Japanese Sword 2,000,000(JPY) or less

 

 

Extraction of Japanese Sword 2,000,000(JPY) or less

Group
Age Certificate
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Name of Japan
dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of certificate dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of SAYA dai shou hitokoshi(long and short set)dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono) Picture of blade
dai shou hitokoshi(long and short set)
dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
long and short set : in koshirae No. 1810-1100 New
katana NBTHK Tokubetsu Hozon wakisashi NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,950,000(JPY)
dai katana [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
Blade length(HA-CHOU)71.2 cm (2 Syaku 3 Sun 4 BuHan)
Curvature(SORI)0.6cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.01cm
Thickness at the Moto Kasane0.64cm
Thickness at the Shinogi0.65cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)1.90cm
Thickness at the Saki kasane0.42cm
NakagoUbu
shou wakizashi [kazusa_no_suke fujiwara kaneshige] (sintou jou-saku) (wazamono)
Blade length(HA-CHOU)52.7 cm (1 Syaku 8 Sun 9 BuHan)
Curvature(SORI)0.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)2.80cm
Thickness at the Moto Kasane0.56cm
Thickness at the Shinogi0.58cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.00cm
Thickness at the Saki kasane0.41cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)musashi edo : The Edo era first half year. KANBUN(1661~1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [mino_no_kuni okachiyama_no_fumoto_ju fujiwara nagasada kore_o_saku BUNKYU 2] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Name of Japan
katana [mino_no_kuni okachiyama_no_fumoto_ju fujiwara nagasada kore_o_saku BUNKYU 2] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Picture of certificate katana [mino_no_kuni okachiyama_no_fumoto_ju fujiwara nagasada kore_o_saku BUNKYU 2] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Picture of SAYA katana [mino_no_kuni okachiyama_no_fumoto_ju fujiwara nagasada kore_o_saku BUNKYU 2] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku) Picture of blade
katana [mino_no_kuni okachiyama_no_fumoto_ju fujiwara nagasada kore_o_saku BUNKYU 2] (okachiyama nagasada) (sinsintou joujou-saku)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1079 New
NBTHK Hozon
Price
1,700,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)72.3 cm (2 Syaku 3 Sun 8 BuHan)
Curvature(SORI)1.5cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.21cm
Thickness at the Moto Kasane0.67cm
Thickness at the Shinogi0.70cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.43cm
Thickness at the Saki kasane0.45cm
NakagoUbu
Country(KUNI)・Period(JIDAI)mino : The Edo era latter period. BUNKYU 2(1862)
Options:  sinsintou  hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Name of Japan
katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Picture of certificate katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Picture of SAYA katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito) Picture of blade
katana [shinto(god sword) fujiwara hidemitsu kore_o_saku GENJI 1] (mito)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1080 New
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)80.9 cm (2 Syaku 6 Sun 7 Bu)
Curvature(SORI)1.9cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.16cm
Thickness at the Moto Kasane0.78cm
Thickness at the Shinogi0.81cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.40cm
Thickness at the Saki kasane0.56cm
NakagoUbu
EngravingHeadTail stick gutter
Country(KUNI)・Period(JIDAI)hitachi mito : The Edo era latter period. GENJI 1(1864)
Options:  sinsintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (echizen yasutsugu 3 generation) Name of Japan
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of certificate katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of SAYA katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (echizen yasutsugu 3 generation) Picture of blade
katana (aoimon) [yasutsugu kore echizen_ni_oite saku] (echizen yasutsugu 3 generation)
in shirasaya with koshirae No. 1810-1052
NBTHK Tokubetsu Hozon
Price
1,200,000(JPY)
Blade length(HA-CHOU)71.4 cm (2 Syaku 3 Sun 5 BuHan)
Curvature(SORI)1.4cm
Width at the hamachi(MOTO-HABA)3.14cm
Thickness at the Moto Kasane0.63cm
Thickness at the Shinogi0.71cm
Width at the kissaki (SAKI_HABA)2.03cm
Thickness at the Saki kasane0.43cm
NakagoUbu (somewhat-Ku feed)
Country(KUNI)・Period(JIDAI)echizen : The Edo era first half year. KANBUN(1661-1673)
Options:  sintou  tokubetsu-hozon-paper

Detail >>

[Order...]

 

 

 

Conventional business results country