Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 1,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [bushidou higo_koku_ju akamatsu tarou kanehiro HEISEI30] (shinsakutou new sword)
in koshirae No. 1910-1021 New
for iai and tameshigiri
Price
600,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.0 cm (2 Syaku 4 SunKyou)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.33cm
Thickness at the Moto Kasane0.66cm
Thickness at the Shinogi0.69cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.45cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)715g
Sword blade weight(Took off a SAYA)980g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Name of Japan
katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of certificate katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of SAYA katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset) Picture of blade
katana [yagushou minamoto sadahiro SHOWA 61] (Nara Prefecture Important Intangible Cultural Asset)
in koshirae No. 1910-1022 New
for iai and tameshigiri
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)84.8 cm (2 Syaku 8 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.1cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.45cm
Thickness at the Moto Kasane0.83cm
Thickness at the Shinogi0.84cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.48cm
NakagoHeadTail stick gutter
EngravingUbu
Sword blade weight(Only blade)1155g
Sword blade weight(Took off a SAYA)1480g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)nara : Modern product. SHOWA 61(1986)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tachi [bishu osafune moriyuki] (The nanbokucho era MEITOKU-The Muromachi Period initia OHEI) (1390-1427) Name of Japan
tachi [bishu osafune moriyuki] (The nanbokucho era MEITOKU-The Muromachi Period initia OHEI) (1390-1427) Picture of certificate tachi [bishu osafune moriyuki] (The nanbokucho era MEITOKU-The Muromachi Period initia OHEI) (1390-1427) Picture of SAYA tachi [bishu osafune moriyuki] (The nanbokucho era MEITOKU-The Muromachi Period initia OHEI) (1390-1427) Picture of blade
tachi [bishu osafune moriyuki] (The nanbokucho era MEITOKU-The Muromachi Period initia OHEI) (1390-1427)
in shirasaya with koshirae No. 1910-1012 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Sold
Blade length(HA-CHOU)64.8 cm (2 Syaku 1 Sun 3 BuKyou)
Curvature(SORI)2.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.57cm
Thickness at the Moto Kasane0.61cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.62cm
Thickness at the Saki kasane0.34cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The nanbokucho era MEITOKU-The Muromachi Period initia OHEI. (1390-1427)
Options:  kotou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

 

katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Name of Japan
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of certificate katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of SAYA katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword) Picture of blade
katana [higo_koku yatsushiro_ju akamatsu tarou kanehiro saku utsusu kiyomaro use homemade iron HEISEI 30] (shinsakutou new sword)
in shirasaya No. 1910-1019 New
Sold
Blade length(HA-CHOU)75.3 cm (2 Syaku 5 SunJyaku)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.68cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.74cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)3.20cm
Thickness at the Saki kasane0.53cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)kumamoto yatsushiro : Modern product. HEISEI 30(2018)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

 

wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Name of Japan
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of certificate wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of SAYA wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono) Picture of blade
wakizashi (kiku mon) [taishin hokkyo minamoto_no mitsuhira] (hioki mitsuhira)(sintou joujou-saku) (yoki wazamono)
in shirasaya No. 1910-2001 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Mr,Satou Kanzan wrote the Sayagaki
Saitama prefecture juuhou touken certificate
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)52.8 cm (1 Syaku 7 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.23cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.22cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Name of Japan
katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of certificate katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of SAYA katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4] Picture of blade
katana [hizen hirado_ju nakayama suketsugu KEIO 4]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1132 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)75.2 cm (2 Syaku 4 Sun 8 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.86cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen hirado : The Edo era latter period. KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Name of Japan
katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Picture of certificate katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Picture of SAYA katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu][koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri) Picture of blade
katana (kikumon) [yamashiro no_kami fujiwara kunitsugu]
[koufu ni_oite wakige setsudan](Tameshigiri)
in shirasaya No. 1810-1133 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuKyou)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.49cm
Thickness at the Moto Kasane0.53cm
Thickness at the Shinogi0.56cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.44cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen-musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Name of Japan
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of certificate katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of SAYA katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou) Picture of blade
katana [yasunobu SHOWA 15] (murakami yasunobu) (yasukuni_tou)
in shirasaya No. 1810-1135 New
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)68.2 cm (2 Syaku 2 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.00cm
Thickness at the Moto Kasane0.71cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.01cm
Thickness at the Saki kasane0.51cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)yamagata : The Showa era. SHOWA 15(1940)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Name of Japan
wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of certificate wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of SAYA wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)[seikoku hyuga seshu saku] Picture of blade
wakizashi [izumi_no_kami fujiwara kunisada] (1 generation)(sintou joujou-saku) (owazamono)
[seikoku hyuga seshu saku]
in shirasaya No. 1810-2050 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)39.7 cm (1 Syaku 3 Sun 1 Bu)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.84cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.57cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : The Edo era first half year. KAN_EI(1624-1644)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Name of Japan
wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of certificate wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of SAYA wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae) Picture of blade
wakizashi [bishu osafune sukesada EISHO 8] (with tachi koshirae)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2051 New
NBTHK Hozon NBTHK Hozon (KOSHIRAE)
Price
850,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)57.2 cm (1 Syaku 8 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.88cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.91cm
Thickness at the Saki kasane0.37cm
NakagoUbu
Gold satin round to Kikyo and swallowtail Crest lacquer scabbard Uesugi Kenshin
Kikyo, scabbards and swallowtail Crest from Arabesque figure unsigned
Total hardware Kikyo and swallowtail Crest from Arabesque figure unsigned
Kosirae crawling dragon figure
Traditional Japanese gold box ringtones 薄金 Brown yarn sword volume delivery volume same pattern
Country(KUNI)・Period(JIDAI)bizen osafune : The Muromachi era latter period. EISHO 8(1511)
Options:  kotou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Name of Japan
katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of certificate katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of SAYA katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu) Picture of blade
katana [masanobu GENJI 1] (tosa) (takeyoriwake yasuki_ju masanobu)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1102
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
750,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.3 cm (2 Syaku 6 Sun 5 Bu)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.62cm
Thickness at the Moto Kasane0.84cm
Thickness at the Shinogi0.86cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.60cm
NakagoUbu
Sword blade weight(Only blade)1345g
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [oshu_ju nagamichi] (tonami_ju nagamichi) (KEIO) Name of Japan
katana [oshu_ju nagamichi] (tonami_ju nagamichi) (KEIO) Picture of certificate katana [oshu_ju nagamichi] (tonami_ju nagamichi) (KEIO) Picture of SAYA katana [oshu_ju nagamichi] (tonami_ju nagamichi) (KEIO) Picture of blade
katana [oshu_ju nagamichi] (tonami_ju nagamichi) (KEIO)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1104
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.2 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuJyaku)
Curvature(SORI)1.2cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.86cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.66cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.17cm
Thickness at the Saki kasane0.44cm
NakagoUbu
EngravingHead Homa gutter Tail back gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mutsu sannohe : The Edo era latter period. KEIO(1865-1868)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Name of Japan
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of certificate katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of SAYA katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige] Picture of blade
katana [izumo_no_kami fujiwara sadashige]
in koshirae No. 1810-1111
NBTHK Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)60.3 cm (2 SyakuJyaku)
Curvature(SORI)0.8cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.17cm
Thickness at the Moto Kasane0.49cm
Thickness at the Shinogi0.53cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.35cm
Thickness at the Saki kasane0.33cm
NakagoUbu
EngravingHead (there are traces and Sanskrit characters seem) Tail kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. GENNA (1615-1624)
Options:  sintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Name of Japan
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of certificate wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of SAYA wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono) Picture of blade
wakizashi [hizen no kuni_ju omi daijo fujiwara tadahiro] (sintou joujou-saku) (wazamono)
in shirasaya with koshirae No. 1810-2031
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)45.6 cm (1 Syaku 5 SunKyou)
Curvature(SORI)1.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.67cm
Thickness at the Moto Kasane0.69cm
Thickness at the Shinogi0.61cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.93cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen : The Edo era first half year. KEIAN(1648-1652)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

