Japanese Sword Sold

 

 

Extraction of sold

Group
Age Certificate Price
katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (The MANJI era) (2 generation) (tsuda echizen_no_kami sukehiro) (Osaka Castle Aoyama family Former Collection) (sintou sai jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1050
NBTHK Tokubetsu Hozon
(Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki)(Osaka Castle Aoyama family Former Collection)
Sold
Blade length(HA-CHOU)63.4 cm (2 Syaku 09 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.76cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.72cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. MANJI(1658~1661)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [izumi_no_kami kaneshige] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya No. 1910-1052
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.5 cm (2 BuJyaku 2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.54cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.83cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. SHOHO(1644-1648)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [miike_ju shirou kuniyasu saku SHOWA 63] (komiya kuniyasu) Name of Japan
katana [miike_ju shirou kuniyasu saku SHOWA 63] (komiya kuniyasu) Picture of certificate katana [miike_ju shirou kuniyasu saku SHOWA 63] (komiya kuniyasu) Picture of SAYA katana [miike_ju shirou kuniyasu saku SHOWA 63] (komiya kuniyasu) Picture of blade
katana [miike_ju shirou kuniyasu saku SHOWA 63] (komiya kuniyasu)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1057
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)785g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka(chikugo) : Modern product. SHOWA 63(1988)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [kai_no_kuni shigemitsu saku HEISEI 23] (ito shigemitsu) Name of Japan
katana [kai_no_kuni shigemitsu saku HEISEI 23] (ito shigemitsu) Picture of certificate katana [kai_no_kuni shigemitsu saku HEISEI 23] (ito shigemitsu) Picture of SAYA katana [kai_no_kuni shigemitsu saku HEISEI 23] (ito shigemitsu) Picture of blade
katana [kai_no_kuni shigemitsu saku HEISEI 23] (ito shigemitsu)
in koshirae No. 1910-1059
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.6 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuJyaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.68cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)810g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kai yamanashi : Modern product. HEISEI 23(2011)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [enshu_ju isobe ikkansai mitsuhiro SHOWA 54] (isobe mitsush) Name of Japan
katana [enshu_ju isobe ikkansai mitsuhiro SHOWA 54] (isobe mitsush) Picture of certificate katana [enshu_ju isobe ikkansai mitsuhiro SHOWA 54] (isobe mitsush) Picture of SAYA katana [enshu_ju isobe ikkansai mitsuhiro SHOWA 54] (isobe mitsush) Picture of blade
katana [enshu_ju isobe ikkansai mitsuhiro SHOWA 54] (isobe mitsush)
in koshirae No. 1910-1061
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.9 cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)695g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1005g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)enshyu shizuoka : Modern product. SHOWA 54(1979)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya No. 1910-2029
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)39.4 cm (1 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.38cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail hip roof gutters
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

Jingasa (Antique Samurai Hat) himeji ken katabami mon Name of Japan
Jingasa (Antique Samurai Hat) himeji ken katabami mon Picture

No. 1910-8013


Jingasa (Antique Samurai Hat) himeji ken katabami mon

 
 
