Japanese Sword Hold

 

 

Extraction of new

Group
Age Certificate Price
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.9 cm (2 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. SHOTOKU 6(1716)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1121 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.0 cm (2 Syaku 1 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. kanbun(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Name of Japan
katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Picture of certificate katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Picture of SAYA katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide) Picture of blade
katana No signature [katsuya naohide] (shoji katsuya naohide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1122 New
NBTHK Hozon for tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.8 cm (2 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.65cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.80cm
Thickness at the Saki kasane0.61cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1195g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1500g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana   [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3] Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]
shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1123 New
Price
650,000(JPY)
dai katana [etchu_ju fujiwara sadaoki saku HEISEI 3]
Blade length(HA-CHOU)70.9 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHan)
Curvature(SORI)2.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.43cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.54cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
Sword blade weight(Only blade)1020g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
NakagoUbu
Country Country (KUNI) and time Period (JIDAI)etchu toyama: Modern product. HEISEI 3 (1991)
shou wakizashi [sadaoki saku HEISEI 3]
Blade length(HA-CHOU)38.4 cm (1 Sau 8 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)etchu toyama : Modern product. HEISEI 3(1991)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1100 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO(1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Name of Japan
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of certificate katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of SAYA katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of blade
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1103 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen ohmura : The Edo era latter period. BUNKYU 1(1861)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Name of Japan
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of certificate katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of SAYA katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5] Picture of blade
katana [kasama ikkansai shigetsugu TAISHO 5]
in koshirae No. 1710-1108 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (2 Syaku 3 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : TAISHO 5 (1916)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Name of Japan
katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of certificate katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of SAYA katana [yamagami akihisa HEISEI 12] Picture of blade
katana [yamagami akihisa HEISEI 12]
in koshirae No. 1710-1111 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. HEISEI 12(2000)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. KYOWA?(1801-1804)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
wakizashi No signature [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2035 New
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.6 cm (1 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Full length of the koshirae89.8cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
yari [shirakawa_shin tegarayama masashige KANSEI 5] (sinsintou joujou-saku)
in koshirae No. 1710-4018 New
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)19.4 cm (6 Sun 5 Bu)
Nakago length45.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.67cm
Full length of the koshirae205.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu shirakawa : The Edo era latter period. KANSEI 5(1793)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku)
in koshirae No. 1710-1081 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga kanazawa : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Name of Japan
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of certificate katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of SAYA katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of blade
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1082 New
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka-yamashiro kyoto : The Edo era latter period. KOKA 2(1845)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Name of Japan
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of certificate katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of SAYA katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou) Picture of blade
katana [sendai_ju fujiwara michinaga saku] (sinsintou)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1083 New
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.88cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sendsi : The Edo era latter period. KAEI(1848-1854)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [koretoshi] (The first signature of chounsai tsunatoshi 2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1084 New
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Hozon (KOSHIRAE)
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.46cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Black lacquer stone circle at Goose kinmon Excl. coated sheath struck sword koshirae
RIM head, unsigned round at geese kinmon Arabesque figure coppery grinding in small line engraving
Kosirae round at geese kinmon three figure copper ground volume chasing painting
Sword unsigned Bu copper Ginkgo permeability hardwood round iron Kuma area ground permeability copper plated ear both chest vents
A spiraling, chape goose kinmon figure silver crepe stone ground line engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. ANSEI(1854-1860)
Options:With koshirae  sinsintou  other-appraisal  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Name of Japan
katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of certificate katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of SAYA katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu] Picture of blade
katana [suifu ni oite bishu sukemitsu KAEI 6] [yokoyama sukemitsu]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1085 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.78cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.84cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. KAEI 6(1853)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Name of Japan
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of certificate katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of SAYA katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of blade
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration)
in koshirae No. 1710-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Name of Japan
wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Picture of certificate wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Picture of SAYA wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature) Picture of blade
wakizashi [Sword cane] (zatoichi stick)
(toumu mei) [Sanjyou_Munechika] (Not reliable signature)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2025 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.44cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Full length of the stick89.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato nara : The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Name of Japan
tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of certificate tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of SAYA tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period) Picture of blade
tantou [hiromasa] (soushu : The Muromachi era latter period)
in koshirae with box No. 1710-3041 New
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.06cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Engraving
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami : The Muromachi era latter period. 16 century.
Options:With koshirae  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Name of Japan
yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Picture of certificate yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Picture of SAYA yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo) Picture of blade
yari [gotou masakage saku KOKA 4] (echigo)
in koshirae No. 1710-4017 New
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Nakago length27.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.85cm
Full length of the koshirae262.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echigo takada : The Edo era latter period. KOKA 4(1847)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Name of Japan
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of certificate tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of SAYA tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of blade
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa]
in koshirae No. 1710-1072 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)910g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. Showa55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou No signature (ayasugi hada) Name of Japan
tantou No signature (ayasugi hada) Picture of certificate tantou No signature (ayasugi hada) Picture of SAYA tantou No signature (ayasugi hada) Picture of blade
tantou No signature (ayasugi hada)
in koshirae No. 1710-3040 New
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.39cm
Thickness at the Shinogi0.42cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.40cm
Thickness at the Saki kasane0.29cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)The Edo era latter period. 19 century.
Options:With koshirae  sinsintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 


 


 
 

 

 

Conventional business results country