tantou [naniwa gassan minamoto sadakazu] (gassan teiichi) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
tantou [naniwa gassan minamoto sadakazu] (gassan teiichi) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate tantou [naniwa gassan minamoto sadakazu] (gassan teiichi) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA tantou [naniwa gassan minamoto sadakazu] (gassan teiichi) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
tantou [naniwa gassan minamoto sadakazu] (gassan teiichi) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-3020
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
980,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)22.5 cm (7 Sun 4 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.50cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
NakagoUbu
EngravingHead back gutter Tail Homa gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka : KEIO 4(1868)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Name of Japan
katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Picture of certificate katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Picture of SAYA katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)    [futobuto totannie yamada asaemon] Picture of blade
katana [saijo_shin yano toshikazu KAEI 5] (musashi)
[futobuto totannie yamada asaemon]
in shirasaya with koshirae No. 1810-1081
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
950,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)70.6 cm (2 Syaku 3 Sun 3 BuHan)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.70cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.0cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era latter period. KAEI 5(1852)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Name of Japan
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of certificate katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of SAYA katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu) Picture of blade
katana [hizen_koku_ju kazuyoshi saku hori sadamitsu saku HEISEI 1] (hori kouno sadamitsu)
in shirasaya No. 1810-1090
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)73.2 cm (2 Syaku 4 Sun 1 BuHanKyou)
Curvature(SORI)1.3cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.47cm
Thickness at the Moto Kasane0.77cm
Thickness at the Shinogi0.85cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.58cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
EngravingHead rod gutter to nail to Homa gutter Tail Rod trough the water sword to kurikara
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hizen saga : Modern product. HEISEI 1(1989)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Name of Japan
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of certificate katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of SAYA katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore] Picture of blade
katana [ozaki tenryushi fujiwara masataka KOKA 2 seyou kitae ni oite kore]
in shirasaya with koshirae No. 1710-1082
NBTHK Hozon
Price
680,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)
Curvature(SORI)1.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.12cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.63cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.05cm
Thickness at the Saki kasane0.47cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)settsu osaka-yamashiro kyoto : The Edo era latter period. KOKA 2(1845)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Name of Japan
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of certificate katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of SAYA katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide) Picture of blade
katana [doshu_ju hidechika] (BUNKYU)(student of sa yukihide)
in shirasaya with koshirae No. 1610-1061 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
780,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)74.6 cm (2 Syaku 4 Sun 6 BuHan)
Curvature(SORI)0.7cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.26cm
Thickness at the Moto Kasane0.65cm
Thickness at the Shinogi0.68cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.12cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)tosa : The Edo era latter period. BUNKYU(1861-1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Name of Japan
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of certificate katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of SAYA katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to) Picture of blade
katana [koa_issin_manshikisaku Showa 16] (Mantetsu_to)
in koshirae No. 1710-1042
Price
580,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)66.6 cm (2 SunJyaku 2 Syaku)
Curvature(SORI)2.0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.13cm
Thickness at the Moto Kasane0.72cm
Thickness at the Shinogi0.73cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.06cm
Thickness at the Saki kasane0.52cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)manchu : Modern product. Showa 16 (1941)
Options:  gendaitou  no-appraisal

Detail >>

[Order...]

 

tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Name of Japan
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of certificate tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of SAYA tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu) Picture of blade
tantou [manji masatsugu MEIJI 27] (sakurai masatsugu)
in shirasaya No. 1610-3031
NBTHK Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)21.6 cm (7 Sun 1 BuKyou)
Curvature(SORI)0cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.27cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)Tokyo : Modern product. MEIJI 27 (1894)
Options:  gendaitou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Name of Japan
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of certificate yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of SAYA yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku) Picture of blade
yari [higo_nokami teruhiro] (sintou joujou-saku)
in koshirae No. 1210-4001
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
550,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)17.8cm(5Sun8BuHan )
Nakago length25.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.88cm
Full length of the koshirae51.0cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)aki hiroshima : The Azuchi momoyama era. 1596
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country