Top >katana

Japanese Sword Katana list

 

 

Extraction of katana

Age Certificate Price
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Name of Japan
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of certificate katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of SAYA katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono) Picture of blade
katana [echizen_no_kami sukehiro] (1 generation soboro sukehiro) (sintou joujou-saku) (saijo oh wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1070 New
NBTHK Hozon NBTHK Tokubetsu Kichou(koshirae)
Sold
Blade length(HA-CHOU)62.1 cm (2 Syaku 05 BuJyaku)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Zhu surface sheath sword koshirae
RIM bracket silver bullion
Kosirae bushes make figure-copper ground
Sword iron plate right permeability
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH(1652~1655)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

 

katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Name of Japan
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of certificate katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of SAYA katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15] Picture of blade
katana [houten_ni_oite nanki yasumasa SHOWA 15]
in koshirae No. 1910-1071 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.5 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)2.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nanki : Modern product. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Name of Japan
katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of certificate katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of SAYA katana [noshu ju kanekadoo] (sintou) Picture of blade
katana [noshu ju kanekadoo] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1072 New
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.1 cm (2 Syaku 3 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.08cm
Thickness at the Moto Kasane0.82cm
Thickness at the Shinogi0.87cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.89cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino seki : The middle of Edo era. KYOHO(1716-1736)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1073 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2 cm (2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : The Showa era. SHOWA 15(1940)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Name of Japan
katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of certificate katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of SAYA katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4] Picture of blade
katana [seki_ju Kanenari saku HEISEI 4]
in koshirae No. 1910-1074 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.4 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)630g
Sword blade weight(Took off a SAYA)890g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. HEISEI 4(1992)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku  SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Name of Japan
katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku  SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of certificate katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku  SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of SAYA katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku  SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune) Picture of blade
katana [bukoku imagawa_no hotori ni oite kunimitsu masakuni saku SHOWA 48] (sa kunimitsu) (A work imitating soshu sadamune)
in shirasaya No. 1910-1075 New
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.7 cm (2 Sfku 5 Sunjfku)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.40cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.62cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)buzen(fukuoka) : Modern product. SHOWA 48(1973)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu KEIO 4] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1049 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)76.2 cm (2 Syaku 5 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)985g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : KEIO 4(1868)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1051 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)63.0 cm (2 Syaku 08 Bu)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoSuriage
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:With koshirae  sintou

Detail >>

[Order...]

 

katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Name of Japan
katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of certificate katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of SAYA katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation) Picture of blade
katana [yoshihara kuniie SHOWA 20] (1 generation)
in koshirae No. 1910-1053 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.3 cm (9 Bu 2 Syaku 1 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.23cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)ibaraki-tokyo : Modern product. SHOWA 20(1945)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Name of Japan
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of certificate katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of SAYA katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane) Picture of blade
katana [Joyo kasama_ju minamoto masakane saku] (takano masakane)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1055 New
NBTHK Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.2 cm (2 Syaku 5 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.29cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi ibaraki kasama : Modern product. The Showa era latter period.(1954-1988)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Name of Japan
katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Picture of certificate katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Picture of SAYA katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada) Picture of blade
katana [higo_no_kami kanehide SHOWA 57] (akamatsutarou kanehide) (kimura kanesada)
in koshirae No. 1910-1056 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.7 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.26cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Name of Japan
katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Picture of certificate katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Picture of SAYA katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2] Picture of blade
katana [bichu_koku tesouju takeshita minamoto sukemitsu minamono isao HEISEI 2]
in koshirae No. 1910-1058 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.5 cm (2 Syaku 4 SunJyaku)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.15cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.11cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)570g
Sword blade weight(Took off a SAYA)850g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bichu okayama : Modern product. HEISEI 2(1990)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou  kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1910-1062 New
Price
620,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu 3 Rin Jyaku)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.70cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.15cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Name of Japan
katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Picture of certificate katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Picture of SAYA katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword) Picture of blade
katana [hizen_no_kuni_ju kazuyoshi utsusu sukehiro HEISEI 21] (nakao kazuyoshi) (new making sword)
in shirasaya No. 1910-1063 New
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.8 cm (2 Syaku 3 Sun 7 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.32cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.60cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga : Modern product. HEISEI 21(2009)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [kikuchi_ju koretada HEISEI 11] (otsuka koretada) Name of Japan
katana [kikuchi_ju koretada HEISEI 11] (otsuka koretada) Picture of certificate katana [kikuchi_ju koretada HEISEI 11] (otsuka koretada) Picture of SAYA katana [kikuchi_ju koretada HEISEI 11] (otsuka koretada) Picture of blade
katana [kikuchi_ju koretada HEISEI 11] (otsuka koretada)
in shirasaya No. 1910-1064 New
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)79.0 cm (2 Syaku 6 SunKyou)
Curvature(SORI)2.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.73cm
Thickness at the Shinogi0.79cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.34cm
Thickness at the Saki kasane0.58cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1010g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto kikuchi : Modern product. HEISEI 11(1999)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [korekazu KAEI 2] (unju korekazu) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1031 New
NBTHK Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.8 cm (2 Syaku 4 Sun)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.09cm
Thickness at the Moto Kasane0.75cm
Thickness at the Shinogi0.77cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.89cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 2(1849)
Options:With koshirae  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami fujiwara kunisuke] (1 generation) (sintou jou-saku) (wazamono) [Sword cane] (zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1032 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasushige Showa 18] (abe yasushige) (yasukuni_tou)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1033 New
NBTHK Hozon for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.4 cm (2 Syaku 2 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.05cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.94cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)550g
Sword blade weight(Took off a SAYA)830g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata-tokyo : Modern product. Showa 18(1943)
Options:With koshirae  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Name of Japan
katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of certificate katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of SAYA katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu) Picture of blade
katana [doshu_koku okojyouka souryushi sadayuki Showa 48] (yamamura yuu)
in koshirae No. 1910-1037 New
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.3 cm (2 Syaku 3 Sun 8 BuHanKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
CarvingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)760g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1020g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kouchi : Modern product. Showa 48(1973)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [akita_ju kanehiro KEIO 4] Name of Japan
katana [akita_ju kanehiro KEIO 4] Picture of certificate katana [akita_ju kanehiro KEIO 4] Picture of SAYA katana [akita_ju kanehiro KEIO 4] Picture of blade
katana [akita_ju kanehiro KEIO 4]
in shirasaya No. 1910-1014
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.6 cm (2 Syaku 2 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.62cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.31cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHoma gutter in the head with the water sword characters
Country(KUNI)・Period(JIDAI)dewa akita : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

next page

 

 

Conventional business results country