Japanese Sword Sintou

 

 

Extraction of sintou

Group
Certificate Price
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [musashitarou yasukuni SHOTOKU 6] (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1120 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.9 cm (2 Syaku 2 Sun 7 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.10cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.46cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The middle of Edo era. SHOTOKU 6(1716)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Name of Japan
katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of certificate katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku) Picture of blade
katana [yasutsugu motte nanban tetsu oite bushu] (yasutsugu edo 3 generation) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1121 New
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)64.0 cm (2 Syaku 1 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.90cm
Thickness at the Moto Kasane0.60cm
Thickness at the Shinogi0.64cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.02cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. kanbun(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [oumi_no_kami houjyouji tachibana masahiro] (2 generation)(sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1100 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.04cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.72cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.08cm
Thickness at the Saki kasane0.50cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JOKYO(1684-1688)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Name of Japan
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of certificate katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of SAYA katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku) Picture of blade
katana [kasyu kanazawa_ju tsujimura shi] (Cut below) (shirouemon kanewaka) (kanewaka 3 generations)(sintou jou-saku)
in koshirae No. 1710-1081 New
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.85cm
Thickness at the Moto Kasane0.54cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.04cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga kanazawa : The Edo era first half year. ENPO(1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Name of Japan
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of certificate wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of SAYA wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono) Picture of blade
wakizashi [heki mitsuhira] (sintou joujou-saku)(wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.7 cm (1 Syaku 9 SunKyou)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.25cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. JO_OH (1652-1655)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Name of Japan
naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Picture of certificate naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Picture of SAYA naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono) Picture of blade
naginata [kazusa_no_kami fujiwara munemichi echizen_ju] (first signature of munemichi) (wazamono)
in koshirae No. 1710-4015
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.5 cm (1 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.82cm
Thickness at the Moto Kasane0.57cm
Thickness at the Shinogi0.60cm
Full length of the koshirae225cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail naginata gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Name of Japan
naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Picture of certificate naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Picture of SAYA naginata [bushu shitahara_ju hiroshige] Picture of blade
naginata [bushu shitahara_ju hiroshige]
in koshirae No. 1710-4016
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)38.8 cm (1 Syaku 2 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.79cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Thickness at the Shinogi0.82cm
Full length of the koshirae176cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail naginata gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The Edo era. 17- 19 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper


Hold
 

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [omi_no_kami kakagi_ju sukenao ENPO 3] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1710-2010
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)51.7 cm (1 Syaku 7 SunKyou)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.27cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The middle of Edo era. ENPO 3(1675)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Name of Japan
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of certificate katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of SAYA katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration) Picture of blade
katana [nobutaka nobuteru MEIWA 6] (owari houki_no_kami nobutaka 5th nobuteru 6th)(collaboration)
in shirasaya with koshirae No. 1710-1012
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.0 cm (2 Syaku 3 Sun 4 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.20cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.07cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The Edo era latter period. MEIWA 6(1769)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Name of Japan
wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Picture of certificate wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Picture of SAYA wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations) Picture of blade
wakizashi (eda kiku mon) [oumi_no_kami minamoto hisamichi] (2 generations)(Collaboration of brothers)
(kiku mon) [izumi_no_kami rai kinmichi] (3 generations)
in shirasaya No. 1710-2002
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.0 cm (1 Syaku 5 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.87cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.36cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The middle of Edo era. SHOTOKU(1711-1716)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Name of Japan
wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of certificate wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of SAYA wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5] Picture of blade
wakizashi [bizenkoku osafuneju sukesada kiyouho 5]
in shirasaya with koshirae No. 1710-2003
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.4 cm (1 Syaku 4 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.97cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.16cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen : The middle of Edo era. kyouho 5(1720)
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kanemoto] (sintou) Name of Japan
wakizashi [kanemoto] (sintou) Picture of certificate wakizashi [kanemoto] (sintou) Picture of SAYA wakizashi [kanemoto] (sintou) Picture of blade
wakizashi [kanemoto] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1610-2007
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)32.7 cm (1 Syaku 08 Bu)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : he Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [suruga_no_kami morimichi] Name of Japan
yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of certificate yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of SAYA yari [suruga_no_kami morimichi] Picture of blade
yari [suruga_no_kami morimichi]
in shirasaya with koshirae No. 1610-4062
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8 cm (5 Sun 9 Bu)
Nakago length10.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino gifu-owari : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi No signature [shimosaka] Name of Japan
wakizashi No signature [shimosaka] Picture of certificate wakizashi No signature [shimosaka] Picture of SAYA wakizashi No signature [shimosaka] Picture of blade
wakizashi No signature [shimosaka]
in shirasaya with koshirae No. 1610-2051
NBTHK Hozon
Price
450,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)34.2 cm (1 Syaku 1 Sun 3 Bu)
Curvature(SORI)0.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.81cm
Thickness at the Moto Kasane0.68cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen simosaka : The Edo era first half year. 17 century. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Name of Japan
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of certificate wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of SAYA wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa) Picture of blade
wakizashi [shinano_no_kami fujiwara daido] (konotekashiwa)
in shirasaya No. 1610-2031
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)54.1 cm (1 Syaku 7 Sun 9 Bu)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.22cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.10cm
Thickness at the Saki kasane0.49cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era first half year. KANBUN (1661~1673)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Name of Japan
wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of certificate wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of SAYA wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono) Picture of blade
wakizashi [nyudo kiju tsukuru KYOHO 15] [tsutsui kiju](wazamono)
in koshirae No. 1610-2027
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)35.7 cm (1 Syaku 1 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.55cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.49cm
Thickness at the Saki kasane0.38cm
NakagoHeadTail stick gutter to gutter index
EngravingUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamato : The middle of Edo era. KYOHO 15 (1730)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Name of Japan
yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of certificate yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of SAYA yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono) Picture of blade
yari [yoshikado] (musashi_no_kami yoshikado) (first signature of bokuden) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1610-4035
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.7 cm (1 Syaku 01 BuHan)
Nakago length42.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.44cm
Full length of the koshirae189.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era first half year. ENPO (1673-1681)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Name of Japan
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of certificate katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of SAYA katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick) Picture of blade
katana [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)(wazamono) [Sword cane](zatoichi stick)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1031
NBTHK Hozon
Price
650,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.7 cm (2 Syaku 4 Sun 6 Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.89cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.80cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year KAN_EI (1624-1644)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Name of Japan
tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of certificate tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of SAYA tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)    [nihon kaji sousho] Picture of blade
tantou [(Kikumon)iga_no_kami fujiwara kinmichi](3 generations)(wazamono)
[nihon kaji sousho]
in shirasaya with koshirae No. 1510-3032
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)16.4cm(5Sun4Bu)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.35cm
Thickness at the Shinogi0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro : The middle of Edo era. HOEI (1704-1711)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Name of Japan
naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Picture of certificate naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Picture of SAYA naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro][sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro) Picture of blade
naginata [sesshu_ju fujiwara tamehiro]
[sagami_no_kami tamehiro] (There is a signature with sagami_no_kami tamehiro)
in shirasaya with koshirae No. 1510-4034
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)40.0cm(1Syaku3Sun2Bu)
Curvature(SORI)2.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.79cm