Period:The Edo era.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

katana [joshu mito ju bandotaro bakusei nyudo bokuden] (wazamono) Name of Japan
katana [joshu mito ju bandotaro bakusei nyudo bokuden] (wazamono) Picture of certificate katana [joshu mito ju bandotaro bakusei nyudo bokuden] (wazamono) Picture of SAYA katana [joshu mito ju bandotaro bakusei nyudo bokuden] (wazamono) Picture of blade
katana [joshu mito ju bandotaro bakusei nyudo bokuden] (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1030
NBTHK Hozon
Mr,Honma Kunzan wrote the Sayagaki
Sold
Blade length(HA-CHOU)70.7 cm (2 Syaku 3 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.03cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki-hitachi mito : The middle of Edo era. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana No signature [sinsintou jumyou] Name of Japan
katana No signature [sinsintou jumyou] Picture of certificate katana No signature [sinsintou jumyou] Picture of SAYA katana No signature [sinsintou jumyou] Picture of blade
katana No signature [sinsintou jumyou]
in koshirae No. 1910-1034
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.9 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.28cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)870g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1190g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period.
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [fujiwara kanefusa saku heisei1 7] (25 generation) Name of Japan
katana [fujiwara kanefusa saku heisei1 7] (25 generation) Picture of certificate katana [fujiwara kanefusa saku heisei1 7] (25 generation) Picture of SAYA katana [fujiwara kanefusa saku heisei1 7] (25 generation) Picture of blade
katana [fujiwara kanefusa saku heisei1 7] (25 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1036
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.0 cm (2 Syaku 4 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail 2 muscle gutter
Sword blade weight(Only blade)780g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1040g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu : Modern product. heisei 7(1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 31] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 31] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1910-1038
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.4 cm (2 Syaku 4 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.63cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.06cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 31(2019)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [koa issin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa issin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa issin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa issin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa issin mantetsu saku kore Showa 16] (Mantetsu_to)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1040
NPO.N.T.H.K.paper
Sold
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16(1941)
Options:With koshirae  gendaitou  other-appraisal

Detail >>

 

wakizashi [iyodaijou tachibana katsukuni] (darani katsukuni 1st generation) (sintou jou-saku) (ohwazamono) Name of Japan
wakizashi [iyodaijou tachibana katsukuni] (darani katsukuni 1st generation) (sintou jou-saku) (ohwazamono) Picture of certificate wakizashi [iyodaijou tachibana katsukuni] (darani katsukuni 1st generation) (sintou jou-saku) (ohwazamono) Picture of SAYA wakizashi [iyodaijou tachibana katsukuni] (darani katsukuni 1st generation) (sintou jou-saku) (ohwazamono) Picture of blade
wakizashi [iyodaijou tachibana katsukuni] (darani katsukuni 1st generation) (sintou jou-saku) (ohwazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2019
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)56.7 cm (1 Syaku 8 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [akimoto ikkansai minamoto akitomo saku Showa 56] Name of Japan
wakizashi [akimoto ikkansai minamoto akitomo saku Showa 56] Picture of certificate wakizashi [akimoto ikkansai minamoto akitomo saku Showa 56] Picture of SAYA wakizashi [akimoto ikkansai minamoto akitomo saku Showa 56] Picture of blade
wakizashi [akimoto ikkansai minamoto akitomo saku Showa 56]
in koshirae No. 1910-2020
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)55.3 cm (1 Syaku 8 Sun 2 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tochigi kuroiso-tokyo-niigata : Modern product. Showa 56(1981)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

yari [koyama munetsugu] (1st generation) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
yari [koyama munetsugu] (1st generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate yari [koyama munetsugu] (1st generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [koyama munetsugu] (1st generation) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
yari [koyama munetsugu] (1st generation) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-4000
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)11.6 cm (3-Sun 7 Bu)
Nakago length12.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.52cm
Full length of the koshirae99.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

Jingasa(Samurai Hat) Name of Japan
Jingasa(Samurai Hat) Picture

No. 1910-8004


Jingasa(Samurai Hat)

 
 
Period:The Edo era.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

Jingasa(Samurai Hat) Name of Japan
Jingasa(Samurai Hat) Picture

No. 1910-8005


Jingasa(Samurai Hat)

 
 
Period:The Edo era.
 
 
 
Detail >>
 
 

Sold


 

katana (aoimon) [yasutsugu oite echi] (echizen yasutsugu 3 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu oite echi] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu oite echi] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu oite echi] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu oite echi] (echizen yasutsugu 3 generation)
in koshirae No. 1910-1020
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)67.2 cm (2 Syaku 2 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.94cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1021
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in koshirae No. 1910-1022
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)84.8 cm (2 Syaku 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1155g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1480g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 61(1986)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

next page

 

 

Conventional business results country