo]
in koshirae No. 1710-4012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Nakago length83.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Full length of the koshirae337cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1603)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Name of Japan
naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Picture of certificate naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Picture of SAYA naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Picture of blade
naginata [bushu shitahara_ju hiroshige]
in koshirae No. 1710-4016
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.8 cm (1 Syaku 2 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.79cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Full length of the koshirae176cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail naginata gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The Edo era. 17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

kogatana [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 53] Name of Japan
kogatana [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 53] Picture
kogatana [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 53]
in shirasaya No. 1710-6024
Sold
Full length22.4cm
Blade length(HA-CHOU)14.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.69cm
Thickness at the Moto Kasane0.31cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. SHOWA 53 (1978)

Detail >>

 

katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Name of Japan
katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Picture of certificate katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Picture of SAYA katana [yashu_ju hosokawa yoshinori] Picture of blade
katana [yashu_ju hosokawa yoshinori]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1050
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.4 cm (2 Syaku 4 Sun 2 Bu)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)shimotsuke kanuma : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Name of Japan
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Picture of certificate katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Picture of SAYA katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12] Picture of blade
katana [Buzen_ju kouno sadamitsu kunimitsu saku HEISEI 12]
in koshirae No. 1710-1051
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)805g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1080g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. HEISEI 12(2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1052
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28(2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Name of Japan
katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Picture of certificate katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Picture of SAYA katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya) Picture of blade
katana [kanehiro saku HEISEI 15] (Seki) (in koshirae with spare saya)
in koshirae with spare saya No. 1710-1053
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)77.2 cm (2 Syaku 5 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1090g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 15(2003)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Name of Japan
katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Picture of certificate katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Picture of SAYA katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46](Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou) Picture of blade
katana [inshu_ju tenjitsusai minamoto suketoshi tenryushi hidetoshi collaboration SHOWA 46]
(Kanasaki Yoshikazu Kanasaki Hidetoshi collaboration)(yasukuni toushou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1054
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.41cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)800g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1110g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)inshu tottori : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [(Kikumon) raijo iga_no_kami fujiwara kinmichi nihon-kaji-sosho] (5 generations)
(Sakaba-tou) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya No. 1710-2011
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)53.6 cm (1 Syaku 7 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)0.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.38cm
Thickness at the Shinogi0.41cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.16cm
Thickness at the Saki kasane0.25cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The Edo era latter period. MEIWA(1764-1772)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

jumonji yari [shimosaka] Name of Japan
jumonji yari [shimosaka] Picture of certificate jumonji yari [shimosaka] Picture of SAYA jumonji yari [shimosaka] Picture of blade
jumonji yari [shimosaka]
in koshirae No. 1710-4013
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)20.8 cm (6 Sun 9 BuJyaku)
Nakago length25.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae248.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era.17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

tsuba mokume [myochin kino munesuke] Name of Japan
tsuba mokume [myochin kino munesuke] Picture of certificate tsuba mokume [myochin kino munesuke] Picture
tsuba mokume [myochin kino munesuke]
in box No. 1710-6011
NBTHK Hozon
Sold
Round iron forging joint angle of ear
Length8.48cm
Width8.47cm
Thickness of setsupadai0.6cm
Weight225g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. 19 century.