Thickness at the Moto Kasane0.59cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Nakago length36.0cm
Full length of the koshirae193cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Name of Japan
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of certificate yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of SAYA yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations) Picture of blade
yari [geki toshinaga] (shitahara ・ sintou)(2 generations)
in koshirae No. 1510-4035
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)13.4cm(4Sun4BuHan )
Nakago length33.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.08cm
Full length of the koshirae94cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi shitahara : The middle of Edo era .17-18 century. GENROKU(1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [noritsuna] (aki・sintou) (wazamono)
in koshirae No. 1510-2033
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)47.8cm(1Syaku5Sun8Bu)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.58cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Edo era first half year. KANBUN (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [kanekage] (sintou) Name of Japan
wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of certificate wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of SAYA wakizashi [kanekage] (sintou) Picture of blade
wakizashi [kanekage] (sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1510-2035
NBTHK Hozon
Price
350,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)30.6cm(1Syaku01Bu)
Curvature(SORI)0.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.67cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kai fuchu : The Edo era first half year. 17 century.
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1510-4023
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.1cm(4Sun9BuHan )
Nakago length42.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.11cm
Full length of the koshirae100.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Name of Japan
yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of certificate yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of SAYA yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro) Picture of blade
yari [shimosaka mitsuhiro] (isedaijyo shimosaka mitsuhiro)
in koshirae No. 1510-4012
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.2cm(3Sun7Bu Jyaku)
Nakago length22.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.74cm
Thickness at the Moto Kasane0.89cm
Full length of the koshirae284.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The middle of Edo era . GENROKU (1688-1704)
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (2 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1410-4025
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)12.1cm(4Sun Jyaku)
Nakago length21.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Full length of the koshirae106.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. MANJI(1658-1661)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Name of Japan
jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Picture of certificate jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Picture of SAYA jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige] Picture of blade
jumonji yari [bushu shitahara_ju naiki yasushige]
in shirasaya with koshirae No. 1410-4007
NBTHK Hozon
Price
380,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)20.7 cm (6 Sun 8 BuHan)
Nakago length36.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Full length of the koshirae116cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi : The Edo era first half year. Kanbun (1661-1673)
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Name of Japan
katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of certificate katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of SAYA katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu) Picture of blade
katana [noshu ju tashiro kakebe] (tashiro kakebei kanenobu)
in shirasaya with koshirae No. 1410-1037
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.3 cm (9 Bu 2 Syaku 1 Sun)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.62cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.18cm
Thickness at the Saki kasane0.40cm
NakagoSuriage
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino goudo : The Edo era first half year. 1661
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Name of Japan
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of certificate yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of SAYA yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou) Picture of blade
yari [noto_no_kami yasuyuki] (taikou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4033
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)15.2cm(5Sun0Han )
Nakago length23.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.92cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Full length of the koshirae78.2cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino~owari : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Name of Japan
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of certificate yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of SAYA yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku) Picture of blade
yari [kawachi_no_kami kunisuke] (1 generations) (sintou jou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1310-4034
NBTHK Hozon
Price
250,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)10.6cm(3Sun5Bu)
Nakago length18.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.93cm
Thickness at the Moto Kasane0.81cm
Full length of the koshirae113.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Name of Japan
tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of certificate tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of SAYA tantou [shigeyuki] (owari・sintou) Picture of blade
tantou [shigeyuki] (owari・sintou)
in shirasaya with koshirae No. 1310-3026
NBTHK Hozon
Price
280,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)28.0cm(9Sun2BuHan )
Curvature(SORI)内反り(inner curve)
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)owari : The middle of Edo era. 1704
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Name of Japan
jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of certificate jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of SAYA jumonji yari [heianjoju nonju kunishige] Picture of blade
jumonji yari [heianjoju nonju kunishige]
in shirasaya with koshirae No. 1310-4011
NBTHK Hozon
Price
480,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.0cm(6Sun0Han )
刃幅13.5cm
Nakago length30.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.52cm
Thickness at the Moto Kasane1.00cm
Full length of the koshirae223cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamashiro kyoto : The Edo era first half year. 1661
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:With koshirae  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [echizen koku_ju kanenori] Name of Japan
yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of certificate yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of SAYA yari [echizen koku_ju kanenori] Picture of blade
yari [echizen koku_ju kanenori]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4014
NBTHK Hozon
Price
180,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)14.4cm(4Sun)
Nakago length21.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.96cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Full length of the koshirae52.5cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. 1615
Options:With koshirae  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [kagehira] Name of Japan
yari [kagehira] Picture of certificate yari [kagehira] Picture of SAYA yari [kagehira] Picture of blade
yari [kagehira]
in shirasaya with koshirae No. 1110-4015
Price
150,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)11.6cm(3Sun8Bu Kyou)
Nakago length21.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)1.56cm
Thickness at the Moto Kasane0.80cm
Full length of the koshirae74.0cm
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kaga : The Edo era first half year. 1624
Options:With koshirae  sintou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country