Top >iai

Japanese Sword Iai list

 

 

katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Name of Japan
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of certificate katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of SAYA katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration) Picture of blade
katana [noshu seki_ju fujiwara kanefusa masafusa kin saku SHOWA 57] (kanefusa 24 generations and shoda masafusa collaboration)
in koshirae No. 1710-1087 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.48cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)660g
Sword blade weight(Took off a SAYA)930g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Name of Japan
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of certificate tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of SAYA tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa] Picture of blade
tachi [hokuetsu_ju yamagami chisato akihisa]
in koshirae No. 1710-1072 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.29cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.76cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.36cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)910g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1180g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)niigata kariya : Modern product. Showa55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana (kunihiro) (hiroki kunio) Name of Japan
katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of certificate katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of SAYA katana (kunihiro) (hiroki kunio) Picture of blade
katana (kunihiro) (hiroki kunio)
in koshirae No. 1710-1073 New
for iai and tameshigiri
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)2.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.31cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.49cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Engraving
Sword blade weight(Only blade)900g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1280g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)fukuoka yanagawa : Showa60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku yatsushiro_ju akamatsutarou kanemitsu HEISEI 28] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1710-1065 New
for iai and tameshigiri
Sold
Blade length(HA-CHOU)74.4 cm (2 Syaku 4 Sun 5 HanKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.34cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.67cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)725g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto : Modern product. HEISEI 28 (2016)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [noshu seki ju fujiwara kanefusa saku SHOWA 55] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1710-1066 New
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.7 cm (6 Syaku 2 3 Sun 6 Bu Rin Kyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.24cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)700g
Sword blade weight(Took off a SAYA)990g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product. SHOWA 55(1980)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Name of Japan
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of SAYA katana [hizen koku yasunori SHOWA 60](Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy) Picture of blade
katana [hizen koku yasunori SHOWA 60]
(Descendants of hizenkoku tadayoshi and hizenkoku tadayoshi copy)
in koshirae No. 1710-1037
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.43 cm (2 Syaku 3 Sun 9 BuKyou)
Curvature(SORI)1.82cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.46cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.89cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.53cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)940g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1255g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)saga hizen : Modern product. SHOWA 60(1985)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Name of Japan
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of certificate katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of SAYA katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada) Picture of blade
katana [miike_ju kunitada HEISEI 7](komiya kunitada)
in koshirae No. 1710-1020
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.8 cm (2 Syaku 4 Sun 3 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.28cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.39cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)935g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)chikugo(fukuoka) : Modern product. HEISEI 7(1995)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Name of Japan
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of certificate katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of SAYA katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations) Picture of blade
katana [24 dai fujiwara kanefusa SHOWA 48] (kanefusa 24 generations)
in koshirae No. 1610-1083
for iai and tameshigiri
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.0 cm (2 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.19cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.78cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.30cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
EngravingHead uphill Dragon
Sword blade weight(Only blade)820g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1120g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)gifu seki : Modern product SHOWA 48(1973).
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Name of Japan
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of certificate katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of SAYA katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59] Picture of blade
katana [nishu_ju morihira saku SHOWA 59]
in koshirae No. 1610-1059
for iai and tameshigiri
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)710g
Sword blade weight(Took off a SAYA)960g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hyuga miyazaki : Modern product. SHOWAI 59(1984)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Name of Japan
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of certificate katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of SAYA katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57] Picture of blade
katana [ikkansai minamoto tomohiro saku SHOWA 57]
in koshirae No. 1610-1061
for iai and tameshigiri
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.30cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Sword blade weight(Only blade)740g
Sword blade weight(Took off a SAYA)970g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tokyo : Modern product. SHOWA 57(1982)
Options:With koshirae  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country