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28](shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 28]
(shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1710-1049
Sold
Blade length(HA-CHOU)76.4 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.22cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 28(2016)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Name of Japan
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of certificate katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of SAYA katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of blade
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.7cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro aizu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai No signature (fijiwara_takada) shou wakizashi No signature (After ages shikkake) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai No signature (fijiwara_takada) 
shou wakizashi No signature (After ages shikkake)
with koshirae No. 1710-1031
katana NBTHK Hozon
wakisashi NBTHK Hozon
Sold
dai katana No signature (fijiwara_takada)
Blade length(HA-CHOU)69.2 cm (2 Syaku 2 Sun 8 BuKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.11cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.20cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country (KUNI) Period (JIDAI)bungo takada : The Edo era.17- 19 century.
shou wakizashi No signature (osafune yoshikage)
Blade length(HA-CHOU)52.6 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.95cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoSuriage
Country (KUNI) Period (JIDAI)yamato : The Muromachi era.15 century.
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The Muromachi era.15 century.
Options:With koshirae  kotou  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Name of Japan
katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Picture of certificate katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Picture of SAYA katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20] Picture of blade
katana [yo_shu hokujo_ju hiromasa saku SHOWA 20]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1032
Mr.mitsuo shibata wrote the paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.1 cm (2 Syaku 1 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ehime iyo : Modern product. SHOWA 20 (1945)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28](shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1033
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.55cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)870g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1160g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1034
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)71.2 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)665g
Sword blade weight(Took off a SAYA)910g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron](Same as shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron](Same as shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron](Same as shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yachiyo_ju akamatsutarou kanehiro use homemade iron]
(Same as shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1035
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (5 Rin 2 Syaku 4 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 27 (2015)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Name of Japan
katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of SAYA katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith) Picture of blade
katana [chikushu_ju munehiro saku HEISEI 3] (Father of So Tsutomu Swordsmith)
in koshirae No. 1710-1036
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.50cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Fukuoka : Modern product. HEISEI 3 (1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46] Name of Japan
katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46] Picture of SAYA katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46] Picture of blade
katana [sa kunimitsu disciple masakuni collaboration SHOWA 46]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1038
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.50 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.25cm
Thickness at the Moto Kasane0.74cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)930g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1200g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 46(1971)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru) Name of Japan
katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru) Picture of SAYA katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru) Picture of blade
katana [minamoto norikuni HEISEI 17] (nakata noboru)
in koshirae No. 1710-1039
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)79.2 cm (2 Syaku 6 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.59cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.90cm
Thickness at the Saki kasane0.64cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1215g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1565g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokushima : Modern product. HEISEI 17 (2005)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika) Name of Japan
katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika) Picture of SAYA katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika) Picture of blade
katana [shinano_no_kuni_ni_oite kanehama noboru SHOWA 57] (kanehama kiyochika)
in koshirae No. 1710-1040
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.68cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)950g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1260g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano-okinawa : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Name of Japan
ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Picture of certificate ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Picture of SAYA ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi] Picture of blade
ohmi_yari [heianjo_ju ishido suketoshi]
in shirasaya with koshirae No. 1710-4002
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7 cm (2 Syaku 3 Sun)
Nakago length68.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane1.32cm
Full length of the koshirae284.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. (1644)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
yari [tanemitsu] (shinkei tanemitsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-4003
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)13.2 cm (4 Sun 4 Bu)
Nakago length42.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.97cm
Full length of the koshirae107.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi : The Edo era latter period. BUNKYU (1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu ju hidemasa BUNKYU 3] (disciple of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1011
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.5 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Name of Japan
katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Picture of certificate katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Picture of SAYA katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide) Picture of blade
katana [hyoshinshi hideyo nyudou KAEI 7] (Son-in-law of suishinshi masahide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1013
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.3 cm (2 Syaku 2 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.31cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 7 (1854)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Name of Japan
katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Picture of certificate katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Picture of SAYA katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations) Picture of blade
katana [kashu_ju tachibana katsukuni] (darani katsukuni 2 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.02cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.97cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The middle of Edo era. GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [Kunitake] (sinsintou) Name of Japan
katana [Kunitake] (sinsintou) Picture of certificate katana [Kunitake] (sinsintou) Picture of SAYA katana [Kunitake] (sinsintou) Picture of blade
katana [Kunitake] (sinsintou)
in koshirae No. 1710-1017
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)61.2 cm (2 Syaku 02 Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Name of Japan
katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Picture of certificate katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Picture of SAYA katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi) Picture of blade
katana [hayashi shigehide KAEI 5] (Disciple of Taikei Naotane)(omura hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1018
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.5 cm (2 Syaku 2 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.75cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.81cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen ohmura : The Edo era latter period. KAEI 5 (1852)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kaneyuki HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1019
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.39cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)735g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1000g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of certificate katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada)
in koshirae No. 1710-1020
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.8 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 7(1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 62]
in koshirae No. 1710-1021
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.5 cm (2 Syaku 4 Sun 2 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)770g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1070g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. SHOWA 62(1987)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Name of Japan
katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Picture of certificate katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Picture of SAYA katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1] Picture of blade
katana [yatsushiro_ju yoshitsugu saku HEISEI 1]
in shirasaya No. 1710-1022
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.60cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.01cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [manshikikitaezoukore Showa 18] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1023
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.8 cm (2 SunKyou 2 Syaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 18 (1943)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide BUNKA 5] (kaou)
(suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)38.3 cm (1 Syaku 2 Sun 6 BuKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.121cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.82cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA 5 (1808)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Name of Japan
katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of certificate katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of SAYA katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of blade
katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)44.8 cm (1 Syaku 4 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.76cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era first half year. OHEI 26(1419)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Name of Japan
wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Picture of certificate wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Picture of SAYA wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu] Picture of blade
wakizashi [bungo_no_kami minamoto masayasu]
in shirasaya No. 1710-2004
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.5 cm (1 Syaku 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Name of Japan
wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of certificate wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of SAYA wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku) Picture of blade
wakizashi [suishinshi masahide) (carved seal) (suishinshi masahide 1 generations) (sinsintou saijou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2006
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)32.8 cm (1 Syaku 2 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKA (1804-1818)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Name of Japan
wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Picture of certificate wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Picture of SAYA wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa) Picture of blade
wakizashi [sakai ikkansai shigemasa hori_dosaku SHOWA 28] (mukansa)
in shirasaya No. 1710-2009
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)46.7 cm (8 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.52cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.02cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHead uphill Dragon Tail water with sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. SHOWA 28(1953)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Name of Japan
tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Picture of certificate tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Picture of SAYA tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin) Picture of blade
tantou [osaka ju nyudo sadashige SHOWA 27] (suiryushi sadashige teishin)
in shirasaya No. 1710-3010
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)21.9 cm (7 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
EngravingSanskrit characters head to Goma gutter Tail back gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)osaka : Modern product. SHOWA 27(1952)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Name of Japan
tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Picture of certificate tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Picture of SAYA tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person) Picture of blade
tantou [naganobu KAEI 7] (takahashi naganobu another person)
in koshirae No. 1710-3011
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)17.8 cm (5 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki : The Edo era latter period. KAEI 7(1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Name of Japan
tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Picture of certificate tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Picture of SAYA tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period) Picture of blade
tantou [suketsugu] (The Muromachi era latter period)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3012
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.6 cm (8 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0.16cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Name of Japan
tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Picture of certificate tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Picture of SAYA tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu) Picture of blade
tantou [miike_ju kunimitsu saku HEISEI 10](komiya kunimitsu)
in shirasaya with koshirae No. 1710-3013
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.5 cm (8 SunKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.58cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 6(1994)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Name of Japan
kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Picture of certificate kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Picture of SAYA kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai] Picture of blade
kikuchi yari No signature [chikushi ryoukai]
in koshirae No. 1710-4001
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)24.0 cm (7 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.85cm
Thickness at the Moto Kasane1.09cm
EngravingHeadTail hip roof gutters
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikuzen : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations) Name of Japan
kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations) Picture of certificate kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations) Picture
kozuka [goto mitsutoshi] (kaou) (goto head family 11 generations)
in box No. 1710-6001
NBTHK Hozon
Sold
File location high carved back hoppo, so money
Length9.74cm
Width1.41cm
Weight40g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto - musashi edo : The middle of Edo era. KYOHO(1716-1736)

