Japanese Sword New:page 2

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Name of Japan
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of certificate wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of SAYA wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu] Picture of blade
wakizashi [noshu seki_ju kanemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 1910-2031 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)48.6 cm (1 Syaku 6 Sun 1 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.61cm
Thickness at the Moto Kasane0.48cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.88cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Name of Japan
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of certificate wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of SAYA wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of blade
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa)
in shirasaya with koshirae No. 1910-2032 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)54.1 cm (1 Syaku 7 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou

Detail >>

 

wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi [sanjyou munechika] (yamato・MEIJI-TAISHO) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with zatoichi stick No. 1910-2033 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)40.8 cm (1 Syaku 3 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae88.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : MEIJI-TAISHO era.(1868-1912)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

 

wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Name of Japan
wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Picture of certificate wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Picture of SAYA wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)  Picture of blade
wakizashi [sagamikoku hirokuni kitae HEISEI 21] (hiroki hirokuni) (mukansa)
in shirasaya No. 1910-2034 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)35.6 cm (1 Syaku 1 Sun 7 BuHanJyaku)
Curvature(SORI)inner curve 0.4 cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kanagawa atsugi : Modern product. HEISEI 21(2009)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

tantou [sanshu_ju sanemasa] Name of Japan
tantou [sanshu_ju sanemasa] Picture of certificate tantou [sanshu_ju sanemasa] Picture of SAYA tantou [sanshu_ju sanemasa] Picture of blade
tantou [sanshu_ju sanemasa]
in koshirae No. 1910-3020 New
NBTHK Hozon
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.7 cm (7 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.79cm
NakagoUbu
EngravingHead rod gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sanuki : The Edo era latter period. KAEI 6(1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1031 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)72.8 cm (2 Syaku 4 Sun)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.89cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 2(1849)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1032 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1033 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4 cm (2 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.94cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)550g
Sword blade weight(Took off a SAYA)830g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata-tokyo : Modern product. Showa 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1910-1037 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.3 cm (2 Syaku 3 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
CarvingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [kaneuji] (seki) Name of Japan
tantou [kaneuji] (seki) Picture of certificate tantou [kaneuji] (seki) Picture of SAYA tantou [kaneuji] (seki) Picture of blade
tantou [kaneuji] (seki)
in shirasaya with koshirae No. 1910-3010 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)29.0 cm (Sun 9-6 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.77cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) Name of Japan
tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) Picture of certificate tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) Picture of SAYA tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa) Picture of blade
tantou [sakai ikkansai shigemasa SHOWA 61] (mukansa)
in shirasaya No. 1910-3011 New
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)23.7 cm (7 Sun 8 Bu 2 Rin Kyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
NakagoUbu
EngravingHead tsuru and matsu Tail kame and take
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo-saitama : Modern product. SHOWA 61(1986)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [dewa_no_kami sukeshige] (wazamono) Name of Japan
yari [dewa_no_kami sukeshige] (wazamono) Picture of certificate yari [dewa_no_kami sukeshige] (wazamono) Picture of SAYA yari [dewa_no_kami sukeshige] (wazamono) Picture of blade
yari [dewa_no_kami sukeshige] (wazamono)
in koshirae No. 1910-4001 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)36.1 cm (9 BuKyou 1 Syaku 1 Sun)
Nakago length29.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.62cm
Full length of the koshirae99.4cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)setsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

yari [bishu osafune koremitsu] Name of Japan
yari [bishu osafune koremitsu] Picture of certificate yari [bishu osafune koremitsu] Picture of SAYA yari [bishu osafune koremitsu] Picture of blade
yari [bishu osafune koremitsu]
in koshirae No. 1910-4002 New
NBTHK Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)29.1 cm (9 Sun 6 Bu)
Nakago length24.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.20cm
Full length of the koshirae135.9cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The middle of Muromachi era. CHOKYO - EISHO(1487-1528)
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country