Japanese Sword Tokubetsu-hozon-paper

 

 

Extraction of tokubetsu-hozon-paper

Group
Age Price
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.9 cm (2 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. SHOTOKU 6(1716)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana  [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana  [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana  [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana  [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1100 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO(1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Name of Japan
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of certificate katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of SAYA katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi) Picture of blade
katana [hayashi shigehide BUNKYU 1] (Disciple of Taikei Naotane) (ohmura hanshi)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1103 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.07cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.21cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen ohmura : The Edo era latter period. BUNKYU 1(1861)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku tadahiro] (hizen tadayoshi 7 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2030 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.64cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.87cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. KYOWA?(1801-1804)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [suifu_ju katsumura norikatsu BUNKYU 3] (tokukatsu) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1060
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)77.3 cm (2 Syaku 5 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.18cm
Thickness at the Moto Kasane0.76cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. BUNKYU 3(1863)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1061
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [banshu tegarayama_no_fumoto fujiwara ujishige HOREKI 12] (2 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1062
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.0 cm (2 Syaku 1 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.72cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
EngravingSanskrit character Tail Homa gutter to head great sword
Country(KUNI)・Period(JIDAI)harima : The middle of Edo era. HOREKI 12(1762)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.7 cm (1 Syaku 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Name of Japan
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of certificate wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku) Picture of blade
wakizashi [hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi] (hizenkoku oumi_no_kami tadayoshi 6 generations) (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2021
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
500,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)53.1 cm (1 Syaku 7 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.13cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era latter period. TENMEI(1781-1789)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Name of Japan
oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of certificate oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of SAYA oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo] Picture of blade
oomiyari [kyushu go doutanuki tsugiemon_no_jo]
in koshirae No. 1710-4012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Nakago length83.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.35cm
Full length of the koshirae337cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)higo kikuchi : The Azuchi momoyama era. KEICHO(1596-1603)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [tsunaie] (sagami) Name of Japan
yari [tsunaie] (sagami) Picture of certificate yari [tsunaie] (sagami) Picture of SAYA yari [tsunaie] (sagami) Picture of blade
yari [tsunaie] (sagami)
in koshirae No. 1710-4014
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)42.7 cm (1 Syaku 4 Sun 1 BuKyou)
Nakago length44.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.41cm
Full length of the koshirae276cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)sagami odawara : The Muromachi era latter period. TENBUN?(1532-1555)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. ENPO 3(1675)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Name of Japan
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of certificate katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of SAYA katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations) Picture of blade
katana [aizu_ju fujiwara michinaga KEIO 2] (miyoshi nagamichi 9 generations)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1030
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.6 cm (2 Syaku 3 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)1.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.98cm
Thickness at the Moto Kasane0.7cm
Thickness at the Shinogi0.80cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.54cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu iwashiro aizu : The Edo era latter period. KEIO 2(1866)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Name of Japan
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of certificate katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of SAYA katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of blade
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Name of Japan
katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of certificate katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of SAYA katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen) Picture of blade
katana [bishu osafune morishige OHEI 26] (ohei bizen)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)44.8 cm (1 Syaku 4 Sun 8 Bu)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.73cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.59cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.76cm
Thickness at the Saki kasane0.35cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era first half year. OHEI 26(1419)
Options:With koshirae  kotou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Name of Japan
wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Picture of certificate wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Picture of SAYA wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Picture of blade
wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)
(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations)
in shirasaya No. 1710-2002
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.0 cm (1 Syaku 5 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The middle of Edo era. SHOTOKU(1711-1716)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Name of Japan
wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of certificate wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of SAYA wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of blade
wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5]
in shirasaya with koshirae No. 1710-2003
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.4 cm (1 Syaku 4 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen : The middle of Edo era. kyouho 5(1720)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Name of Japan
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of certificate katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of SAYA katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku) Picture of blade
katana [bizen_no_kuni osafune_ju yokoyama sukekane KEIO 1] (sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1141
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)69.8 cm (2 Syaku 3 Sun)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Edo era latter period. KEIO 1(1865)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Name of Japan
tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Picture of certificate tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Picture of SAYA tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku) Picture of blade
tantou [jirou naokatsu TENPO 3] (jirou_tarou naokatsu)(sinsintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1610-3050
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. TENPO 3 (1832)
Options:With koshirae  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country