Detail >>

 

tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Name of Japan
tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Picture of certificate tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Picture of SAYA tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314) Picture of blade
tachi [bichu_no_kuni saia SHOWA 3] (aoe) (The 14th century, 1314)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1000
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)69.7 cm (2 Syaku 3 SunKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.70cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichu saia : The Kamakura era latter period. the 14th century.SHOWA 3 (1314)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Name of Japan
katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Picture of certificate katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Picture of SAYA katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1] Picture of blade
katana [tango miyazu_han ikeda unju toshitane MAN_EN 1]
in shirasaya No. 1710-1002
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.8 cm (2 Syaku 5 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tango miyazu : The Edo era latter period. MAN_EN 1 (1860)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Name of Japan
tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of certificate tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of SAYA tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa) Picture of blade
tantou [chikuzen_ju nin yoshihiro HEISEI 8] (seto yoshihiro) (mukansa)
in shirasaya No. 1710-3000
Sold
Blade length(HA-CHOU)27.3 cm 9 Sun
Curvature(SORI)0.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)0.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka : Modern product. HEISEI 8 (1996)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Name of Japan
katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Picture of certificate katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Picture of SAYA katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono) Picture of blade
katana [sagami_no_kami fujiwara kunitsuna echizen_ju] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1142
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.65 cm (2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.19cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Name of Japan
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of certificate katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of SAYA katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono) Picture of blade
katana [omi_no_kami fujiwara tsuguhiro] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1143
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)68.2 cm (2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1144
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)65.2 cm (2 Syaku 1 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.78cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI (1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [omi_no_Kami fujiwara tsuguhira] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1145
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.2 cm (2 Syaku 1 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.32cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO (1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Name of Japan
katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Picture of certificate katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Picture of SAYA katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto) Picture of blade
katana [efu shiba ni oite hiromoto saku BUNSEI 2] (koyama hiromoto)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1146
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.98cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro nihonmatsu :The Edo era latter period. BUNSEI 2 (1819)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Name of Japan
katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Picture of certificate katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Picture of SAYA katana [satsuyou oku motohira] (2 generations) Picture of blade
katana [satsuyou oku motohira] (2 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1147
NBTHK Tokubetsu Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Sold
Zhu lacquered sheath forged sword koshirae
RIM head, Ryu figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Scabbards, wave Dragon figure unsigned
Sheath fittings, Ryu figure unsigned
Pattern white sharks wearing white and Nien volume
Blade length(HA-CHOU)63.6 cm (2 Syaku 09 BuKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)satsuma : The Meiji era. Meiji3 (1870)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Name of Japan
katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of certificate katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of SAYA katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39] Picture of blade
katana [echigo_no kuni takada_ju fujiwara kanehiro MEIJI 39]
in shirasaya No. 1610-1150
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.0 cm (2 Syaku 4 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.83cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Meiji era. MEIJI 39(1906)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Name of Japan
katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Picture of certificate katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Picture of SAYA katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy) Picture of blade
katana [sanyo mayumi sanroku ju fujiwara kazunori saku kore SHOWA18 hara kiyoshi](hara kiyoshi is the Lieutenant general of the old Japanese Navy)
in shirasaya No. 1610-1151
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.0 cm (2 Syaku 2 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.36cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aichi : The Showa era. SHOWA18(1943)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku] Name of Japan
katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku] Picture of SAYA katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku] Picture of blade
katana [shinano no kuni_ju miyairi kiyohira saku]
in shirasaya No. 1620-1152
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.5 cm (49 2 Syaku BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nagano : Modern product. SHOWA48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 


 

12345


 
 

 

 

Conventional business results country